Konfrontation i mosen: Kommunen graver §3-arealer op

Aalborg Kommune har travlt. Inden en aftale med lodsejerne er på plads, graves på privat ejendom, grøfter stoppes, hegn opsættes, og muldlag fjernes fra §3-arealer

amg-1

En gruppe lodsejere omkring Lille Vildmose er oprørte over den behandling, de får af Aalborg Kommune i forbindelse med, at kommunen nu er gået i gang med at etablere et EU-støttet Life-projekt i Lille Vildmose.

Det har ført til store konfrontationer.

Forhistorien ganske kort:

En fredningssag i området afsluttedes i 2009 med en erstatning til en gruppe lodsejere på 70.000 kr. pr. ha, fordi jorden – selvom den blev vandlidende og ikke længere måtte omlægges, gødes eller sprøjtes – stadig kunne benyttes til afgræsning, wrap og høslet. Det er jorden stadig god til. Der er endvidere tale om et §3-areal (beskyttet naturområde) i et højt værdisat såkaldt Natura 2000-område.

Det var i 2009. I 2014 søsætter Aalborg Kommune et Life-projekt i området. Det betyder, at en stor del af jorden skal gå fra at være betegnet som hhv. landbrugsjord, tør eng og fugtig eng til at blive vanddækket, sump og våd eng – uden yderligere erstatning, og uden at der er sikret vejadgang til de tilbageværende lodder.

Lodsejerne protesterede, og sagen endte i Taksationskommissionen, fordi kommunen mente, at der var udbetalt erstatning en gang for alle for den første fredning. Lodsejerne fik 20.000 kr. mere pr. ha i Taksationskommissionen. Det var de ikke tilfredse med. Derfor ligger erstatningssagen nu i Overtaksationskommissionen.

Arbejdet begyndt uden tilladelse

Lodsejerne turde – forståeligt nok – ikke give Aalborg Kommune tilladelse til at påbegynde arbejdet, inden den nye erstatning var udmålt. De tilbød derfor, at kommunen kunne købe jorden. Aalborg Kommune afviste.

Der hengik nogle år, inden kommunen begyndte arbejdet. Og så fik kommunen åbenbart travlt. Tredje dispensation for tidsfristen fra EU for færdiggørelse af projektet er pr. 31.12.19. Derfor har man nu påbegyndt arbejdet på de private arealer med store gravemaskiner på trods af lodsejernes protester. På trods af, at lodsejerne stadig ikke har givet tilladelse. På trods af, at der ikke foreligger en aftale.

Der er tale om §3-arealer. Der er tale om meget sårbar højmose. Arealerne anvendes som vedvarende græsarealer, hvortil der søges EU-tilskud. Der er tale om arealer, hvor lodsejerne har fået garanti for, at de fortsat kan afgræsse, grøfte og dræne.

Alligevel:

  • Kommunen har skrabet græs og muldlaget af jorden i 10-15 cm dybde på et kæmpe område.
  • Kommunen har fjernet jord.
  • Kommunen har fyldt grøfter op med træ, jord og hegnspæle.
  • Kommunen har kørt over marker på privat ejendom.
  • Kommunen har væltet hegn (sat op med EU-tilskud).
  • Kommunen har sat et stort nyt elg-hegn op.
  • Kommunen har kørt med maskiner på privat vej uden tilladelse og på trods af politipåbud.
  • Kommunen har lukket for grøfter og dræn.
  • Kommunen sæter hegn op, så lodsejerne ikke kan komme ind på deres egen ejendom.

Lodsejerne har protesteret og har ikke givet tilladelse til, at arbejdet foregår på deres jord. De har heller ikke givet tilladelse til, at de store maskiner må køre over deres marker.

Lodsejerne har nu spærret gravemaskinen inde mellem fire store traktorer – så den ikke kan fortsætte med, hvad de mener er ødelæggelse af mosen, deres jord og et §3-område. De har ikke på nogen måde beskadiget kommunens maskiner, hvad kommunen også selv bekræfter. Kommunen har i ugevis haft en fast døgnvagt omkring deres maskiner. Det har kostet – og som en lodsejer siger: ”Vi vil da aldrig finde på at ødelægge nogle maskiner”. Der har da heller ikke været bare tilløb til, at der skulle ske maskinerne noget.

”Men arbejdet må forblive stoppet, indtil der er truffet en aftale,” understreger talsmand Preben Clausen og lodsejer i området Hanne Jensen fra Kongstedlund.

Den juridiske vej

Lodsejerne blandt andet repræsenteret ved familien Thomsen på Kongstedlund har igennem deres advokat Sønderby Legal protesteret til miljøminister Lea Wermelin, til Aalborg Kommune og til Nordjyllands Politi. Men de får ingen respons.

Opbakning til projektet

”Vi er bestemt ikke imod Life-projektet. Det er et godt projekt. Men vi synes bare, at når det offentlige vil lave et projekt, må de have adkomst til jorden først – og respektere, at der er tale om §3-jord”, siger Hanne Jensen.

Hun og de andre lodsejere kan ikke forstå, at kommunen blot kan begynde at grave på den jord, de private lodsejere igennem mange år har afgræsset med kreaturer, taget høslæt og wrap på. Og hun kan ikke forstå, at kommunen slet ikke vil tale med deres egne borgere.

Lige nu står gravemaskinen stille – hvor længe?

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Scroll to Top