Kort over boringer lukket på grund af pesticider

Bæredygtigt Landbrug har undersøgt hvor pesticider er angivet som kilde til lukningen af vandboringer. Dataene stammer fra den seneste opgørelse fra GEUS, og det er positiv læsning for danske landmænd. Ifølge undersøgelsen har lovlig brug af pesticider i landbruget ingen steder været årsag til lukninger af drikkevandsboringer.

I den nyligt offentligtgjorte status over lukkede vandboringer baseret på udtræk fra GEUS’ JUPITER-database, fremgår det hvor mange drikkevandsboringer der er eller har været lukket på grund af pesticider de senere år, og hvad der har direkte har været årsag til lukningen.

 

 

Fra Miljøministeriet:

Ny status for lukning af boringer (20.12.2013)

Første opgørelse af boringer, der lukkes og sløjfes på grund af forurening med sprøjtemidler.

Ved udgangen af 2012 var 22 vandboringer midlertidigt lukket, fordi der var fundet rester af sprøjtemidler i vandet.

Det viser den første opgørelse over antal boringer ved almene vandværker, der er lukket som følge af sprøjtemiddelforurening.

De almene vandværker er de vandværker, som forsyner mere end ni husstande. Almene vandværker har i alt cirka 11.600 boringer i Danmark.

Der er tale om en status per 31. december 2012, hvor vandværkerne har indberettet for cirka 75 procent af boringerne.

Forskel på lukningerog sløjfninger
Når en boring lukkes, indstiller vandværket indvindingen af drikkevand, men kan vælge at åbne igen, når man for eksempel igen kan levere vand uden rester af sprøjtemidler.

Når en boring sløjfes ophører vandværket med at bruge boringen for altid. Der sløjfes cirka tre boringer om året.

Naturstyrelsen har blandt andet fra vandværkerne indhentet oplysninger om hvilke sprøjtemidler, der har givet anledning til lukningerne.

For de 16 boringer er der tale om sprøjtemidler, som i dag er forbudt eller hvor anvendelsen er underlagt væsentlige restriktioner.

Det gælder dichlorbenzamid (BAM), som er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil, dichlorprop, 4-CPP, som er et nedbrydningsprodukt af dichlorprop og atrazin.

Dichlobenil og atrazin blev forbudt i henholdsvis 1996 og 1994, mens der blev lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af dichlorprop i 1997 for at beskytte grundvandet.

110 vandværksboringer lukket
For i alt seks af de 22 boringer har vandværkerne ikke kunnet oplyse, hvilket sprøjtemiddel, som har været årsag til lukningen.

Opgørelsen viser, at de almene vandværker lukker boringer af en lang række årsager. I alt var der pr. 31. december 2012 således lukket cirka 110 vandværksboringer.

Ud over sprøjtemidler angives som årsager andre miljøfremmede stoffer, mikrobiologisk forurening, naturskabte vandkvalitetsproblemer (for eksempel sulfat og klorid), nitrat og tekniske årsager. (Pressemeddelelse slut).

Her kan du se, hvor boringerne er eller har været lukket på grund af pesticider
Dataene fra GEUS viser, at 22 boringer er lukket på grund af pesticider, men de viser kun i få tilfælde, hvilket år boringen er lukket. 

I 13 tilfælde er måleværdier for pesticider over grænseværdierne angivet som til årsag til boringslukningen, i seks tilfælde er måleværdier for pesticider under grænseværdien angivet som årsag til boringslukningen, og i tre tilfælde er pesticider angivet som årsag til boringslukningen, men det er ikke angivet, om målingerne har haft værdier over eller under grænseværdierne.

På kortet herunder kan du se, hvor boringerne befinder sig, og årsagen til lukningen.

borid

 

årsag

underårsag

kilde

bemærkning

virksomhedsnavn

175827

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Nikkel

Solrød Vandværk a.m.b.a.

