Ni meter rammer helt uden for skiven

Formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgsensen, mener de nye regler for randzoneloven rammer helt uden for skiven, og han efterlyser nu beregningen for, hvordan NaturErhvervstyrelsen er nået frem til et randzoneareal på 25.000 hektar

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand 

Folketinget besluttede i foråret i en stemmeaftale, at det nye randzoneareal skulle være på 25.000 hektar. Det var derfor spændende, hvordan NaturErhvervstyrelsen (NAER) kunne leve op til det. Hos Bæredygtigt Landbrug er vi sikre på, at den opgave har de heller ikke løst med den nuværende lov om ni meter randzoner.

Vi må fastholde at den randzonelov, uanset hvor vanvittig og uden effekt den er, kun fastlægger et areal på 25.000 hektar. Og at man ikke kan ændre på ”spillets regler, under kampen”. NAER og fødevareministeren er åbenbart af den opfattelse, at kan man ikke få sin vilje på den ene måde, så kan man prøve at snige den ind ad bagdøren, ved at ændre forudsætningerne. Men den går ikke. Bæredygtigt landbrug holder øje med styrelserne og holder de ansvarlige som ansvarlige.

Med baggrund i de kriterier, der danner grundlag for loven: randzoner om vandløb og søer, som enten er:

  1. klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
  2. beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
  3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller
  4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).

Det er disse fire kriterier, som afgør, hvor der skal være randzoner.

I Bæredygtigt Landbrug er vi af den opfattelse at arealet med baggrund i ovenstående er på mindst 40.000 hektar. Vi ser frem til at NAER dokumenterer beregningen.

Dernæst er vi meget uforstående over for hvorfor arealet med 2 meter bræmmer, som blandt andet danner grundlag for det nye randzoneareal, er øget væsentligt, især i nogle kommuner. Den daværende bræmmelov, er lavet med grundlag i højt målsatte vandløb.

For hvordan kan antallet af højt målsatte vandløb pludseligt øges så meget uden en lovændring? Vi mener, at der er nogen som ”snyder på vægten” og laver planer for mere ”natur”, uden om det parlamentariske system. Det burde få konsekvens for de ansvarlige.

Randzone i hvedemark sommer TOP

Scroll to Top