Økologer skal have bedre afvanding

”Det er særdeles vigtigt for det konventionelle landbrug og økologerne, at vandløbene bliver vedligeholdt, så markerne kan virke som en svamp der opsamler regnvandet. På denne måde kan vi spare store investeringer i regnvandsbassiner samtidig med, at vi kan modvirke oversvømmelser.”

OVERSVOEMMELSE500_200

“Det er særdeles vigtigt for det konventionelle landbrug og
økologerne, at vandløbene bliver vedligeholdt, så markerne kan
virke som en svamp der opsamler regnvandet. På denne måde kan vi
spare store investeringer i regnvandsbassiner samtidig med, at vi
kan modvirke oversvømmelser.”

Det siger dir. i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen.

“Naturstyrelsen, som hører hjemme i Miljøministeriet har indtil
videre modtaget 4257 indsigelser til styrelsens Vand- og
naturplaner. Det fortæller noget om, at der er noget helt galt hos
Naturstyrelsen, når vi taler om vandløbenes funktion. De mange
indsigelser burde derfor få alle røde lamper til at blinke i
Miljøministeriet, siger Vagn Lundsteen.”

“Som alle bekendt, er formålet med vandløb at aflede vandet fra
byer, sommerhusområder, industriområder, rensningsanlæg, vejanlæg
og landbrugsområder. Vandmængderne fra alle nævnte områder –
landbrugsområder undtaget, er øget væsentligt de sidste 20 år.
 Alligevel er vedligeholdelsen af vandløb kraftigt
nedprioriteret i Vandplanerne. Ifølge regeringen skal omkring
20.000 kilometer vandløb have ingen eller minimal
vedligeholdelse.”

Oversvømmelser

“Det kræver ikke den store indsigt at forudsige konsekvenserne
af en nedprioriteret vedligeholdelsesindsats, samtidig med de øgede
vandmængder. Vi vil derfor i fremtiden opleve lange perioder hver
sommer/efterår med oversvømmede sommerhusområder og byområder, samt
spildevandsrensningsanlæg, der i stigende omfang ikke kan håndtere
de store nedbørsmængder og må lede spildevandet uden om
anlægget.”

Vagn Lundsteen understreger, at store mængder urensede
spildevand vil oversvømme engarealer og lavtliggende marker. Her
vil de mange miljøfremmede stoffer udgøre en risiko for det vilde
dyreliv. Flere lodsejere langs de oversvømmede engarealer klager
over manglende drægtighed hos for eksempel køer, der græsser på
engene. Denne manglende drægtighed skyldes de store mængder
miljøfremmede stoffer, der ændrer hormonbalancen hos dyrene.
Tilsvarende kan man forestille sig en påvirkning af det vilde
dyreliv. Agerhøns, harer, viber og lærker. Hvilken påvirkning har
de miljøfremmede stoffer på disse arter? Hvordan påvirkes fisk,
fugle og insekter?

 Misforståelse

“Det er en stor misforståelse at nedsat vandløbsvedligeholdelse
er en fordel for miljøet. Tværtimod kan planterne bedre optage og
tilbageholde næringsstofferne, når markerne er ordentligt
afdrænede. Derved kan planterne udvikle et stort og dybt rodnet og
samle næringsstofferne op, som ved en vandmættet jord, vil blive
udvasket til vandmiljøet. En veldrænet jord er bedre en 1000
regnvandsbassiner. Med en lav vandstand i vandløbene er jorden tom
for vand og er i stand til at opsamle regnskyl lige som en svamp.
En velafdrænet jord kan opsamle op til 230 mm regn, siger Vagn
Lundsteen.”

Han tilføjer, at en nedsat vandløbsvedligeholdelse har ingen
vindere. Kun tabere. Det gælder både økologer og konventionelt
landbrug.”

Handling nu!

Den 30. august sagde fødevareminister Mette Gjerskov.

“Lige nu står mange mennesker med vand i kældrene og mange
landbrug har marker oversvømmet. Det er noget af det første, som vi
vil gøre noget ved!”. Jeg håber ikke ministeren har sagt det her er
i en skåltale, men at fødevareministeren mener det, og at der
kommer handling bag ordene hurtigt muligt, slutter Vagn
Lundsteen.”

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug,
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top