Nyt vandløbskommissorium varsler nye tider for afvandingen af Danmark

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nedsætter nu en ekspertgruppe til at se på forholdene i de danske vandløb. I kommissoriet bliver det slået fast, at en effektiv afvanding skal sikre vandspejlsforhold under drænniveau, ligesom der skal tages højde for stigende vandmængder i vandløbene som følge af klimaforandringer. Hos Bæredygtigt Landbrug ser man frem til,

målepæl-værebro-å

Når en forskergruppe frem til marts måned skal se på, hvordan der kan sikres en bedre og mere effektiv vandløbsvedligeholdelse i de danske vandløb, handler det om meget mere end blot at få ændret praksis for grødeskæring. For landbruget betyder mange kommuners tolkning af vandløbsregulativerne, at store landarealer oversvømmer og forsumpes. Men nu skal det være slut med den stigende vandstand.

Af kommissoriet fremgår det, at en bred vifte af forskere, udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet, skal sikre en effektiv afvanding samtidig med at der tages hensyn til vandløbskvaliteten:

”Miljø- og Fødevareministeriet indgår kontrakt med en samlet forskergruppe, bestående af forskere fra Københavns Universitet, Ålborg Universitet og Aarhus Universitet, der har viden om afvandingsforhold, hydrologi, vandløbsvedligeholdelse og miljøtilstand. Forskergruppen udarbejder i samarbejde en udredning om grødeskæring. En repræsentant fra et af universiteterne skal lede arbejdet i forskergruppen.

Forskergruppens opgave bliver at udarbejde en faglig rapport om grødeskæring med anbefalinger til, hvordan vandløb inden for gældende lovgivning kan vedligeholdes på en måde, så effektiv og velfungerende afvanding så vidt muligt sikres, dog under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning, jf. vandløbslovens formålsbestemmelse. Det kan fx være miljømål i henhold til vandrammedirektivet, naturbeskyttelseslovens § 3 m.v. ”

Klik her for at læse hele kommissoriet omkring grødeskæring i vandløb

Afvanding kan sikres med vandløbsloven
I forbindelse med arbejdet forud for det nye kommissorium har Bæredygtigt Landbrug arbejdet tæt sammen med ministeriet for at sikre, at de landbrugsfaglige indhold står mål med virkeligheden, og faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, er fortrøstningsfuld i forhold til den vejledning kommissoriet skal fremlægge allerede til marts.

”Vejledningen skal bygge på en fagligt funderet udredning. Og med de bedste eksperter på området ser vi frem til et godt og gedigent arbejde inden for rammerne af kommissoriet, ” siger Jørgen Evald Jensen, og den faglige direktør er overbevist om, at den nuværende vandløbslov kan komme til at fungere, hvis blot kommunerne får en rettesnor at gå efter.

”I Bæredygtigt Landbrug er vi af den opfattelse, at det ikke i første omgang er vandløbsloven, den er gal med. Opgaven med at sikre afvanding kan fint nås inden for rammerne af den eksisterende vandløbslov. Det er naturstyrelsens udlægning, som danner baggrund for kommunernes praksis, der er afsporet. Det har vi påpeget gang på gang. Og det er meget tilfredsstillende for os, at den nedsatte forskergruppe skal lave nye udgaver af de aktuelle notater og instrukser for udarbejdelse af vandløbsregulativer, og også nye vejledninger om grødeskæring, den såkaldte grødeskæringsinstruks. ”

Jørgen Evald Jensen slår også fast, at det er aftalt med Miljø- og Fødevareministeriet, at retningslinjerne for kommunernes kontrol af vandløbenes vandføringsevne, de såkaldte QH- beregninger, også skal inddrages i arbejdet.

Mere end blot grødeskæring
Sidste punktum blev sat i kommissoriet torsdag den 19. november, og allerede fredag den 20. november bliver det offentliggjort, og det glæder Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug, at Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) handlet hurtigt for at få standset de oversvømmelser og den forsumpning landbruget har oplevet de seneste mange år.

”Bæredygtigt Landbrug har gennemgået et konstruktivt forløb med Miljø- og Fødevareministeriet omkring udarbejdelsen af kommissoriet for forskergruppens arbejder. Når det arbejde er tilendebragt og implementeret i kommunerne, kan vi igen få vandet til at flyde i vores vandløb, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Forskergruppen skal i de kommende måneder forholde sig til forskellige eksempler på grødeskæring, og så skal gruppen vurdere både afvandingshensyn og miljøhensyn i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. På baggrund af dette arbejde skal der udarbejdes anbefalinger til, hvordan grødeskæring i vandløbene skal udføres fremover.

Når udredningen er tilendebragt skal den igennem Naturstyrelsen, som sender den i høring hos relevante interessenter, før der udarbejdes et udkast til en vejledning i grødeskæring til kommunerne. Ifølge kommissoriet forventes forskergruppens arbejde at være færdigt i marts 2016.

Klik her for at læse hele kommissoriet omkring grødeskæring i vandløb

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top