Sådan virker den ny regulering

For en måned siden udtog lokale medlemmer i Bæredygtigt Landbrugs regionale selvstyrende grupper 49 vandanalyser, lige før vandløbet løber ud i recipienten. Nu foreligger resultaterne, og det er godt nyt for landbruget i Danmark.

Medlemmer af Bæredygtigt Landbrugs selvstyrende grupper har i juni måned været i vaders og gummistøvler for at tage målinger af kvælstofindholdet ved udløbet af 49 danske vandløb. 

Jan Hansen vandprøve Hove Å juni 2013

Lars Larsen vandprøver juni 2013 Simested å

Storå ung mand

Søren Vestergaard vandprøve juni 2013

Resultaterne viste et lavt indhold af kvælstof langt de fleste steder, men et vandløb skilte sig markant ud fra mængden. Bæredygtigt Landbrug testede derfor tesen om, at man så skal gå opstrøms i vandløbet for at finde årsagen til det høje kvælstofindhold.

For at gøre dette benyttede Bæredygtigt Landbrug Miljøportalens måleresultater fra vandprøver taget forskellige steder i vandløbet. Læs videre for at se, hvad der var årsag til det høje kvælstofindhold i en nordjysk å.

Sådan gjorde vi
Bæredygtigt Landbrugs regionale selvstyrende grupper fik sidst i maj tilsendt måleglas fra Højvang Miljølaboratorium, og i periode 30. maj til 25. juni blev der taget prøver fra udmundingen af 49 danske vandløb.

Prøverne blev frosset ned efter prøvetagning, og den 11. juni blev de frosne prøver afhentet af Højvang Miljølaboratorium. To prøver blev eftersendt den 26. juni. 47 af prøverne blev analyseret den 12. juni, imens de sidste to prøver blev behandlet på laboratoriet den 26. juni.

Vandprøverne er analyseret for:

Nitrat N mg/liter (kvælstof, der kan stamme fra landbruget)

Total N mg/liter  (Den totale kvælstofmængde i vandløbet)

Forskellen mellem nitrat N og total N, er at der i tallet for Total N også indgår det kvælstof, der kommer fra rensningsanlæg, spildevand og andet.

De 49 vandprøver indeholdt i gennemsnit 2,14 mg Nitrat N/ liter og 2,80 Total N/liter.

Nitrat udgør i gns. 76,6 % af totalkvælstof. 

Se kvælstofindholdet ved recipienten i dit nærområde på kortet herunder

Vis Bæredygtigt Landbrugs målinger ved recipient på et større kort

Som man kan se af kortet, er der meget stor forskel på indhold i de forskellige vandløb/åer. Også forholdet mellem Nitrat N og Total N svinger meget. Herunder er en oversigt over måleresultaterne fra alle 49 vandprøver.

Kvælstof ved recipienten 49 vandløb

For at teste Bæredygtigt Landbrugs idé om, at man i tilfælde af et højt indhold af kvælstof ved recipienten skal finde årsagen ved at gå opstrøms i vandløbet, har vi taget udgangspunkt i Simested Å, hvor indholdet af Nitrat N i juni måned lå på 7,9 mg/l. Målingen fra Simested Å’s udløb var den højeste værdi ud af de 49 målinger, men ved at følge Simested Å til udspringet i Rold Skov (de røde pile på kortet), fik vi vished for, at det hverken er landbrug eller dambrug på strækningen, der er skyld i den høje koncentration, men derimod naturområderne. Ikke mindst Rold Skov.

Ved udspringet i Rold Skov viser Naturstyrelsens egne målinger et indhold af Nitrat N på hele 14,3 mg/l, og på vejen mod recipienten falder tallet markant, lige bortset fra da vandløbet modtager vand fra et renseanlæg, her stiger kvælstofkoncentrationen kortvarigt, for igen at falde markant imod udløbet ved Hjarbæk Fjord.

Du kan selv se hvor kvælstoffet i dit vandløb stammer fra ved at følge instruktionerne  herunder.  

Kontrollér Vandløbene i dit nærområde Kort 1

På Miljøportalen http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  kan du se indhold af blandt andet nitrat i dit lokale vandløb. Det kræver tålmodighed og et hurtigt internet. Men der findes data mange steder.  

Vejledning: først zoomes ind på dit eget område. Zoom helt ind. Jo mere du zoomer, jo færre data skal computeren hente ind. Dernæst slår du lag til i venstre side. Sæt flueben i overfladedata. Så fjernes flueben fra alle andre end vandkemi og feltmålinger. Så fremkommer der efter et stykke tid nogle punkter. Sæt musen over et mørklilla punkt og tryk højre museknap. ’Hvad findes her?’ markeres. Her fremkommer et vidue med ’vis vandkemi’. Der findes normalt flere sider med vandkemi. For eksempel Nitrit+nitrat, eller ammonium + ammoniak. Så kan man se de seneste analyser.  

Kort 2

Vagn ved vandløb maj 2013

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug, Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top