Seneste nyt om BNBO fra BL’s juridiske afdeling

Bæredygtigt Landbrug har gjort kommunerne opmærksom på forvaltningsretten, fordi regler ikke blev fulgt – og vi forbereder os nu på de næste skridt

naturbeskyttelsesloven

Af Oskar Verdoner Møller, stud.jur., Bæredygtigt Landbrug

Som de fleste af vores medlemmer nok allerede er klar over, har man politisk indført et fuldstændig vanvittigt krav angående risikovurdering af BNBO.

Her forsøger man at skubbe kommunerne foran sig ved at lade hver enkelt kommune analysere data fra de boringsnære beskyttelsesområder – hvor jorden eksempelvis ikke må sprøjtes af hensyn til drikkevandet – med det formål at finde nye risikozoner, uagtet om der er en fornyet mistanke om reelle risikozoner eller ej.

Kringlet politisk og cirkulær øvelse…

Vi har hos Bæredygtigt Landbrug allerede ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at den såkaldte BNBO-lov er et stykke politisk fnidder, mere end det er en reel saglig vurdering. Vi gør også opmærksom på, at kommunernes ”analyser” vedrørende BNBO – så vidt vi har kunnet se – i stort set alle tilfælde bygger på data, som Miljøstyrelsen allerede er i besiddelse af.

En kommune kan med andre ord opfylde sin juridiske forpligtelse efter BNBO-reglerne ved at udfylde et skema udsendt af Miljøstyrelsen, på baggrund af data som Miljøstyrelsen allerede er i besiddelse af. Det fremstår derfor som en overordentlig politisk og cirkulær øvelse, man her har gang i, men ikke desto mindre er det noget, vores landmænd skal forholde sig til juridisk.

Følgebreve er stik imod reglerne

Et af de seneste juridiske skridt, vi har været nødsaget til at tage, har været at gøre kommunerne opmærksom på, at de selvfølgelig skal overholde forvaltningsretten, også når de udsender information vedrørende frivillige aftaler til berørte lodsejere.

Desværre oplever vi, at nogle kommuner stik imod reglerne har medsendt en ensidig skrivelse fra lokale landboforeninger i form af et støttebrev til BNBO. Det reagerede vi på ved at bede dem medsende vores egen skrivelse i form af en udtalelse vedrørende BNBO-aftalerne. Da nogle kommuner nægtede at udsende brevet fra Bæredygtigt Landbrug, men samtidig fastholdt deres udsendelse af de såkaldte ”støttebreve”, blev vi nødt til at gøre opmærksom på de forvaltningsretlige regler.

Derfor er det også en stor glæde, at en kommune som Vejle Kommune efterfølgende har genovervejet sit standpunkt og alligevel valgt at eftersende vores brev, da kommunen blev opmærksom på fejlen. De fleste kommuner har tilsyneladende styr på reglerne og undlader helt at medsende støttebreve i deres information vedrørende frivillige BNBO-aftaler.

Kommende retssager

Udover at vi fortsætter med at holde forvaltningen fast på de regler, man som en selvfølge burde følge, bereder den juridiske afdeling sig på næste skridt i denne triste saga om BNBO.

Vi forbereder os allerede nu på kommende retssager, og vi fraråder generelt landbruget at indgå BNBO-aftaler, fordi der ikke er noget ordentligt fagligt eller juridisk grundlag.

Du kan også blive klogere på emnet via artiklen HER.

1 kommentar til “Seneste nyt om BNBO fra BL’s juridiske afdeling”

 1. Der bør afholdes BNBO orienteringsmøder af landboforeninger med indbudt ansvarlige deltagere fra de stedlige kommuner og Vandværker, foruden lodsejerne.
  Vigtige emner er:
  1.Priser(Erstatning ,kompensation 250000kr .pr. ha !— Også dyrkningslejeaftaler, fordi det reelt drejer sig om kravet: “at dyrke vand” på landbrugsjord —. BNBO og indsatser bør ikke være en byrde , men ændres til et aktiv!-Pris på lejeaftale 14oookr pr.ha.pr år )
  2. Fuldtud at belyse –præciserende konkrete faglige– begrundede rammer for risikovurdering.(ud fra Indholdsstoffer i drikkevand , Hændelser)
  3.Hvor udstrakt og hvor omfattende er der lovhjemmel til BNBO ?,–Og de efterfølgende indsatskrav? der kommer på de arealafgrænsninger, der er optegnet på miljøgis omkring de vandværker ,- der forbliver fremover?(“Nøgleboringerne”)
  4. Belysning af detaljerne i:
  Samtolkningen af grundvandskortene-
  Gældende BNBO beregningsmetode(Indvindings størrelse, strømningstid, magasintykkelse, ,magasinets effektive porøsitet, hensynet til magasinets ydeevne(transmissivitet, transporttid af grundvand) gradient på grundvandsspejl, og strømretning, anvendte magasinspecifikke potentialekort. Altså samle og oplyse alle inputdata ved hver kilde. Samt “afrapporteringsrapporter”
  Oplyse og begrunde alle valg af parameterværdier (incl. den effektive porøsitet) anvendt i beregningerne, samt vurdere på usikkerhederne.
  Oplyse de konkret anvendte matematiske ligninger ved hver kilde.
  Hele punkt 4. er væsentlig for fagligheden i forbindelse med arealafgrænsninger.
  Desværre er det ikke muligt at få oplyst konkrete detaljer( –for enkelt kilde–) fra MST om anvendte parameterværdier og begrundelsen for disse parameterværdiers størrelse!
  —–(Diverse vejledninger fra MST er på flere hundrede sider og giver (uhyggelig) vide rammer til vurderinger og skøn for rådgivende ingeniørfirmaer og MST)—–
  mvh njl

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top