Man fodrer da ikke køer med kul, olie eller naturgas

Etisk Råd udbringer falske budskaber om fødevareproduktionen. Medlemmerne af rådet burde træde tilbage, mener landmand

img_4868

Af Poul Erik Bjerg, landmand, Brønderslev

For nogen tid siden var der en artikel i bladet Kvægnyt (som udgives af Seges), hvori der står, at produktion af 1 liter mælk giver samme udledning af CO2 som at køre 8,5 kilometer i bil.

Ligeledes meddelte Arla for et par år siden, at deres andelshavere skulle undskylde udledningen af CO2 ved produktion af mælk – og love at gøre det bedre.

Denne udmelding fra Arla er naturligvis forståelig, idet udmeldingen formentlig er udformet af universitetsuddannede kommunikationsmedarbejdere, som netop er uddannet til at komme med populistiske budskaber, der ikke behøver at have hold i virkelighedens verden og fremstilles sådan, at målgruppen ikke opdager urigtigheden.

Det er CO2-neutralt

Men at et sådant budskab kommer fra Seges er uvirkeligt og ufatteligt, idet køernes foder jo ikke består af fossile brændstoffer, men af planter,der igennem fotosyntese i vækstsæsonen har optaget mere end rigeligt CO2 – mere end det, køerne afgiver.

Og derfor er det CO2-neutralt at producere mælk og kød.

Jeg vil nu redegøre for landbrugets CO2 -regnskab:

Der er tre faktorer, der udgør landbrugets CO2-udledning:

1. Forbrug af diesel til markarbejde, elforbrug – ventilation af stalde, tørring af korn, osv. Denne faktor er formentlig nogenlunde korrekt beregnet.

2. Lattergas, det vil sige når vi giver markerne kvælstof. I den optagelsesproces påstår man, at der opstår lattergas. 70 procent stammer fra handelsgødning, 30 procent fra husdyrgødning. Forskere (Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet) skriver, at opgørelsen er usikker. Og formentlig er det en voldsom overdrivelse. Det er faktisk ikke mærkeligt, fordi den mængde lattergas, der opstår, ganger man med faktor 310 for at beregne den CO2-mængde, der dannes i denne proces.

3. Metan: 70 procent af mængden kommer fra kvæg, 30 procent kommer fra svin.

Stort CO2-overskud

De tre faktorer ser således ud i tal:

1. Energiforbrug: 0,7 mio. tons/år.

2. Lattergas: 6,3 mio. tons/år.

3. Metan: 3,7 mio. tons/år.

I alt: 10,7 mio. tons/år.

Ovenstående er landbrugets CO2-”udgifter”.

Med hensyn til landbrugets CO2-”indtægter” forholder det sig sådan:

Ifølge oplysninger fra Seges optager en hvedeafgrøde med et udbytte på 8 ton pr. hektar cirka 15 ton CO2.

Det vil sige, at hvis man sammentæller Danmarks dyrkede hektar og sammenstiller udbyttet fra samtlige landbrugets afgrøder, vil man komme frem til, at disse ikke optager under 30 mio. ton CO2 pr. år.

Altså – landbruget har samlet set et stort CO2-overskud ved produktionen af både kød og mælk, levering af halm til halmværker, gylle til biogasanlæg, rapsolie til iblanding af dieselolie og meget mere.

Grotesk

Forleden afholdt Etisk Råd en konference på Christiansborg med det formål at argumentere for at lægge afgift på oksekød – som værende klimabelastende.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer. Dog er 3 medlemmer af Etisk Råd – med faglig baggrund – ikke forslagsstillere.

Derfor er det særdeles grotesk, at et flertal i Etisk Råd nu foreslår en afgift på oksekød, når det i virkeligheden er CO2-neutralt.

At planter optager CO2 og afgiver ilt burde være folkeskolelærdom for de 14 medlemmer af Etisk Råd. Men med deres lange uddannelser har de åbenbart glemt det!

Det er jo netop Etisk Råds opgave at kunne vurdere politiske budskaber. Og det at udbringe falske budskaber om en så vigtig ting som fødevareproduktionen – menneskets grundforudsætning – er alvorligt.

Så alvorligt, at jeg mener, de 14 medlemmer af Etisk Råd burde træde tilbage.

Sæt ind de rigtige steder

Etisk Råd burde naturligvis være opmærksom på, at al landbrugsdrift foregår på jordens overflade, men at det naturligvis er bekymrende med den voldsomme brug af fossile brændstoffer fra jordens indre.

Og det er her, det store klimaproblem findes.

Jeg kan oplyse det Etiske Råd om, at et familielandbrug, der årligt producerer tusindvis af slagtesvin eller millioner af liter mælk og mange tons oksekød, årligt bruger samme mængde fossilt brændstof til markarbejde, som et stort passagerfly bruger på een ”sviptur” til New York.

Jeg forventer ikke, at Etisk Råd er vidende om, at der ingen afgift er på flybrændstof, men jeg kan oplyse om, at i nær fremtid vil CO2-udslippet fra den stigende flytrafik blive den samme som fra den kørende trafik.

Dette må da være et meget alvorligt problem. Har Etisk Råd tænkt sig at gøre noget ved det?

 

(Indlægget har været bragt i Effektivt Landbrug)

Scroll to Top