Miljø- og Fødevareministeriet manipulerer igen

Ministeriet vil straffe de forkerte igen. I 2018 besluttede Miljø- og Fødevareministeriet, at økologiske arealer skulle fritages fra ”målrettet kvælstofregulering” i 2019, skønt økologiske arealer udleder mere kvælstof end konventionelle. Nu er de i gang endnu en gang.

poul-500

Ministeriets subjektive begrundelse var, at ”den gennemsnitlige udvaskning fra denne type arealer i forvejen er lav”, hvorfor ministeriet ”vurderer”, at økologiske arealer allerede er på det udvaskningsniveau, der skal opnås med reguleringen i 2019”.

Realiteten er, at konventionelle arealer har dokumenteret lavere udvaskningsniveau end økologiske. Ministeriets ”vurdering” er således rent politisk – uden fagligt og videnskabeligt fundament. De reelle udledninger ses af tabellen.

Udledning af kvælstof fra økologiske og konventionelle dyrkningssystemer uden husdyrhold.

De angivne tal er årsmiddelværdier fra 6-årige sædskifter.

Udbytter og kvælstofudledning Økologisk drift Konventionel drift
Udbytte, tørstof (t/ha) 2,0 6,1
Kvælstofindhold i udledningsvand (mg N/l) 12 7
Kvælstofudledning (kg N/ha) 34 25
Kvælstofudledning pr. høstet enhed (kg N/t) 17 4,1
Kvælstofudledning ved produktion svarende til 1 ha konventionel dyrkning (kg N) 103,7 25

Kilde: Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Käterer og Rune Andersson: ”Den ekologiska drömmen”.

Økologisk produktion taber altså 36% mere N pr. ha. end konventionel produktion. Men pr. produceret enhed taber den økologiske produktion over 300% mere N end konventionel produktion.

Ministeriet vil igen straffe de forkerte
Nu har Landbrugsstyrelsen så beregnet det forventede krav til de såkaldte husdyrefterafgrøder for planperioden 2019/2020. Husdyrefterafgrøder skal modvirke merudvaskningen fra organisk gødning. Kravene vil komme til at fremgå af en kommende ”plantedækkebekendtgørelse”, som skal træde i kraft 1. august 2019.

Landbrugsstyrelsen offentliggør allerede i februar 2019 et ”forventet” husdyrefterafgrødekrav i de enkelte oplande for planperioden 2019/2020. Det sker, inden bekendtgørelsen sendes i høring – ”af hensyn til landmandens mulighed for at planlægge markdriften”, som man skriver.

Der stilles krav om etablering af i alt 27.500 ha husdyrefterafgrøder på landsplan, hvilket er en stigning fra planperioden 2018/2019, hvor der blev stillet krav om 24.250 ha husdyrefterafgrøder.

Økologer uden ansvar – en bombe under landbruget
Det er imidlertid ødelæggende for landbrugserhvervet – og i strid med god forvaltning – at ministeriet igen vil friholde økologisk landbrug ved at læsse byrderne over på det konventionelle landbrug. Det sker med formuleringen: ”Hvis du er en økologisk jordbrugsvirksomhed, eller hvis du udbringer mindre end 30 kg N fra organisk gødning pr. ha harmoniareal, bliver du ikke omfattet af krav om etablering af husdyrefterafgrøder”.

Da ordningen netop skal modvirke merudvaskningen fra organisk gødning, er det grotesk, at økologerne, der udelukkende bruger organisk gødning, får lov at udlede kvælstof på frihjul, mens byrden for deres udledning lægges på skuldrene af deres konventionelle naboer samme område (ID 15). Økologerne må endda købe ekstra husdyrgødning fra deres konventionelle naboer og anvende det uden krav om efterafgrøder. I områder med mange økologiske landbrug, kan de krav, der herved kastes over på de konventionelle kolleger, blive ganske tyngende.

Ordningen er helt ved siden af al logik og retfærdighed og kan næppe være i nærheden af acceptabel forvaltningsskik.

Miljø- og Fødevareministeriet bidrager her til en skandaløs konkurrenceforvridning, der får Falcks udmanøvrering af hollandske Bios til at blegne.

Poul Vejby-Sørensen
cand. agro., ekstern rådgiver
Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top