Så fik Naturstyrelsen en succesoplevelse: Nordjylland sat under vand

Kære politikere! Hvis I er i tvivl om, hvad der sker, når vejrguderne sender mere nedbør over landet, samtidig med at Naturstyrelsen saboterer afløbet, så tag på studietur til Nordjylland!

Af cand. agro. Poul Vejby-Sørensen

Og hvis I vil se, hvorledes befolkninger overlever i lave landområder, så tag på studietur til Holland! Her kan de håndtere vandet. Men de har også den kæmpefordel, at de ligger uden for Naturstyrelsens indflydelse.

Attentat på selve landet

Poul juli 2012

Efter de heftige oversvømmelse i Nordjylland må det stå klart, at Naturstyrelsen er et af landets helt store problemer. Det er jo ikke kun vejrgudernes rigelige forsyning med nedbør, der giver oversvømmelser. Naturstyrelsen bærer hovedansvaret, fordi den  har lukket ned for afløbsmulighederne gennem reduceret vedligeholdelse (dvs. manglende oprensning) af vandløb. Hvis vandløb ikke renses for grøde og slam, reduceres transportevnen voldsomt til f.eks. halvdelen eller endnu mindre, og når plantematerialet ikke oprenses, får det lov at rådne i vandløbet og forbruge ilten til skade for livet i vandløbet.

Naturstyrelsen har i årevis – godt hjulpet af lokale biologer – tilstræbt at nedsætte vandløbenes vandtransportevne for at hæve vandspejlet. Så styrelsen har overstrømmende succes i disse dage. Strategien er direkte tåbelig med de kommende års vejrudsigter in mente. Det må snart stå klart for ansvarlige politikerne, at der må gribes ind over for Naturstyrelsen, inden endnu større arealer sættes under vand. 

Fejl på fejl
Gennem indeværende år har Naturstyrelsen været under skærpet observation i Nordjylland. En række landmænd med tilknytning til Limfjordsområdet har på forbilledlig vis afdækket fejl på fejl og påvist en foruroligende mangel på seriøsitet hos styrelsen. Og NORDJYSKE har lagt avispapir til information og debat om dette livsvigtige område.

Naturstyrelsens synderegister er i øvrigt længere, end avisen har plads til. Derfor skal kun nævnes en håndfuld her: 

Forkert satsning
Styrelsen har gennem tre årtier satset forkert i planlægningen af vandmiljøet ved at koncentrere sig for lidt om byspildevand og fosfor og for meget om landbrugets nitratudledning. Resultatet er på den ene side alvorlig forurening af vandløbsnære arealer på grund af hyppige udledninger af urenset spildevand (overløb), og på den anden side udbyttetab og manglende kvalitet af planteproduktionen (for lidt protein). Pris: Over 100 mia. kr. og årligt tab på mere end 5 mia. kr. 

Forkerte data
Reguleringen af landbrugserhvervet er ikke sket på basis af eksakte målinger af kvælstofudledningen, men derimod på basis modelberegninger, der har vist sig at være voldsomt fejlbehæftede. De nuværende urealistiske miljømål vil udradere over halvdelen af landbruget i Limfjordens opland. Hvad siger politikerne til det? 

Manglende konsekvensvurderinger
Men politikerne er aldrig blevet præsenteret for disse konsekvenser, for Naturstyrelsen har aldrig lavet sådanne analyser, selv om det er forudsat af EU. Hvorfor ikke? Er det fordi det ville fjerne den politiske opbakning til styrelsens fanatiske planer? 

Ulovlige analyseprogrammer
Naturstyrelsen/myndighederne har gennem 25-30 år forsømt at lave de nødvendige – og af EU påbudte – analyser af vandet i vandløbene. Resultatet er, at man har manglet viden til at dimensionere indsatserne rigtigt. Man har hovedsageligt støttet sig til nogle fauna-analyser, som ikke definerer eventuelle skadelige stoffer, og derfor vanskeliggør indgreb over for konkrete forureningskilder. Styrelsen har især angrebet landbrugets udledninger af nitrat, som overhovedet ikke har sammenhæng med fauna-analyserne og ifølge Naturstyrelsens egne tilstandsrapporter heller ikke viser sammenhæng med vandmiljøet ude i fjordene og kystvandene. 

Forkludret implementering
Naturstyrelsen står bag en decideret forkert klassificering af vandløb, fordi den i strid med EU-reglerne forhindrede hensynet til drænede landbrugsarealer. Desuden indeholder vandplanerne – ikke mindst i Nordjylland – alt for mange vandløb, som ikke har potentiale til at nå de opstillede mål. Konsekvensen bliver, at kræfter bliver brugt forkert i vandplanerne, og store arealer landbrugsjord få lov at forsumpe.

Ansvarlige politikere må gribe ind
Naturstyrelsens hærgen af landet som helhed og Limfjordsegnen i særdeleshed er en oplagt politisk sag for både lokalpolitikere og folketingspolitikere. Efter 30 års kritik af en fejlslagen vandmiljøstrategi og en forkludret forvaltning må der handles. til! Hvorfor blive ved at udsætte en nødvendig korrektion?

Fanatismen i styrelsen må tøjles, hvis samfundet skal reddes.

Scroll to Top