Vagn Lundsteen: Drænvandsundersøgelsen har alvorlige mangler

Videncentret for Landbrugs drænvandsundersøgelse viser en stigning i kvælstofkoncentrationen på 20 procent. Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, er skeptisk over for den konklusion, og han mener, at det er en fundamental fejl ved prøveudtagningen, at man blander kvælstoftyperne sammen, så det ikke er muligt at identificere det kvælstof, der reelt stammer fra landbruget

Første udmelding fra Videncentret for Landbrug ovenpå præsentationen af drænvandsundersøgelsen den 23. juli lyder, at koncentrationen af kvælstof i drænvandet er steget med 20 procent, men at stigningen skyldes en lav nedbørsmængde i prøvetagningsperioden. Prøverne er ud fra de præsenterede data kun foretaget ud fra mængden af total N, og derfor kan man altså ikke se, hvor meget af kvælstoffet, der stammer fra markerne, og hvor meget der stammer fra eksempelvis spildevand fra husholdningerne, for mange steder i Danmark løber spildevand og drænvand igennem de samme drænrør ud i vandmiljøet.

Den manglede opdeling af kvælstofkilderne mener Vagn Lundsteen er et stort problem ved drænvandsprøverne, og et problem, som kunne være løst meget enkelt. 

Vagn vandprøve maj 2013

”Det undrer mig, at der ikke er taget nitrat-analyser. Fra Bæredygtigt Landbrugs egne analyser kan vi se, at kun cirka 70-75 procent af totalkvælstof stammer fra nitrat, som er det kvælstof, der stammer fra landbruget. Så når der gennemsnitligt findes en koncentration på 8 mg Total-N per liter, er det reelt kun omkring 5-6 mg nitrat-N der kommer fra landbruget, hvilket er under halvdelen af kravet til drikkevand.” 

Fra slutningen af maj til slutningen af juni måned udtog Bæredygtigt Landbrugs medlemmer 49 prøver ved udløbet til recipienten, og her viste prøverne et meget lavt indhold af kvælstof, og alle steder lå tallene under kravene for kvælstofindhold i drikkevand. Vagn Lundsteen vil derfor opfordre til, at man husker at medregne eksempelvis retentionen, når konklusionen på prøverne præsenteres, for ellers giver undersøgelsen ikke et retvisende billede af de faktiske forhold. 

”Analyserne fra de 397 prøveudtagningssteder viser ikke noget om, hvad der kommer ud i recipienten.  Vi skal altid huske på, at der skal reguleres for retention på vejen ud til fjordene. Det der kommer ud fra drænene, er langt fra de samme mængder, som når ud til recipienten. Retentionen er i gennemsnit på cirka 70 procent, hvilket betyder, at indholdet af nitrat N er under to mg når vandløbet løber ud i fjorden. Det passer fint sammen med de analyser, vi i Bæredygtigt Landbrug har udtaget.” 

Prøverne fra Bæredygtigt Landbrug viste eksempelvis, at Gudenåen, der er et af de vandløb i Danmark med det største landbrugsopland, blot havde et indhold af Nitrat-N på 0,78 mg/l før udløbet og et indhold af Total-N på 1,1 mg/l. Prøverne fra Videncentret for Landbrug er også kun foretaget i vinterhalvåret, og det mener Vagn Lundsteen er problematisk. 

Prøver taget i nitrat-tunge perioder
”Prøverne i undersøgelsen er udtaget i november, januar og marts måned – altså i den periode, hvor vi ved, at kvælstofkoncentrationen i vandet er allerstørst, så undersøgelsen kan ikke bruges som en generel analyse for hele året. Tog man prøverne i sommermånederne, ville koncentrationerne være meget lavere.” 

Helt overordnet mener Vagn Lundsteen dog også, at det er vigtigt at pointere, at det stadig ikke står klart, at nitrat i vandet er et problem for miljøet. 

”Før man konkluderer noget på de mange analyser, er det vigtigt, at se på om nitratindholdet i drænvandet overhovedet er et problem for recipienten. Er det ikke det, er indholdet underordnet.” 

Klik her for at læse om Bæredygtigt Landbrugs kvælstofanalyse ved udløbet fra 49 danske vandløb.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top