Vagn Lundsteen: Fødevareministeren vildleder på ny

Vagn Lundsteen mener, at fødevareministeren på det 10. samråd om randzoneloven igen vildledte folketinget, og så vil direktøren for Bæredygtigt Landbrug nu helt til bunds i, hvad den reelle effekt er af randzonerne i forhold til vandmiljøet.

Bæredygtigt Landbrugs direktør havde set frem til, at fødevareminister Mette Gjerskov i det 10. samråd i randzonesagaen ville blive stillet til ansvar for det kaotiske forløb omkring randzoneloven – og ikke mindst kompensationsordningen i forbindelse med loven – men en uvildig undersøgelse bliver ikke til noget på nuværende tidspunkt, da fødevareordfører fra Enhedslisten, Per Clausen, under og efter samrådet gjorde det klart, at Enhedslisten holder hånden under regeringen i spørgsmålet om lovligheden af randzoneloven.

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man nu frem mod næste samråd, det 11. i rækken, og så har foreningen valgt at tage sagen til ombudsmanden for at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af ministerens ansvar i forbindelse med randzoneloven, for svarerne under torsdagens samråd stillede langt fra landbruget tilfreds.

”For det første svarer ministeren ikke på ret mange af de spørgsmål, der bliver stillet, og det synes jeg er et kæmpe problem. Men hun svarer decideret forkert på flere spørgsmål. For det første, så fastholder hun, at dem, som kommer over de 7.500 Euro (i henhold til deminimis-ordningen.red), at de får op til de 7.500 Euro – og det er løgn. Det er en vildledning, decideret. Det er enten eller. Enten så får man ingenting, eller også så får man det fulde beløb. Når man kommer over de 7.500 Euro, så får man ingenting, og det er vigtigt at fastholde. Og så vildledte ministeren også om andre ting undervejs, og det synes jeg er et problem. At fastholde, at randzonerne og kompensationen ikke hænger sammen, det passer simpelthen ikke, for det står direkte i forarbejdet til randzoneloven, at for at randzoneloven skal være gældende, skal der være gyldige vandplaner, for at kompensationsordningen den kan virke,” lyder kritikken fra Vagn Lundsteen efter randzonesamrådet.

Tallene skal på bordet
Fødevareministeren har ved flere lejligheder fortalt, at randzonerne har et areal på 50.000 hektar, da de skal fjerne 2.500 tons kvælstof fra fjordene og de indre danske farvande, men beregningen tager ikke højde for retention, altså den mængde kvælstof, der naturligt forsvinder fra kvælstof løber ud i et vandløb, til det når kysten. Ifølge Videncentret for Landbrug forsvinder der ellers i gennemsnit 68 procent af kvælstoffet før det når recipienten, og af miljøportalen fremgår det da også, at kvælstofindholdet ved udløbet af Danmarks længste å-system, Gudenåen, ligger på blot 1 mg nitrat per liter, selvom åen afvander et stort landbrugsopland. Sammenholdt med, at der også fra andre sider stilles spørgsmålstegn ved randzonernes effekt, opfordrer Vagn Lundsteen nu ministeren til at dokumentere effekten af randzonerne.

”Vi har jo flere gange bedt fødevareministeren om at dokumentere, at der er den påståede effekt af randzonerne, hvilket hun jo på intet tidspunkt har godtgjort, og der er ikke regnet retention fra rodzonen til recipienten med i grundlaget for randzonerne, og vi kan se at udvaskningen til fjordene, til recipienten, er meget, meget minimal og det kan vi også se i vores egne målinger, så grundlaget er altså ikke i orden,”

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top