Langt fra nok – men en vigtig erkendelse af problemets omfang

Erling Bonnesen (V) og Landbrug & Fødevarer har i den forløbne uge meldt ud, at man nu vil arbejde frem mod at tildele jorden 18 procent mere gødning end i dag. Forslaget er et vigtigt skridt på vejen mod gødskning efter EU’s ligevægtsprincip, påpeger man hos Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug har noteret sig, at L&F har meldt ud med et forslag til øjeblikkelig ændring af de danske regler om brug af gødning, så landbruget i en ikke nærmere defineret periode må gøde markerne med 18 procent mere gødning, end tilfældet er i dag. 

Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug ser positivt på forslaget, men han påpeger, at politikerne skal sikre sig, at det faglige grundlag er på plads, før fremtidens politik på gødningsområdet ligges fast. 

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

”Det er selvfølgelig et halvt skridt i den rigtige retning. Men det er bare slet ikke tilstrækkeligt. Økonomisk Optimum er stadig ikke en fagligt baseret måde at tildele kvælstof på. Det er en beregningsmodel, og dem synes jeg vi har haft rigeligt med problemer med allerede,” konstaterer direktør Bjarne Nigaard fra Bæredygtigt Landbrug. 

At der må tildeles 18 procent mere gødning med L&F-forslaget skyldes, at danske landmænd i dag kun må gøde efter en modelberegnet økonomisk optimal tildeling, hvor det er blevet politisk bestemt, at landbruget blot må benytte 82 procent af den gødning, der skal til for at nå det ’økonomiske optimum’. 

Et optimum, som Bjarne Nigaard ikke mener fagligt begrundet, da dagspriser på gødning og svingende konjekturer ikke kan bruges som faglige rettesnore for planters vækst. Han mener derfor, at en overordnet, generel beregning ikke er en landbrugsfagligt baseret størrelse. 

”Planternes biologiske behov for kvælstof, jordens mulighed for at optage kvælstof og de biologiske forhold som vind og vejr, den slags giver mening at bruge som faglige pejlemærker for kvælstoftildeling. Men at planterne skulle få lyst til og have behov for at optage kvælstof ud fra, hvad man i gennemsnitspriser kan afregne afgrøden til lyder lige lovligt tilfældigt.” 

Bjarne Nigaard slår helt fast, at Bæredygtigt Landbrug bakker fuldt og hel top om, at der med det samme skal gives mulighed for at tildele mere gødning end tilfældet er nu. 

”Jeg glæder mig helt sikkert over, at endnu flere indser, at danske planter udpines; At der skal gøres noget for at redde dansk landbrug og kvaliteten af danske afgrøder. Lidt har også ret. Men jeg vil hellere gå hele vejen med det samme, og sigte efter at danske landmænd skal gøde efter ligevægtsprincippet i stedet for at nøjes med en halv mellemløsning.” 

Økonomisk Optimum

Nitratdirektivets ligevægtsprincip

Der må maksimalt gødes efter det princip der hedder Økonomisk Optimum.

Økonomisk Optimum er det punkt, hvor udgifterne til mere gødning vil overstige indtjeningen fra det ekstra udbytte. Altså en økonomisk beregning.

Der må maksimalt gødes efter ligevægtsprincippet.

Ligevægtsprincippet betyder, at der skal kunne tilføres den mængde gødning til en plante, som den har behov for og kan optage. Altså en biologisk beregning.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen kan der ske træk i hektarstøtte (krydsoverensstemmelse) hvis man gøder mere end staten fastsætter. Danmark tolker EU-direktivet sådan, at brud på den nationale regel skal give reduktion i EU-støtte.

Der kan først ske træk i hektarstøtten, hvis man gøder mere end EU fastsætter. EU-støtten bør afhænge af overholdelse af EU-regler, ikke af danske regler. EU-reglen er ligevægtsprincippet.

Det er i orden at indføre skrappere krav løbende, bl.a. af hensyn til miljøet.

Det er kun i orden at indføre skrappere krav, når det er dokumenteret, at de skrappere krav er nødvendige for at miljøet får det bedre af de skrappere krav. Dette princip kaldes proportionalitetsprincippet.

Der er god dokumentation for, at de danske tiltag ikke har en reel positiv effekt på miljøet, men i stedet ‘udsulter’ planter biologisk og planteavlen økonomisk. 


Af Jakob Tilma,
jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top