Målrettet regulering kræver målinger

Bæredygtigt Landbrug vil også i 2015 arbejde for at reguleringen af landbruget skal ske med baggrund i konkrete målinger i vandmiljøet, og vi er meget glade for, at så mange medlemmer har valgt at tage gummistøvlerne på og har opsat måleudstyr på vandet, der løber fra landbrugsjorden til vandløbene.

Af Peter Rosendal, næstformand 

Landbruget står igen for skud, når Danmarks vandplaner skal implementeres, og igen er det langt overvejende modelberegninger og fortænkte scenarier, der danner bund for de indsatser, der ifølge regeringen skal bane vejen for et renere vandmiljø. Hvordan tilstanden i vandmiljøet er lige nu, og om de fremlagte planer vil virke, det ved ingen, for målingerne i virkeligheden mangler fortsat.

De generelle retningslinjer, de siger, at der skal udtages fysiske prøver før man kan gå ind og lave en indsats. Før man kan gå ind og påpege, om der er et problem med vandmiljøet, eller man kan se, om indsatserne overhovedet har en virkning, så skal der altså tages nogle fysiske målinger.

Og det er her, man i miljøministeriet har tilsidesat de generelle retningslinjer; man har ikke taget de nødvendige prøver. Det gælder for nitrat, men det gælder i særdeleshed overfor de miljøfremmede stoffer som Kirsten Brosbøl gerne vil gøre noget for at få fjernet fra vandmiljøet.

Spildevandsproblemet

Spildevand

Med præsentationen af vandplanerne har ministeren annonceret, at der skal ske forbedringer ved mindre en 400 spildevandsanlæg, men det er ikke særlig seriøst, når der på landsplan findes mere end 5.000. Alene omkring Isefjorden og Roskilde Fjord findes i gennemsnit 1.342 årlige overløb med spildevand imens 26.250 husstande i området forsat ikke får renset spildevandet, før det løber ud i vandmiljøet. På landsplan er problemet på samme niveau, men hvor alvorligt problemet er for vandmiljøet ved miljøministeren reelt ikke, for målingerne mangler de fleste steder.

Det kan ikke nytte noget, at Kirsten Brosbøl sidder som leder af en organisation, som fuldstændig tilsidesætter al sund fornuft og genelle retningslinjer og ikke udtager prøver i det omfang, som det er krævet i Nitratdirektivet.

Så kan de snakke om alle mulige faresignaler, og prøve på at stege valgflæsk på landbrugsdriftens indvirkning på miljøet, men det giver mig en dårlig smag i munden, for skræmmekampagnen forholder sig ikke til virkeligheden.

Hos Bæredygtigt Landbrug vil vi blot have, at danske landmænd bliver behandlet, som der står beskrevet i nitratdirektivet, at de skal behandles. Der skal tages fysiske målinger, og så skal det kontrolleres, om de forskellige tiltag fungerer, for det er fuldstændig blevet tilsidesat af den politik, regeringen fører nu.

Vi pointerer igen og igen og igen over for ministeren, at der skal tages nogle målinger. Og man kan ikke lave en målrettet regulering, hvor man benytter beregninger, beregninger og beregninger. Bæredygtigt Landbrug går ind og siger, at en målrettet regulering af landbruget, det kræver målinger. Det er det, vi i Bæredygtigt Landbrug står for, og det er det, vi vil fortælle ministeren igen og igen, og det kan bare ikke hjælpe noget, at ministeren render rundt og stikker folk blår i øjnene og kommer med nogle tomme valgfloksler, som dem vi så Jyllands-Posten den 30. december, hvor miljøministeren sammen med fødevareministeren skrev, at ’…vi med et snuptag skal udbringe mere gylle og gødning på markerne og forringe forholdene i vores vandområder, badevand og drikkevand…’. Et udsagn, der slet ikke er belæg for.

Hos vore naboer i Sverige anser man det ikke for at være en belastning for vandmiljøet at gøde med 260 kilo N, når blot man har styr på udledningen af fosfor. Og det selvom de svenske marker grænser op til det samme vand som de danske marker på den anden side af Øresund. I Danmark aner regeringen reelt ikke, hvordan tilstanden er i store dele af vandmiljøet, da mange målestationer er blevet nedlagt de senere år. 

Så længe man ikke gør det, der er grundlæggende korrekt, nemlig at tage de nødvendige målinger, så har det ingen virkning overfor miljøet. Man kan jo ikke finde ud af, om det er mig som landmand, der er problemet, eller om det er noget helt andet, når fakta mangler.

Miljøministeren og fødevareministeren udstiller med sine grundløse beskyldninger en enkelt befolkningsgruppe uden at have hold i sine påstande. De har ikke de korrekte målinger med. De kan henvise til talløse rapporter, der kommer med den konklusion, de har bestilt, men så længe de ikke tager målingerne, så er de konklusioner intet værd. Vi vil bedømmes på fakta i dansk landbrug.

Målinger er vejen frem

Asger Møller Madsen med drænmåleudstyr april 2014

Hos Bæredygtigt Landbrug har vi igennem længere tid opfordret vores medlemmer til at tage målinger ved deres drænudløb, så de kan få vished for, at der ikke kommer forurening fra deres ejendomme. Medlemmerne af Bæredygtigt Landbrug går altså ind og tager hånd om det, som miljøministeren burde have gjort for længe siden; vi går som enkeltlandmænd ind og tager vare på naturen ved at sikre, at der ikke sker skade på naturen som følge af driften på gården.

Vi sender regningen til miljøministeriet sidenhen.

De målinger, vi hidtil har set rundt fra hele landet viser, at det er en løgn, når miljøministeren og fødevareministeren påstår, at landbruget forurener vandmiljøet. 

Bæredygtigt Landbrug vil fortsat opfordre landmændene til at tage målinger, for målingerne vil bevise, at landbruget ikke forurener, og de vil vise, at naturen og miljøet ikke tager skade af, at dansk landbrug får mulighed for at gøde planterne efter ligevægtsprincippet.

Regeringen synes fejlagtigt at tro, at Danmark er et foregangsland, fordi vi har sat så mange restriktioner på brugen af gødning. Men kigger vi i landene omkring os, så har man her for længst indset, at det ikke er nitrat, der udgør problemet, men at det i stedet er fokus på fosfor og spildevand, der betyder mest for miljøet. Så faktisk må jeg desværre konstatere, at miljøministeren er langt bagud i forhold til sine kolleger i de andre lande, og det er trist, at vi nu har brugt 100 milliarder kroner på en strategi, som de øvrige nationer længe har vidst ikke er den rigtige, hvis målet er at få et renere vandmiljø.

Vi skal arbejde hårdt for at blive bedømt ud fra alle de her målinger, så det bliver soleklart for enhver, at ministrene går rundt og fylder befolkningen med en løgn kort før et valg. Det er jo ganske utidigt.

Bæredygtigt Landbrug arbejder i 2015 på at få alle målingerne sat i system så vi får et landsdækkende billede af landbrugets sande miljøtilstand, men først og fremmest skal målingerne for den enkelte landmand bruges til at bevise, at man ikke forurener.

Hos Bæredygtigt Landbrug tror vi dog også, at vi i løbet af kort tid som landmænd får mulighed for at blive reguleret efter en ægte målrettet regulering, og her vil de, der har styr på deres udledningstal, allerede have et forspring.

Læs også: Miljøministeren plumpede i med begge ben

Scroll to Top