Landbruget kan løse Danmarks CO2-udfordring

Løsningen på vores CO2-udfordringer, som klimaministeren bekymrer sig om, ligger lige under vores fødder. Bæredygtigt Landbrug mener, at danske landmænd effektivt kan bidrage til en væsentlig reduktion af CO2. Hvis de får lov.

Den 24. oktober vedtog EU-landene en stor klimaplan, der bl.a. indeholder målsætninger om reduktion af CO2-udledningen på 40 procent i forhold til niveauet i 1990.

Klimaminister Rasmus Helveg Petersen har meldt ud, at selv om dansk landbrug er blandt verdens bedste til at reducere sit CO2-udslip, så mener han, at landbruget skal reducere yderligere.

”Javel, hr. minister. Det vil danske landmænd meget gerne hjælpe med”, lyder det fra adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard. ”Vi kan bidrage ved at bruge den danske muld under vores fødder på en klimavenlig, men selvfølgelig samtidig miljøforsvarlig, måde”.

Bjarne i marken (foto Kristian Brasen)

For under det store tæppe af afgrøder og græs ligger et gigantisk depot af organisk materiale, der som en slags naturens kompostbunke giver næring til planter og afgrøder. Det er det såkaldte ’humus’, som foruden sit store indhold af næringsstoffer og kulstof besidder en helt enestående evne til at binde CO2 fra luften.

”Men humuslaget i den danske muld er ikke, hvad den har været. Vi har ganske enkelt ikke passet på den, og intensiv dyrkning med knapt kvælstof til rådighed (ca. 38 procent under ligevægtsprincippet) har gennem årene tæret på humuslaget, og dermed jordens evne til at binde CO2. Med andre ord; når man reducerer humus, ikke alene binder jorden mindre CO2; jorden frigiver også mere CO2” forklarer fagpolitisk rådgiver Vagn Lundsteen fra Bæredygtigt Landbrug.

Men den ugunstige udvikling med faldende humusindhold i jorden kan vendes, mener han. Ved at tilføre mere kvælstof til danske marker og jorde er det muligt at kickstarte en positiv trend i forhold til at reducere CO2. For med mere kvælstof ikke alene øges udbyttet på marken. Man øger i samme ombæring afgrødernes evne til at binde CO2. Derudover er der endnu den gevinst, at også mængden af rødder og biomasse (som er væsentlige ingredienser i humus) til nedmuldning øges, hvorfor yderligere CO2 kan bindes.

”Hvis vi nu bare forestillede os, at vi kunne øge humus i pløjelaget med 0,02 procent om året, så kan hele den danske CO2 reduktion bindes i landbrugsjorden. Landbruget kan dermed løse hele problematikken omkring CO2-reduktion,” lyder opfordringen fra Vagn Lundsteen.

Og selvom det næsten lyder næsten for godt til at være sandt, så er regnestykket, ifølge Vagn Lundsteen, ret simpelt; Ved blot at hæve humusindholdet med 0,02 procent om året, kan vi binde 4,5 mio. tons CO2 i det danske landbrugsareal, svarende til mere end reduktionskravet. Og det er en realistisk løsning, mener Vagn Lundsteen.

”Det er absolut realistisk. I dag er humusindholdet ca. 2 %. Når vi beslutter at binde vores CO2 overskud i jorden, vil humusindholdet være 3 % i gennemsnit svarende til hvad humusindholdet var i jorden for 50 år siden.

Humus tilbageholder CO2

Humus regnorm 22 august

Også geolog Erling Fundal, der gennem en årrække har arbejdet som rådgiver indenfor industrikompostering med humusetablering som speciale, mener, at der i Danmark bør fokuseres mere på humus, som den faktor, der kan hjælpe CO2-udledningen i den rigtige retning.

”Det er teoretisk meget tankevækkende, at hvis vi kunne øge jordens humusindhold ved at tilføre organisk materiale til jorden, ville vi i de næste 50 år kunne gemme 50 procent af vores nuværende CO2-produktion i pløjelaget,” siger Erling Fundal til baeredygtigtlandbrug.dk 

”Det helt fantastiske er jo, at vi har enorme mængder af organisk materiale liggende rundt omkring i form af gylle fra både køer, svin og mennesker. Det er ret store mængder, og vi opfatter det som et problem. Vi ved jo ikke, hvad vi skal gøre af det. Men i virkeligheden ligger der her en meget stor potentiel kilde til løsningen på vores klimaproblemer. Og hvis man forestiller sig, at de her store mængder gødning blev komposteret, så kan det bringes direkte ud til jorden som jordforbedring. Men den skal altså iltes op i en komposteringsproces”, forklarer Erling Fundal, der selv har lavet en række fuldskalaforsøg med komposteret gødning.

”Så kan det lade sig gøre. Men det kræver altså, at man ændrer hele sin holdning til det her produkt. Det er jo i virkeligheden ret simpelt.”

Landbruget har løsningen
Hos Bæredygtigt Landbrug har man længe talt for, at der skal værnes om humusindholdet i jorden, og direktør Bjarne Nigaard synes derfor der er en god mulighed for at landbrugets og samfundets interesser kan gå hånd i hånd.

”Med mere tilførsel af humus, kan vi både forbedre klimaregnskabet, og vende udviklingen fra udpiningen af den danske muldjord til en bæredygtig udvikling, hvor jordens fertilitet og dyrkningssikkerhed øges. Begge dele af hensyn til os og de kommende generationer. Det er absolut realistisk med en tilsvarende realistisk tilgang. Men det kræver ekstra kvælstof og ekstra organisk materiale, selvfølgelig i fuld balance med miljøet,” slutter Bjarne Nigaard.  

Humusberegning, hvis du vil vide mere…. 

I pløjelaget (30 cm) er der 4200 tons jord. Humus indeholder 58 % kulstof (CO2). I gennemsnit er der et humusindhold i jorden på ca. 2 %. Det vil sige at pløjelaget indeholder (2/58%) = 1,16 % kulstof. Pløjelaget indeholder derfor (4200 x 1,16%) = 48,72 tons kulstof.

Hvis man reducerer indhold af kulstof med 0,1 %, (en tyvendedel) reduceres kulstof med (48,72/20) = 2,44 tons. Da kulstof består af 1 kulstofmolekyle (C) og 2 iltmolekyler (O) og atomvægten er henholdsvis 12 og 16 er molvægten af CO2 (2,44×44/12) = 8,95 ~9 tons CO2. / Hektar

Det vil sige at for hver gang indhold af humus reduceres eller øges med 0,1 %, henholdsvis reduceres eller øges indhold af CO2 med 9 tons/ Hektar. Det er ikke realistisk, at øge humusindholdet med 0,1 % om året, men 0,02 % er realistisk og mere til.

Ved at øge humusindholdet i jorden med 0,02 % om året, vil vi kunne binde (9/5) = 1,8 tons CO2/Hektar mere i jorden om året. Vi dyrker 2,5 mio. hektar landbrugsjord i DK. Det vil sige at vi kan binde (2,5 mio. x 1,8) = 4,5 millioner tons CO2 i det danske muldlag.

Det vil på denne måde være muligt at reducere nutidens CO2-udledning med op til 50 % over 50 år.

Hvilken påvirkning vil det få den danske muldjord? Det vil øge humusindholdet fra 2 til 3 % på 50 år.

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top