Kvælstofindsats vil gøre en ende på limfjordsoplandets husdyrproduktion

Miljøministeriets indsatskrav for Limfjorden vil ifølge nordjyske landmænd betyde, at det ikke længere er muligt at have husdyrproduktion i Nordjylland

Landmand Carsten Søborg havde nær fået kaffen galt i halsen, da han så nærmere efter i det tekniske baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (bilag 3), som Miljøstyrelsen udgav i 2010.

Her fremgår det nemlig, at målet i vandplanen reelt er, at koncentrationen af total N i Limfjorden skal bringes ned på 0,494 mg N/l. Landmænd, der driver brugsproduktionen omkring Limfjorden skal altså finde endnu et sted at reducere udledningen af nitrat til fjorden.

Carsten Søborg

”Total-N tilførslen fra land og punktkilder er ifølge DCE faldet med 5.480 tons fra 1990 til 2010. I samme periode faldt total-N-koncentrationen i fjorden fra ca. 1,25 mg/l til ca. 0,9 mg/l. Det er et fald på 0,35 mg N/l. Det vil kræve nedgang i kvælstoftilførslen på yderlige 6.262 tons at nå ned på 0,494 mg N/l.,” forklarer Carsten Søborg, der har kigget på tallene sammen med sin nabo Kristian Østergaard og cand.agro. Poul Vejby-Sørensen.

I 2010 tilførtes der 10.519 tons N. Det er det tal, der nu skal reduceres med 6.262 tons. Altså må tilførslen til Limfjorden højst udgøre 4.257 tons, hvis koncentrationen på de 0,494 mg/l skal overholdes.

Landmændene er ikke alene om at udlede nitrat til fjorden. Ifølge Naturstyrelsens vandplan udgør naturbidraget til fjorden 21 procent af kvælstofudledningen, hvilket svarer til ca. 2.350 tons. Punktkilderne, som fx kan være spildevand og spredt bebyggelse i åbent land, bidrager med ca. 650 tons. Med andre ord må landbruget bidrage med 1.257 tons.

Rammer husdyrproduktionen
Carsten Søborg og de andre landmænd i området er ikke i tvivl om, hvad konsekvenserne af den yderligere reduktion vil være for dem, der lever og arbejder langs Limfjorden.

”Sådan kan man ikke lave slagtesvin i Danmark. Vi kan være optimister og gå ud fra, at det er den mest robuste jord med den laveste kvælstofudledning, der overlever. Der bliver kun plads til, at der kan drives landbrug på knap 100.000 hektar i oplandet til Limfjorden. De resterende 80-85 procent af landbrugsarealet, svarende til godt 400.000 hektar, skal med andre ord tages ud af drift.”

Læs også: Slagteriarbejdere må se langt efter svin

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top