Landbruget samlet i kamp mod retentionskortet

Mandag den 12. oktober afleverede Bæredygtigt Landbrug sammen med to repræsentanter fra syv landboforeninger et notat i Miljø- og Fødevareministeriet omkring retentionskortlægningen af dansk landbrug.

claus-neergaard_troels-toft_peter-rosendal

Af Peter Rosendal, næstformand

I landbruget er vi dybt bekymrede for, at de modelberegnede retentionskort vil medføre enden for landbruget i flere egne af Danmark på et usagligt og ufagligt grundlag, og derfor var det stærkt, at vi i BL sammen med syv landboforeninger kunne vise, at et samlet landbrug er imod den skadelige og modelberegnede afvikling af landbruget i Danmark.

Bæredygtigt Landbrug havde gerne set, at papiret, der blev afleveret med otte underskrifter, også havde indeholdt en fælles udtalelse om, at juraen i forbindelse med retentionskortene halter så gevaldigt, at staten kan se frem til talrige retssager, hvis man vælger at gennemføre tiltaget, som det fremstår på nuværende tidspunkt. Det endte med, at Bæredygtigt Landbrug fik de juridiske aspekter med i form af en mindretalsudtalelse.

Efter det store arbejde i forbindelse med de skadelige retentionskort med SEGES hjælp var afsluttet, meldte Landbrug & Fødevarer sig også ind i kampen på landbrugets side. I dette tilfælde bedre sent end aldrig.

Men hvad lærte vi tre repræsentanter, der var var til møde med embedsværket i Miljø- og Landbrugsministeriet så om ’den anden sides’ syn på problematikken omkring, at skiftende regeringer ser retentionskortlægningen som udgangspunkt for en ny regulering af dansk landbrug?

En ting jeg spurgte om var, hvorfor man regner i Kg/Ton, når der tales om kvælstof fra landbruget. Der er jo ingen dyr eller planter, der sidder med en lommeregner og følger med i hvilke mængder der er i vandet, de er mere opmærksom på hvilke koncentrationer, som de kan leve med. Det er også koncentrationer, der er medtaget i nitratdirektivet, der som bekendt er det direktiv, der omhandler landbrugets brug af kvælstof.

Ålegræsspøgelset går igen
Der er mange, der sætter lighedstegn mellem landbrugets og ålegræssets tilstedeværelse. I samtlige danske spildevandsudledninger, er der ikke nogen krav om at måle for miljøfremmede stoffer, og her udledes der store mængder af gift, som gør det svært for mange vandlevende organismer at overleve. Når disse organismer forsvinder, er der ikke nok til at spise de alger, som lever af de naturlige koncentrationer af kvælstof. Der skabes en ubalance i de økologiske forhold, som ikke forsages af kvælstof men af giftstoffer, som udledes uden at man medtager dem i vandplanerne eller vandområdeplanerne.

Det er hævet over al tvivl, at der er mange stoffer fra spildevandsudledninger, der overskrider vandkvalitetskrav, og samtidig har koncentrationerne af nitrat ikke overskredet kravene. Det er derfor ikke entydigt, at kvælstof er skyld i manglende ålegræs.

EU-retssag skræmmer ikke
Under vores møde i Miljø- og Fødevareministeriet, blev det meget klart, at de danske myndigheder er meget bange for, at EU skal starte en retssag mod Danmark.

Det er jeg ikke.

Vi skal huske, at der i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne ikke har været den borgerinddragelse, som vandrammedirektivet foreskriver, og de vigtige emner som indgår i planerne, er udarbejdet i tværministerielle udvalg. Der mangler at blive udarbejdet økonomiske beregninger, så vi borgere kan regne efter, om forudsætningerne er korrekte. Der mangler også målinger i vandmiljøet, som ifølge EU skal indgå i planerne – og sidst, men ikke mindst, er det i Danmark ikke blevet undersøgt, hvilke giftstoffer der overskrider vandkvalitetskrav i vandløb og fjorde. Vi ved dog med sikkerhed, at der er mindst ti giftige stoffer, der lå over grænseværdierne i 2010, uden udsigt til, at forureningen ville kunne fjernes foreløbig.

Alle disse mangler var ikke opstået hvis vandrammedirektivet krav om borgerinddragelse i planlægningen havde været fulgt. Disse mangler vil selvfølgelig komme frem i en sag imellem Danmark og EU, og det viser, at de personer, der har stået bag vandplanerne, har lavet store fejl, der krænker mine gennerelle rettigheder.

Jeg kan godt forstå, at mange styrelser er mere optaget af at undgå en sag fra EU, men jeg vil ikke blot se til, imens staten forsøger sig med endnu en krænkelse af mine rettigheder, og derfor ville jeg have den juridiske mindretalserklæring med.

Klik her for at læse hele erklæringen fra BL og syv landboforeninger angående retentionskortet:
Fælles udtalelse fra L&F, BL og Patriotisk Selskab med underskrifter

Læs hvilke ti stoffer, der findes over grænseværdierne i det danske vandmiljø via linket:
Forurenende stoffer fra overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder

Læs også: Et samlet landbrug afleverede analyse af ubrugelige retentionskort i Miljø- og Fødevareministeriet

Scroll to Top