Pesticidforbud i Aarhus Kommune er ikke lovligt

Aarhus Kommune har længe forsøgt at lokke landmænd til frivilligt at stoppe brug af sprøjtemidler mod en kompensation på cirka 50.000 kroner pr. hektar. Nu mener Aarhus Kommune, at de med miljøbeskyttelsesloven i hånden kan kræve, at landmændene helt stopper brugen af pesticider, men hos Bæredygtigt Landbrug er man klar til et retsopgør om landmændenes

vandglas

En gruppe landmænd i nærheden af Beder modtager i disse dage breve fra Aarhus Kommune, hvor kommunen gør opmærksom på, at hvis landmændene ikke ”frivilligt” accepterer, at de skal reducere landbrugsdriften på deres jorde, så vil kommunen tvinge dem til at stoppe eller udfase brugen af pesticider på deres jord, og det kan også komme på tale at reducere de tildelte gødningsmængder.

Aarhus Kommune har over for landmændene gjort det klart, at de med en enkelt betaling på 50.000 kroner pr. hektar landbrugsjord, der befinder sig i de såkaldte BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder), vil pålægge landmændene, at de ikke må benytte pesticider på dyrkningsjorden, og i visse tilfælde vil kommunen også begrænse udbringningen af gødning. I alt rammer kravene for Indsatsplan Beder landmænd og lodsejere på et areal på 30 kvadratkilometer, hvor der indvindes cirka 15 procent af den samlede mængde drikkevand til Aarhus Kommune.

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man med bekymret mine på, at landmændenes grundlovssikrede ret til at dyrke jorden bliver tilsidesat af Aarhus Kommune, og derfor proklamerer chefjurist Nikolaj Schulz, at foreningen er klar til et retsopgør om rettigheden til jorden.

”Det er fuldstændig useriøst, det, der foregår, og Aarhus Kommune er ude på et fagligt og juridisk overdrev, der ikke er en retsstat værdig”, udtaler Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt landbrug, og fortsætter:

”Pesticider gennemgår et intenst godkendelsesforløb, og når Miljøstyrelsen har godkendt et stof, så kan andre myndigheder ikke underkende godkendelse. Det næste er måske, at Aarhus Kommune vil have særregler for indholdet i eksempelvis ftalater i legetøj i Aarhus Kommune? ”

Totalharmoniseret af EU
Pesticidforordningen er totalharmoniseret på EU-niveau, og de generelle regler afskærer kommunerne og andre myndigheder fra at opstille lokale beskyttelsesniveauer eller skærpet anvendelse for brugen af pesticider. Totalharmoniseringen på området betyder, ifølge chefjuristen, at man ikke må lempe eller skærpe regler, og det gælder også i dette tilfælde, og derfor mener han, at det ikke på nogen måde er lovligt at give påbud for lovlig anvendelse af pesticider i området ved Beder.

”Det virker som om, at Aarhus Kommune tror, at når de giver landmænd mulighed for at lave en frivillig aftale, så giver det kommunen en særlig ret til at komme med et efterfølgende påbud, hvis landmændene ikke vil deltage. Det er revolverpolitik og smager af, at landmændene har fået et tilbud de ikke kan takke nej til, ” siger Nikolaj Schulz, og han opfordrer landmændene til at føre sagen frem til domstolene, og Bæredygtigt Landbrug har allerede været i kontakt med landmænd i området, der er klar til at tage kampen op.

”Sagen er, at landmændene selvfølgelig kan takke nej til ”tilbuddet”, og kommunen ingen særlige muligheder har til at foretage efterfølgende indgreb. Jeg opfordrer Aarhus Kommune til, at anmelde de observationer de har, hvor konkrete pesticider har givet anledning til forurening. Herefter kan Miljøstyrelsen inddrage disse oplysninger i godkendelsesprocessen. ”

Usaglige politikere
Tidligere på året var, blandt andre, Folketingspolitiker Jens Joel (S) ude med riven i forhold til indsatsplanen for vandindvinding Åbo et andet sted i Aarhus Kommune, hvor der var forurenet grundvand. Klagen lød, at det skyldtes dansk landbrug, ingen så dog nogen dokumentation. Bæredygtigt Landbrug gjorde i den forbindelse opmærksom på, at forureningen ikke stammer fra dansk landbrug, men at det skyldes nedsivning fra en gammel losseplads. Forureningen blev konstateret i 1997, og politikerne har ikke gjort noget reelt ved problemet.

Der er ikke noget problem med pesticider i grundvandet, og når der ikke er noget sagligt grundlag, så må indgrebene straks stoppe, lyder det fra næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal.

”Det er en åbenlys ulovlig krænkelse af den private ejendomsret, og vi står skulder ved skulder med de berørte medlemmer af foreningen. Bæredygtigt Landbrug opfordrer de påvirkede medlemmer til at stå fast og fortsætte den lovlige og ansvarsfulde – og i øvrigt helt normale – anvendelse af pesticider som alle andre landmænd, ” lyder det fra Peter Rosendal.

Bæredygtigt Landbrug har i andre egne af landet indgået samarbejde med de lokale landbrugsforeninger for at få sat en stopper for kommunernes ulovlige udrulning af de sprøjtefrie zoner, og også i Aarhus Kommune er foreningen nu i kontakt med andre af landbrugets organisationer for at gøre fælles front mod det ’politisk korrekte’ tiltag, der altså er i strid med lovgivningen på området.

”Hvis kommunen kommer med et påbud, så har vi en juridisk afdeling, der med det samme ser på det, men jeg tvivler på, at påbuddet er gyldigt, og derfor kan landmændene roligt fortsætte den lovlige og helt normale brug af pesticider. Skulle der komme en politianmeldelse og en retssag, er det sådan set kun fint, for så kan vi få frikendt lovlydige og ansvarsfulde danske landmænd for de her besynderlige påstande om, at det er dem, der er skyld i forurening af vores grundvand. ”

Peter Rosendal håber, at det i en kommende retssag kan komme frem, at de egentlige problemer i vandmiljøet blandt andet skyldes spildevand fra utætte kloakrør, manglende spildevandsrensning, nedsivning fra lossepladser, og hvad angår pesticider; fortidens synder.

”Bæredygtigt Landbrug står bag vores berørte medlemmer, og vi er klar til at teste ethvert komma og ethvert indgreb, der retter sig mod lovlig og ansvarlig anvendelse af pesticider, ” lyder det slutteligt fra Peter Rosendal.

Fakta:

Drikkevandsdirektivet (EU)

Parameterværdi for pesticider:

Pesticider:           0,10 µg/l (mikrogram per liter)

Pesticider i alt:    0,50 µg/l (mikrogram per liter)

Parameterværdi for nitrat:

Nitrat:                   50 mg/l (milligram per liter)

(Pesticider dækker over grænseværdien for hvert enkelt pesticid, imens pesticider i alt dækker over den sammenlagte mængde pesticider i en vandprøve fra en drikkevandsboring).

Af Jakob Tilma, jakob@tilma.dk og Nikolaj Schulz, nsc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top