Miljøministeren vildleder Folketingets Miljøudvalg

Ida Aukens udtalelser om de kuldsejlede vandplaner på et åbent samråd i december strider imod EU-lovgivningen, mener Bæredygtigt Landbrug og foreningen slår fast, at landbruget ikke igen vil acceptere lovstridige regler

På det åbne samråd omkring vandplanerne den 19. december 2012
blev miljøminister Ida Auken (SF) bedt om at redegøre for
konsekvenserne af, at vandplanerne er blevet ophævet.
Miljøministeren forklarede miljøudvalgets medlemmer, at det nu er
op til kommunerne at vurdere, hvor der skal ske ændret
vandløbsvedligeholdelse, og skulle tiltagene oversvømme
landbrugsjord, kundgjorde ministeren, at der selvfølgelig ikke skal
laves tiltag, med mindre landbruget selv vil være med.

 Problemet med ovenstående svar er, at det strider lodret
mod Vandrammedirektivet, og derfor går direktør i Bæredygtigt
Landbrug, Vagn Lundsteen, nu i rette med miljøministeren.

“Vi må igen og igen slå fast, at danske landmænd ikke kan
acceptere vandplaner, love og virkemidler, der er udarbejdet på et
ulovligt grundlag,” siger Vagn Lundsteen, som er fortørnet over, at
miljøministeren mener, at man kan forbigå loven, hvis blot
miljøministeriet og landbruget kan blive enige om et kompromis.

Bæredygtigt Landbrug stævnede 27. april 2012 staten, da
foreningen mente, at vandplanerne var ulovlige, og den 4. december
2012 blev planerne, efter et massivt pres fra landbruget,
annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet. Efter dommen krævede
Bæredygtigt Landbrug, at vandplanerne skulle behandles forfra, da
de ifølge foreningen strider imod vandrammedirektivet, og det krav
står Bæredygtigt Landbrug fast på. Vagn Lundsteen mener, at
organisationen Landbrug & Fødevarer bør gøre det samme, så
landbruget i Danmark kan opnå samme rammevilkår som kollegerne i de
øvrige EU-lande.

“Vi vil på det kraftigste opfordre Martin Merrild og Landbrug
& Fødevarer til ikke at indgå kompromisser på et ulovligt
grundlag,” siger Vagn Lundsteen og gør det klart, at Bæredygtigt
Landbrug ikke kan acceptere, at vandplanerne blot skal gennemgå en
ny høringsrunde, hvilket miljøministeren har lagt op til kan blive
tilfældet.

Vildledende svar under samråd
På det åbne samråd afgav ministeren en række oplysninger, som
Bæredygtigt Landbrug ikke mener er korrekte. Blandt andet fortalte
ministeren, at vandplanerne ifølge Natur- og Miljøklagenævnet ikke
lider af andre tilblivelsesmangler end den for korte supplerende
høring, og det mener Vagn Lundsteen er en grov fejltolkning af
dommen fra Natur- og Miljøklagenævnet

“I dommen gør Natur- og Miljøklagenævnet det klart, at nævnet
kun har kompetence til at se på, om basisanalysen er udført. Ikke
til at se på, om den er udført korrekt. Dermed har Natur- og
Miljøklagenævnet ikke forholdt sig til alle tilblivelsesmanglerne,
så svaret er simpelthen vildledende,” mener Vagn Lundsteen.

 Under samrådet sagde ministeren også, at tilblivelsen af
vandplanerne i Danmark var foregået i den rigtige rækkefølge, men
også det mener Vagn Lundsteen er misvisende, da Danmark ikke havde
foretaget en tilbundsgående konsekvensvurdering af tiltagene i
vandplanerne, før planerne blev sendt til godkendelse i EU den 22.
december 2011.

 “Ministeriet skulle have foretaget
konsekvensvurderingerførde klassificerede vandløbene, og
konsekvensberegningerne er endnu ikke foretaget, så rækkefølgen har
ikke været korrekt. Havde rækkefølgen været korrekt, skulle
konsekvensvurderingerne have været udført før 2007,” siger Vagn
Lundsteen.

 Ifølge Bæredygtigt Landbrug er konsekvensberegningerne en
forudsætning for at kunne klassificere, hvilket EU-Kommissionen da
også har udtalt i sin vejledning (nr. 1, side 189, red.):

 Analysen af, hvorvidtomkostningerne er uforholdsmæssige
eller ej skal iværksættes relativt tidligt i processen, omkring
2006, med henblik på at sikre, at der sker borgerinddragelse om
sådan et centralt element i den økonomiske vurdering (EU 2008).

På samrådet den 19. december fortalte miljøministeren, at hun
allerede i januar regner med at kunne fortælle, hvornår
vandplanerne på ny vil blive sendt i høring, men sker det uden
væsentlige ændringer i planerne, kan miljøministeren se frem til en
ny retssag.

“Hvis ikke vandplanerne lovliggøres, så de overholder gældende
EU-direktiver, må miljøministeriet imødese et nyt sagsanlæg,” lyder
det fra Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top