Rent vand til at drikke, men især til bimmelim og bummelum

Af Peter Rosendal, faglig næstformand

spildevand

Der har i den forgangne uge været en del opmærksomhed på udledninger fra kommunalt styrede renseanlæg (organiseret under DANVA, og kommunens vandløbsmyndighed), det være sig det såkaldte rensede vand, og der hvor et stort regnskyl har medført overløb, fordi renseanlægget ikke har kapacitet nok og uden skam udleder urenset spildevand direkte ud i naturen uden at tilkalde miljøvagten.

Denne forvaltning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer (gift) sker med velsignelse af de selv samme politikere, som over for de lokale virksomheder og landbrug stiller særdeles skrappe krav til, hvordan vi behandler naturen. Ingen får en byggetilladelse før der er fuldstændig sikkerhed for, hvordan miljøet påvirkes. Det er også i orden, hvis man er konsekvent i sine handlinger, men i tilfældene med overløb er systemet til ugunst over for naturen.

Jeg ville gerne have, at kommunerne, som driver renseanlæggene, og Naturstyrelsen, der udstikker reglerne for udledningerne, ville se på hvordan deres forvaltning påvirker det samme miljø, som vi lever med i landbruget, industri og som private borgere. Der er ingen krav fra Naturstyrelsen om, at der udtages en kvalitetskontrol af renheden af vandet, når det gælder miljøfremmede stoffer, og det til trods for, at Naturstyrelsen godt ved, at der er store problemer med overskridelser, der er flere gange større end vandkvalitetskravet. 

Du kan læse mere om de stoffer der bliver udledt via spildevandet i en rapport fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen forvalter ikke deres opgave
Bæredygtigt Landbrug har overfor Naturstyrelsen flere gange påpeget, at der ikke forvaltes i overensstemmelse med vandrammedirektivet. Naturstyrelsen har siden vandrammedirektivets ikrafttrædelse været forpligtet til at udtage vandanalyser, der følger udviklingen af vandkvalitetsoverskridelserne, men har ikke forvaltet denne opgave. Naturstyrelsen skriver sammen med DCE, Aarhus Universitet, som er rådgiver for Naturstyrelsen, at da man ikke har udtaget nok prøver således det kan indgå i vandplanerne, vil man helt se bort fra denne problemstilling. Naturstyrelsen får DCE til at se bort fra de udledninger som sker af miljøfremmede stoffer, selv om begge parter ved, at der er voldsomme problemer.

I en video som kommunalpolitiker Benny Bonde fra Haderslev i denne uge viste på Facebook, ser man tydeligt, at det er store mængder af urenset spildevand der forurener naturen, og det altså med Naturstyrelsens velsignelse. Ræven vogter høns. Jeg vil hermed opfordre de medlemmer, der bor nær et renseanlæg, til at undersøge hvor udløbsrøret er. Så er det hurtigt at følge ændringer samtidig med vi følger afgrøderne igennem sæsonen. Optag gerne film eller tag billeder, når der udledes urenset spildevand, og del det med både kommunen og vi andre, så vi kan få fokus på problemet rundt om i landet.

Vi har i Bæredygtigt Landbrug flere gange forsøgt at tale med Miljøministeriets departementschef, men det har diverse direktører, kontorchefer og afdelingschefer frarådet departementschefen. Alt sammen for at skjule den forfejlede forvaltning, som Naturstyrelsen har ansvaret for.

Velfærdsdanmark belaster også miljøet
Når der udledes miljøfremmede stoffer direkte i vandløbet, er det jo ikke nødvendigt at stille krav til, at vi som landmænd skal underlægges særlige krav på brugen af fx planteværnsmidler. Når mange af de giftstoffer, der udledes direkte fra overfladevand og spildevand har samme fareklasse og giftighed, som det vi benytter i landbruget, er det jo bare for at få afgifter i statskassen, at man særligt udpeger landbrugets anvendelse af bekæmpelsesmidler. At gavne vandløb og grundvand kan ikke være hensigten, når der ikke undersøges, hvad der er i vandløbet, og når der frit udledes tilsvarende giftige stoffer fra andre steder. Den samlede belastning af naturen kommer ikke kun fra landbruget, men fra hele Velfærdsdanmark med østrogener, bremsestøv, plastik mm.

De mange udledninger fra Velfærdsdanmark påvirker i stor grad de mange små vandlevende organismer, som igen er fødegrundlaget for næste led i fødekæden. Landbruget bliver igen og igen beskyldt for at være årsagen til manglende biodiversitet, det være sig både smådyr i vandløb, vandlevende organismer der spiser alger, som så igen ikke skygger for ålegræs i havet omkring Danmark.

Naturstyrelsen forvalter uden tvivl ikke deres hovedopgave, nemlig at passe på naturen. Ingen med en jordnær tilgang ville misrøgte deres landbrug på samme måde som styrelsen tillader kommuner og rensningsanlæg at gøre. En dansk landmand vil undersøge problemet ordentligt, inden han beslutter, hvordan han løser opgaven.

At Miljøministeriet igennem så mange år ikke har sagt stop, er mig en gåde, og det er på tide at se på hvem af embedsmændene der trænger til at udskiftes. Påfaldende er det, når organisationen DANVA på den ene side råber på deres ret til rent grundvand, som de så sælger til forbrugerne, og så på den anden side samtidig udleder som dokumenteret på Benny Bondes video. Jeg spørger bare: Hvordan kan det ske? Hvordan kan DANVA få lov til at pumpe rent vand op, når de samtidig sviner vores natur til med deres udledninger, helt legalt med Naturstyrelsens og vandløbsmyndighedens velsignelse? Hvem kan stå inde for denne forvaltning? Bæredygtigt Landbrug kan ikke, og vi vil have den stoppet med det samme.

 

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Scroll to Top