NaturErhvervstyrelsen skal stoppe sagsbehandling i gødningssager

Selvom Bæredygtigt Landbrugs gødningssag mod staten er overført til Landsretten og erkendt principiel, har NaturErhvervstyrelsen ikke indstillet sagsbehandlingen af sager om overgødskning. Det får chefjurist Bjarne Nigaard op af stolen

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Bjarne Nigaard, har skrevet til NaturErhvervstyrelsen og anmodet om, at sagsbehandlingen af sager om påstået overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 1.19 om ligevægt mellem kvælstofforbrug og -behov, altså overgødskning, sættes i bero øjeblikkeligt.

Det har han gjort, fordi den sag, Bæredygtigt Landbrug har anlagt mod Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen er blevet henvist til Vestre Landsret – og de konkrete sager om krydsoverensstemmelseskrav 1.19 omhandler netop regler, der er omstridt i sagen.

”Sagen er principiel og væsentlig,” forklarer Bjarne Nigaard.

Bjarne Nigaard fjord og mark-baggrund

”Det er parterne og retten enige om, og derfor skal den nu overføres direkte til Landsretten. Det er samtidig også et signal om, at det ikke er ligegyldigheder sagen drejer sig om. Det er derimod et rigtig vigtigt spørgsmål for alle de landmænd, der egentlig blot bruger godt landmandskab, men straffes for det, og dermed lider økonomisk.”

Landsretten skal nu afgøre sagen, fordi man vurderer, at sagen er af så principiel karakter, at den skal højere op i retssystemet end byretten.

Sagsbehandlingen skal standses
Med henvisningen til Landsretten finder Bjarne Nigaard det besynderligt, at styrelsen fortsat sagsbehandler sager, der påvirkes af sagens udfald.

”Hvis styrelsen fortsætter ufortrødent med at behandle sagerne, så er det min opfattelse, at de negligerer signalet om, at der er en vis tvivl om regelgrundlaget. Hvis vores sagsanlæg havde været varm luft og ingenting, så ville sagen ikke være sendt videre til Landsretten i enighed mellem parterne og retten,” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Derfor må styrelsen nu passe på, at den ikke kommer til at sagsbehandle både i strid med EU-reglerne om ligevægt, men også på et grundlag, der er skabt så meget tvivl om, at styrelsen risikerer at træffe fejlagtige beslutninger, bruge ressourcerne forkert, og i øvrigt komme til at virke som om de ikke respekterer domstolene.”

Afhængigt af forløbet i Vestre Landsret, vil afgjorte sager kunne skulle tages op igen, og dermed vil en masse arbejde være spildt.

”Det giver vel ikke meget mening at bruge tid og penge på indviklet sagsbehandling af sager, hvis afgørelse måske alligevel skal laves om. Hvorfor ikke bare i god ro og orden afvente, at der kommer en afklaring,” spørger Bjarne Nigaard retorisk.

”Så undgår man også i mellemtiden at have generet og økonomisk straffet folk, på et grundlag som en dommer med en vis sandsynlighed vil erklære ugyldigt. Man kan lade tvivlen komme borgeren til gode. Det, synes jeg, giver god mening.”

Brevet med anmodningen om at indstille sagsbehandlingen til retten har truffet sin beslutning er afsendt 18. juli 2013.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top