Miljøministeriet manipulerede med kvælstoftal

Landbruget havde allerede i 2010 nået målet om en kvælstofreduktion på 9.000 tons, som Danmark har forpligtet sig til skal være indfriet inden 2015.

I forbindelse med fremlæggelsen af de endelige vandplaner
den 2. december 2011 præsenterede Miljøministeriet fejlagtige tal
for kvælstofudviklingen i Danmark. 

Havde miljøministeren haft de nyeste tilgængelig tal at
forholde sig til, havde det stået klart, at Danmark allerede da
præsentationen af vandplanerne fandt sted ikke alene var i mål med
kvælstofindsatsen, men at landbruget havde reduceret udvaskningen
af kvælstof med 3.000 tons mere end de krævede 9.000 tons for
planperioden frem mod 2015. Det fremgår af præsentationen af
vandplanerne, som blev udfærdiget af tidligere topembedsmand i
Miljøstyrelsen, Søren Søndergaard Kjær.

Graf 1 Søren S. Kiær

Graf 2 Søren S. Kiær

Danmark er i mål

Ifølge præsentationen, der kan hentes på miljøministeriets
hjemmeside, fremgår det tydeligt, at udvaskning af kvælstof til
vandmiljøet udgjorde cirka 66.000 tons i 2007, men herefter viser
præsentationen en fremskrivning af forholdene i årene fremefter,
hvormed Danmark i 2015 vil nå målet om en reduktion af kvælstof med
9.000 tons årligt.

 Hvad præsentationen ikke viser er, at der på daværende
tidspunkt allerede fandtes tal for udvaskningen for årene
2008-2010. Tal, som viste, at kvælstofreduktionen foregik langt
hurtigere, end Søren S. Kjærs modelberegning konkluderer. Det
fremgår af NOVANA-rapporten fra 2010 og rapporten af samme navn fra
2011, der er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi
(DCE) med finansiel støtte fra Miljøministeriet.

 I 2008 var kvælstoftilførslen fra land, ifølge
NOVANA-rapporten, faldet til ca. 60.000 N, i 2009 var det ca.
45.000 tons N, og i 2010 var tallet ca. 50.000 tons N. Tallet steg
herefter i 2011 til et niveau på ca. 52.000 tons. (Tallene er læst
ud fra søjlediagrammet fra NOVANA 2012).

 I gennemsnit af årene 2008, 2009 og 2010 har
kvælstoftilførslen ifølge NOVANA-rapporten fra 2012 altså været på
cirka 55.000 tons N. Når Søren S. Kjær ved præsentationen af
vandplanerne i 2011 påstod, at der skulle fjernes 9.000 tons
kvælstof fra vandmiljøet for at nå delmålet for 2015, var det altså
i modstrid med virkeligheden, da der på daværende tidspunkt
allerede var fjernet 12.000 tons N. Faktisk er Danmark cirka 3.000
tons foran planen og allerede på vej til at opfylde målsætningen
for 2027 på 19.000 tons.

 “Der er med de nye oplysninger ikke længere grundlag for
at opretholde den nuværende og tidligere regerings forslag til
virkemidler, og Bæredygtigt Landbrug vil derfor anbefale regeringen
at trække randzoneloven, efterafgrøder og andre
produktionsbegrænsende virkemidler tilbage med det samme,” lyder
det fra direktør i Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top