Vandområdeplaner baseret på forkerte kort

Forkerte kort i vandområdeplanerne fører nu til ændringer af MiljøGIS, der er det kort, landmænd og lodsejere kan klage på baggrund af, hvis ikke de er enige i udpegningen af vandløb og miljømål på deres ejendom. Bæredygtigt Landbrug mener, at vandområdeplanerne skal gå om, da dokumentationen bag planerne ikke har været korrekt

Kortene, der lå til grund for vandområdeplanerne, der blev præsenteret af miljøministeren den 22. december 2014 er nu blevet rettet til efter Naturstyrelsen er nået frem til, ’..at der i forbindelse med opsætningen af vandområdeplanernes MiljøGIS blev anvendt enkelte forkerte versioner af kort over afgrænsning af vandløb og kort over miljømål.’

Den 30. januar udsendte Naturstyrelsen en mail til medlemmerne af vandplanernes Vandløbsforum, hvoraf det fremgår, at grundlaget for vandområdeplanerne er blevet ændret den 30. januar 2015. Ifølge mailen har Naturstyrelsen rettet kortmaterialet til, så færre vandløb tælles med, og ændringerne betyder desuden, at miljømålene visse steder er ændret i nogle vandløb. 

Hos Bæredygtigt Landbrug har næstformand Peter Rosendal deltaget i Vandløbsforum, og han ser nu frem til, at Naturstyrelsen følger op på udmeldingen om de fejlagtige kort med en ny behandling af vandområdeplanerne, så de nye kort og ændrede vandløb, der nu indgår i planerne, kan blive ordentligt implementeret. 

Peter Rosendal nov. 2012

”Materialet var først færdigt den 30. januar 2015, da Naturstyrelsen sender en meddelelse ud og siger, ’vi har nogle rettelser til MiljøGIS, som desværre ikke var i orden, da man havde sendt vandområdeplanerne i høring i første omgang’. Med rettelserne den 30. januar mener man så, at de rigtige oplysninger er på plads. Jamen, hvis det først var den 30. januar, at de rigtige oplysninger var på plads, så var det først den dato, man kan begynde med at udfærdige de endelige planer,” lyder det fra Peter Rosendal. 

Naturstyrelsen har ifølge Peter Rosendal fortsat ikke lyttet til, hvad forskellige organisationer har sagt omkring en korrekt implementering af vandrammedirektivets tekst. Peter Rosendal mener nemlig, at det er langt mere end et par fejlagtige kort, der bør udskiftes i vandområdeplanerne. 

”Man er allerede nu ude og lave om på tingene. Man retter dog ikke alle fejlene. Vandområdeplanerne bør gå om, når man ved, at de tal ministeren præsenterede kørt før jul ikke holder stik som følge af fejl begået i miljøministeriets forvaltning,”siger Peter Rosendal.   

Da vandplanerne sidste gang blev sendt i høring modtog Naturstyrelsen mere end 7.000 offentlige høringssvar fra landmænd, interesseorganisationer og landmænd, der ikke var enige i styrelsens udpegning af vandløb og miljømål. 

Vandområdeplanerne bygger ifølge Bæredygtigt Landbrug på fejlbehæftede udpegningsgrundlag, der ikke giver et retvisende billede af tilstanden i de danske vandløb. Foreningen mener ikke, at Danmark har inddraget de faktiske tilstande i vandløbene i vandområdeplanerne tilstrækkeligt, hvilket er et krav i vandrammedirektivet. 

Læs også: Modeller, modeller, modeller… Men hvad med virkeligheden

Fakta:

Mailen fra Naturstyrelsen til medlemmer af Vandløbsforum sendt den 30. januar 2015:
 

Kære medlemmer af Vandløbsforum 

Den 22. december 2014 blev udkast til vandområdeplaner for anden planperiode samt udkast til bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer udsendt i seks måneders offentlig høring. 

Det er efterfølgende konstateret, at der i forbindelse med opsætningen af vandområdeplanernes MiljøGIS blev anvendt enkelte forkerte versioner af kort over afgrænsning af vandløb og kort over miljømål. Dette medførte, at visse vandløb, der ikke er omfattet af udkast til vandområdeplaner, fremgik af MiljøGIS, samt at et mindre antal km vandløb fik vist et forkert miljømål.  

Der er nu sket den fornødne justering af MiljøGIS.

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top