102764

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Prøveboring, intet egnet vand fundet

Grærup Vandværk

110934

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Boringen har aldrig været i drift – den var den eneste rene boring, da den var klar til anvendelse. Der er konstateret ETY i lav koncentreation ved én analyse. Der tages omprøve. Se i øvrigt 130.889.

Sekær Kildefelt

107753

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

     

Erik Nissen

175908

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Nikkel

Solrød Vandværk a.m.b.a.

58652

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Værket er under nedlukning/fjernelse. Boringen forventes sløjfet.

Østerby Kildeplads

149597

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

dårlig ydelse

Denne boring benævnes lokalt Boring U1″”

Torplille Vandværk

57591

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Boring er erstattet af ny boring DGU 78.1220

Svenstrup Vandværk

181976

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Blev lukket i 1979 da det nye vandværk blev taget i brug

Søtofte Vandværk

58800

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

Værket er under nedlukning/fjernelse. Boringen forventes sløjfet.

Østerby Kildeplads

149597

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

dårlig ydelse

Halsnæs Vandforsyning

198400

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

     

Væggerløse Vandværk v/ Preben Olsen

198534

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

     

Væggerløse Vandværk v/ Preben Olsen

171039

Anden Årsag (årsag anført under bemærkninger)

   

BaneDanmarks arbejde på banen og risiko for arbejdets indvirkning på boringen. Der udtages løbende kontrol på boringen.

Brødeskov vandværk

73112

Andre miljøfremmede stoffer

 

Andet

 

Djurs Vand

73108

Andre miljøfremmede stoffer

 

Andet

 

Djurs Vand

172012

Microbiologisk forurening

     

Roskilde Vand A/S

8052

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Kaj Haugaard

103862

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

   

Brunt vand – højt permanganattal.

Sekær Kildefelt

47217

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Hans Lyng

151076

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Ole H. Olesen

151078

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Elisabeth Hartelius

151083

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Elisabeth Hartelius

151154

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Elisabeth Hartelius

47491

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Hans Lyng

47686

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Hans Lyng

178291

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Regnemark /Bøstofte

47218

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

     

Hans Lyng

149506

Naturskabte vandkvalitetsproblemer (sulfat, klorid m.fl.)

   

højt NVOC-indhold (10)

Halsnæs Vandforsyning

47986

Nitrat

     

Hans Lyng

47977

Nitrat

     

Hans Lyng

203525

Pesticider

Over grænseværdi

Landbrug/Skovbrug

Desethylatrazin – majsmark.

Konc. 150 ng/l

Taget ud af drift i 1999.

Sekær Kildefelt

196498

Pesticider

Over grænseværdi

Ukendt

 

Tårs Vandværk

193915

Pesticider

 

Landbrug/Skovbrug

 

Lolland Vand A/S

183342

Pesticider

Over grænseværdi

Landbrug/Skovbrug

 

Slimminge Vandværk

172847

Pesticider

Over grænseværdi

 

Vandværket har tiltag igang for at kunne komme til at benytte boringenigen som supplement til og sikerhed for den anden (nye) boring.

Niels Erik Hansen

151272

Pesticider

Over grænseværdi

   

Ole H. Olesen

151100

Pesticider

Over grænseværdi

Gartnerei/Plantage

 

Ole H. Olesen

149647

Pesticider

Under grænseværdi

Ukendt

 

Vejby Vandforsyning a.m.b.a.

143893

Pesticider

Over grænseværdi

Landbrug/Skovbrug

 

Rørkær-Jejsing Vanvdærk

143327

Pesticider

Over grænseværdi

Andet

 

Rørkær-Jejsing Vanvdærk

208461

Pesticider

Under grænseværdi

Ukendt

Enligt fund af MCPA i 1998 –

BAM i 2007.

