Vandplanerne truer – send høringssvar inden 23. december

Frem til den 23. december 2013 er det muligt at afgive høringssvar vedrørende vandplanerne gældende for 2010 – 2015. Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, opfordrer alle med afvandingsinteresser til at sende et høringssvar til Naturstyresen.

Det er Bæredygtigt Landbrugs klare anbefaling, at alle med reelle afvandingsinteresser benytter sig af muligheden for at gøre Miljøministeriet opmærksom på, at de er i gang med at fejl- og overimplementere EU’s vandrammedirektiv, og at de konkret vil skabe store problemer for rentabel drift af dansk landbrug, helt ned på bedriftsniveau.

Selv om Naturstyrelsen lægger op til, at man skal afgive svar via en standardiseret, elektronisk blanket, skal det fastslås, at man ikke er forpligtet til at benytte denne form, hvis man synes den er for ’tung’. Der er ikke formkrav til et høringssvar, og det kan derfor afgives som et helt vanligt opsat og formuleret dokument.

Find forslagene til vandplaner, samt to forskellige standardiserede høringsblanketter.

Man kan dels forholde sig til de evt. konkrete forhold, der berører egen bedrift, og dels til de mere generelle følger af vandplanerne i den fremlagte form. Bæredygtigt Landbrug foreslår, at man som minimum gør det sidste.

På Naturstyrelsens hjemmeside vil man via et GIS-kort kunne finde sin egen ejendom, og få fastslået, om der er forslag om særlige indsatser. Det kan være spærringer, ændret vandløbsvedligeholdelse, restaurering, genåbning af rørlagte vandløb, flere efterafgrøder, okkerbegrænsende tiltag osv.

Når man har tjekket dette, kan man også i sin indsigelse konkret nævne hvorfor man ikke finder, at disse tiltag er i orden. Det kan også være at man har fået aktindsigt i måleresultater fra det konkrete vandløb, som man kan tilføje i dokumentet, som argument for, at yderligere indsatser ikke er nødvendige.

Vi har lavet et udkast til en indsigelse, som den enkelte kan bruge som skabelon. Første del kan udelades, hvis man ikke ønsker at påpege helt konkrete ting fra sin egen bedrift.

Hent skabelonen (downloades).

Udfyld den og send den til Naturstyrelsen så de har modtaget den senest den 23. december 2013 kl. 12.00, enten som almindelig post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., eller elektronisk til nst@nst.dk.

Af Bjarne Nigaard, chefjurist Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top