Useriøs information fra DCE

Professor Stiig Markager skriver og fortæller i mange medier, at 90 procent af kvælstoftilførslen i kystnære farvande og fjorde stammer fra det danske opland, men skulle den teori passe, så ville vandet i selvsamme områder bestå af ferskvand, påpeger Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug.

alger-lene-juli-2012_21000

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver

Kun en mindre del af det vand, der strømmer i danske farvande, stammer fra det danske opland. Alligevel mener Stiig Markager, at Danmarks bidrag mange steder står for 90 procent af tilførslen med næringsstoffer. Hvis det var tilfældet, ville vandet i fjordene og langs kysterne være ferskvand, men sådan forholder det sig ikke.

Stiig Markager udtalte i Deadline i februar:

”I vores fjorde er det kun udledningen fra dansk landbrug, der spiller en rolle. Når man så kommer til Bælthavet, er det rigtigt, at der kommer kvælstof fra Sverige og Tyskland og resten af landene omkring Østersøen ind. Men det er stadig sådan, at den danske udledning har langt den største betydning.”

Videre henviste Stiig Markager til, at Aarhus Universitet i en rapport har vist, at 10-20 km ude i Kattegat og Bælthavet har danske udledninger den største betydning.

– Og 10-20 km ude fra kysten alle steder rundt i Danmark, så når vi nærmest det meste af Kattegat og Bælthavet. De 90 procent af kvælstofudledningen kommer fra det åbne land, og så kommer der lidt fra naturlig vegetation. Så det, vi kan gøre noget ved, kommer 100 procent fra landbruget, sagde Stiig Markager.

Denne fremstilling er totalt useriøs og meget langt fra sandheden.

Hvis fjordene kun modtog udledninger fra Danmark, ville saltholdigheden i fjordene være 0%. Den er som bekendt væsentligt større, fordi fjordene udveksler vand med de tilstødende vandområder.

Ser vi på de indre farvande under et, strømmer der årligt mindst 500 km3 ind fra Skagerrak (herunder snavset vand fra tyske floder ført hertil med Jyllandsstrømmen), dertil kommer mindst 1000 km3 fra Østersøen (snavset vand fra østeuropæiske floder og storbyer), der dominerer hele Kattegatsystemet, og endelig kommer sølle 10-15 km3 fra Danmark.

Af alt vand, der strømmer ind i de indre danske farvande, udgør den danske andel altså under 1 pct. og heraf udgør landbrugets udledninger kun en mindre andel.

Hvor sandsynligt er det så, at ”landbrugets kvælstof” er et problem i Kattegat?

Markagers vilde overdrivelser af betydningen af danske udledninger er simpelt hen  ikke redelig information.

Klik her for at se hvordan DHI (Dansk Hydraulisk Institut) beskriver vandtransporten i de indre danske farvande

Scroll to Top