Sekær Kildefelt

110964

Pesticider

 

Ukendt

se 130.889

Kilden er muligvis parcelhuse – muligvis stier i kommunal park

Sekær Kildefelt

103818

Pesticider

Under grænseværdi

Ukendt

 

Forsyningen, Esbjerg

103493

Pesticider

Under grænseværdi

Ukendt

 

Sekær Kildefelt

103472

Pesticider

Under grænseværdi

Ukendt

 

Sekær Kildefelt

98961

Pesticider

Over grænseværdi

   

Hejnsvig Vandværk

98362

Pesticider

Over grænseværdi

   

Hejnsvig Vandværk

97626

Pesticider

Over grænseværdi

   

Hejnsvig Vandværk

97605

Pesticider

Over grænseværdi

   

Hejnsvig Vandværk

97599

Pesticider

Over grænseværdi

   

Hejnsvig Vandværk

70890

Pesticider

 

Andet

 

Røgen Vandværk

111183

Pesticider

Under grænseværdi

 

Taget ud af drift i 2011 efter fund af BAM – 21 og 26 ng/l.

Sekær Kildefelt

5370

Tekniske årsager

   

Tillukket filter. Erstattet med ny boring

Jørgen Korsgaard

27115

Tekniske årsager

     

Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a

27179

Tekniske årsager

     

Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a

84579

Tekniske årsager

     

Tunø Vandværk

108179

Tekniske årsager

     

Jes Christian Nissen

108180

Tekniske årsager

     

Jes Christian Nissen

113373

Tekniske årsager

     

Tobøl Vandværk

116054

Tekniske årsager

     

Tved Vandværk I/S

116216

Tekniske årsager

     

Tved Vandværk I/S

126627

Tekniske årsager

     

Højby Vandværk A.M.B.A., c/o Kurt Madsen

132938

Tekniske årsager

   

boringen hiver sand ind.

Haderslev Vand A/S

133196

Tekniske årsager

     

Thomas Rasmussen

134513

Tekniske årsager

     

Kværndrup vandværk

139173

Tekniske årsager

     

Jens Kristensen

149825

Tekniske årsager

   

Midlertidig lukket grundet vandkvaliteten

Baunehøj vandværk

156271

Tekniske årsager

     

Elisabeth Hartelius

169561

Tekniske årsager

   

Tilknyttet Kalundborg Forsyning 16-04-2013

Lerchenborg Gods

186545

Tekniske årsager

     

Fensmark Vandværk/ Holmegaardsvej

199004

Tekniske årsager

   

Vi har en pumpe siddende i boringen.

Vi vil gerne have den som reserve boring.

Thorbjørn Gjessing

13607

Ukendt

     

Kaj Haugaard

192328

Ukendt

   

Oplyst fra tidligere vandværkspasser, dårlig vandkvalitet.

Der skal findes gamle prøve rapporter for at se hvilke problemer det er.

Bårse Vandværk

27513

Ukendt

     

Haubro Vandværk

28101

Ukendt

     

Haubro Vandværk

48010

Ukendt

     

Rasmus Bærentzen

98084

Ukendt

     

Hejnsvig Vandværk

118300

Ukendt

     

Allesø Vandværk

118399

Ukendt

   

Der er kun 2 boringer i Vandværket  nr. 136.121 og 136.734

Allesø Vandværk

136558

Ukendt

     

Ravsted Vandværk

136936

Ukendt

     

Ravsted Vandværk

137761

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137762

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137763

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137764

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137765

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137766

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137767

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137768

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137768

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137813

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137816

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137960

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137982

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

137983

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

138409

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

138416

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

139224

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

139256

Ukendt

     

ARWOS VAND A/S.

142760

Ukendt

     

Rørkær-Jejsing Vanvdærk

145582

Ukendt

     

Blans Vandværk

145586

Ukendt

     

Blans Vandværk

145756

Ukendt

     

Blans Vandværk

149587

Ukendt

     

Vejby Vandforsyning a.m.b.a.

149802

Ukendt

   

fejlagtigt rettet boring 186.603 – skal være 186.604

Baunehøj vandværk

171277

Ukendt

     

Soderup Vandværk

182504

Ukendt

     

Borup Vandværk A.m.b.a

15903

Ukendt

     

Kaj Haugaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top