32.000 kilometer med nye randzoner – foreløbig

Ifølge Geodatastyrelsen er der udlagt 32.000 kilometer med randzoner langs søer og vandløb i forbindelse med den nye randzonelov, der træder i kraft den 1. august. Men mere er på vej

Naturstyrelsen har den 8. juli oplyst Bæredygtigt Landbrug om, at der på de nye randzonekort er udlagt 32.000 km vandløb og søer, hvor der skal være randzoner jævnfør kort fra Geodatastyrelsen. Fraregnes de obligatoriske to-meter bræmmer fra de 10 meter randzoner ved søer og vandløb betyder det, at der med den nye randzonelov skal etableres over 50.000 hektar randzoner efter den 1. august.

Naturstyrelsen understreger, at flere randzoner kan komme til, da der endnu ikke er indsat vandløb, der er omfattet af vandplanerne, eftersom vandplanerne endnu ikke er vedtaget. Men tallet inkluderer også en række vandløbsstrækninger og søer, som skal fjernes fra kortet, da voldgrave, vandløb i haver, havedamme og skove er tegnet ind, selv om de ikke skal tælle med i det færdige kort. Forvirret? Det er de danske lodsejere. 

Hos Bæredygtigt Landbrug tror administrerende direktør Bjarne Nigaard ikke på fødevareministerens garantier om, at det samlede randzoneareal efter den 1. august dækker et areal på under 25.000 hektar, hvis randzonebredden fortsat er 10 meter, da Geodatastyrelsens tal indikerer, at randzonearealet langs søer og vandløb vil brede sig over mere end 50.000 hektar. 

Bjarne Nigaard close up TOP

”Selv med en forudsætning om, at der langs alle de udmålte vandløb og søer allerede eksisterer to-meter-bræmmer, og at der derfor altså kun skal udlægges 16 meter yderligere randzone efter den gældende bekendtgørelse om randzonebredde på 10 meter, så ender vi altså med, at der allerede på denne baggrund skal udlægges 51.200 hektar randzoner,” fortæller Bjarne Nigaard til bæredygtigtlandbrug.dk. 

Randzoner skal barberes ned
Bjarne Nigaard tror ikke, at en gennemgang af Geodatastyrelsens udpegninger vil give anledning til store ændringer i forhold til hvilke vandløb og søer, der skal udstyres med randzoner, da fødevareministeren tidligere har meldt ud, at registreringerne længe har været på plads. 

”Selvsagt har de gode mennesker i Geodatastyrelsen leveret et kvalitetssikret stykke arbejde, ud fra de nu, efter myndighedernes oplysninger, langt mere håndfaste, overskuelige og logiske udpegningskriterier for randzoner. Registreringerne er i forvejen på plads, har vi kunnet forstå.” 

Alt i alt forventer Bjarne Nigaard, at fødevareministeren, for at leve op til Vækstplan for Fødevarer, skal ud og barbere i randzonebredden med en ny bekendtgørelse. 

”Dan Jørgensen skal helt ned på 25.000 hektar, som jo var det kvalificerede skøn, myndighederne mente man ville nå med de nye kriterier. Et kvalificeret skøn, som han bl.a. ved et par lejligheder har informeret Folketinget om kvaliteten af. For at leve op til det, skal randzonebredden altså ned på fem meter eller mere realistisk; under fem meter. Noget som ellers kun blev oplyst som en absolut undtagelsesmulighed.” 

”Hvor miljøeffektiv er den i forvejen ineffektive randzone mon så? Og hvor kvalificeret blev politikerne rådgivet, når det viser sig, at de nye udpegningskriterier leverer over dobbelt så stort et randzoneareal som oplyst? Og hvad skal landmænd med vandløb i vandplanerne rette sig efter den 1. august?” 

NaturErhvervstyrelsen skal inden den 1. august gennemgå kortmaterialet fra Geodatastyrelsen og muligvis redigere i det, så kun de vandløb og søer der falder ind under randzoneloven tages med. Når vandplanerne er vedtaget, hvilket de forventes at blive inden udgangen af 2014, kan der tilkomme yderligere randzonearealer. 

Hos Bæredygtigt Landbrug har man siden randzonerne blev introduceret arbejdet for at få loven kendt ugyldig, da foreningen mener, at randzoneloven er i strid med Grundloven. Det mener man er tilfældet, da de berørte lodsejere fratages retten til deres egen jord uden at der udbetales erstatning. 

Fra 2015 forsvinder lodsejernes mulighed for at få kompensation for at udlægge randzoner på deres jord. 

Fakta: 
Svar fra Naturstyrelsen modtaget af Bæredygtigt Landbrug 8. juli 

Du kontaktede i går Naturstyrelsen for at få oplyst omfanget af vandløbslængder i det nye kort over de randzonebærende vandløb og søer. Vi har kontaktet Geodatastyrelsen, der har gennemført hele opgaven med at indsamle og bearbejde data. Geodatastyrelsen oplyser, at kortet omfatter knap 32.000 km vandløb. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at dette tal jo intet siger om det endelige omfang af randzoner, idet kortet på Naturstyrelses hjemmeside også viser strækninger af vandløb, hvor randzoneloven ikke vil gælde; eksempelvis i byer, skove, haver, parker naturområder o.l. 

Det vejledende kort, som Naturstyrelsen har offentliggjort, opfylder tre af de fire kriterier, som randzoneloven omfatter. Når vandplanerne er vedtaget, vil disse blive indarbejdet i kortet. Langt hovedparten af disse vandløb og søer er dog forventelig omfattet af de øvrige tre kriterier. 

Det endelige kort over randzoner udarbejdes af NaturErhvervstyrelsen i Fødevareministeriet. Dette kort vil vise placeringen af randzonerne på landbrugsarealerne.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.