Humusbalancering indgår i de tyske KO-regler

I Tyskland skal landmænd lave et årligt humusregnskab, hvor tilførslen og bortførslen af organisk materiale stilles overfor hinanden, således at humusreproduktionen fra planterester og gødning bliver fratrukket humusbehovet for afgrøderne.

I de tyske bedrifter benyttes humusbalanceringsmetoderne i langt større udstrækning end i Danmark, og humusbalancering indgår sågar som en del af de tyske krydsoverensstemmelsesregler. At humusbalancering indgår som et tysk krydsoverensstemmelseskrav vidner om de store forskelle i de danske og tyske systemer. I Danmark taler man kun om udledning af kvælstof, mens fokus i Tyskland er rettet mod jordens indhold af humus.

Humusbalancering er i sig selv et metodisk værktøj til at vurdere samspillet mellem arealanvendelse og indholdet af jordens organiske materiale og beskyttelse af jordstrukturen. Der findes adskillige humusbalanceringsmetoder med hvert deres specifikke formål, omfang og metodisk tilgang, og humusbalancering dækker således både over simple modeller til at kvantificere ændringer i jordens organiske materialer og til modeller, hvor optimering af jordens produktivitet er omdrejningspunktet. 

KO-krav til jordens indhold af humus
Krydsoverensstemmelseskravene, også i dagligt omtalt om KO-kravene, er krav som alle landmænd skal overholde for at kunne modtage den fulde landbrugsstøtte fra EU. KO-kravene er vedtaget i Bruxelles af medlemslandenes ministre, men det er de enkelte medlemslande, som er forpligtet til at omsætte krydsoverensstemmelsesregelsættet på papir til den praksis som landmændene møder. Dette betyder også, at det kan variere meget, hvordan krydsoverensstemmelsesreglerne ser ud fra medlemsland til medlemsland. I Tyskland har man – modsat i Danmark – valgt at inkludere jordens humusindhold som et KO-krav.

De tyske humusregler omfatter, at alle landmænd skal kunne dokumentere, at jordens fugtighed bevares og at jorden ikke udpines, altså skal der kunne redegøres for, at jordens humus er i balance. For at dokumentere dette kan landmanden enten vælge at opstille et humusregnskab eller at få foretaget jordbundsanalyser.

I det årlige humusregnskab bliver tilførslen og bortførslen af organisk materiale stillet overfor hinanden, således at humusreproduktionen fra planterester og gødning bliver fratrukket humusbehovet for afgrøderne. Humusbalancesaldoen skal være imellem -75 kg Humus-C/ha/år og +125 kg Humus-C/ha/år, og værdien må ikke komme under -75 kg Humus-C/ha/år som et treårigt gennemsnit.

Klik her for at se hvordan et humusregnskab kan opstilles  

Jordbundsanalyser dokumenterer humusindhold
Hvis man alternativt vælger at få foretaget jordbundsanalyser, skal disse vise, at grænseværdierne for humusindhold bliver overholdt. Det vil sige, at humusprocenten minimum skal være én procent på jord med lerindhold på 13 procent eller mindre, og der skal være minimum 1,5 procent humus i jord med mere end 13 procent ler. Myndighederne kan dog regionalt tilpasse grænseværdier i forhold til specielle lokale forhold. Jordbundsbundsanalysen skal foretages for hver mark og som minimim hvert sjette år. 

Det gælder endvidere, at hvis landmanden har tre forskellige afgrøder, hvor hver afgrøde som minimum udgør 15 procent af det samlende jordareal, er landmanden undtaget af enten at skulle opstille humusregnskab eller få foretaget en jordbundsanalyse.

Det tyske KO-regelsæt er reguleret ovenfra på forbundsstatsniveau og gælder således for alle delstater i Tyskland, men selve den praktiske håndehævelse kan imidlertid godt forventes at variere fra delstat til delstat.

Klik her for at se hvordan et humusregnskab kan opstilles 

Se regler for KO-krav i den tyske delstat Sachsen

Af Tea Risom, tri@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top