Klimarådet vil score dansk selvmål

Der er overhængende risiko for, at Danmark får lavet nogle forkerte og ødelæggende beslutninger, fordi der ikke levnes tid til at træffe dem på et oplyst grundlag

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den særlige danske 70%-målsætning for reduktion af klimagasser lyder tilforladelig. Men den er fejlkonstrueret i forhold til målet om reduktion af klimagasser. Og den bliver katastrofalt dyr for Danmark!

Klimalovens logiske brist er, den stiller krav til udledning fra ”dansk område”. Men udledninger til atmosfæren har samme klimabelastning, uanset hvor på jordkloden de finder sted, så det er totalt irrelevant at definere en indsats på ”dansk område”.

Katastrofalt forslag

Det handler ikke om at udlede mindst mulig CO2e fra dansk territorium. Derimod handler det om at gennemføre en given produktion med mindst mulig udledning af CO2e. Den produktionsproces, der udleder mindst CO2e, bør gennemføres frem for andre. Og så er det lige meget, hvor i verden den finder sted, for klimavirkningen er jo den samme.

Med andre ord: Klimaoptimering af fødevareproduktion kan kun foretages ved at sætte fødevareproduktionen i forhold til den hermed forbundne emission af CO2-e.

Derfor er det katastrofalt, at Klimarådet nu foreslår en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton lagt på specielt dansk landbrug i produktionsleddet.

Herved umuliggøres dansk produktion, mens import af tilsvarende produkter – oftest produceret med større klimabelastning uden for Danmarks grænser – favoriseres. Der er ren Ebberød Bank!

Fakta om landbrugets klimaregnskab

Faktum er:

  • at landbruget optager mere CO2, end det udleder, men det indgår ikke i det politiske regnskab,
  • at landbruget heller ikke godskrives for produkter, der anvendes i energisektoren og fortrænger fossilt brændsel,
  • at landbrugets udledning af CO2e i form af metan og lattergas (fra biologiske processer) er mindre end i fortiden.

De helt dominerende udledninger kommer fra verdens natur (metan fra tundraen og lattergas fra bl.a. vådområder).

CO2 cirkulerer i det globale økosystem (biosfæren). Organisk materiale nedbrydes og udleder CO2, hvilket modsvares af, at organisk materiale opbygges og optager CO2 ved fotosyntese.

Tilvæksten i atmosfærens CO2 skyldes aktivering af de fossile kulstoflagre gennem afbrænding af kul, olie og gas (til industri, trafik, opvarmning, afkøling, osv.) – især gennem det seneste århundrede. Atmosfærens CO2-indhold er da også steget i samme takt som verdensbefolkningen.

På den baggrund er det usagligt, at Klimarådet vil beskære eller endog nedlægge dele af dansk fødevareproduktion til ingen nytte, men til skade for danske interesser.

Konsekvenser og risiko

Konsekvenser af ensidig dansk CO2-afgift:

  • Dansk fødevareproduktion skades.
  • Dansk økonomi forringes.
  • Dansk beskæftigelse forringes.
  • Dansk mad bliver dyrere.
  • Den globale udledning af CO2-e bliver uændret eller større.

Der er overhængende risiko for, at Danmark får lavet nogle forkerte og ødelæggende beslutninger, fordi der ikke levnes tid til at træffe beslutningerne på et oplyst grundlag.

Men hvis politikerne vil gøre noget mere kontant for at reducere klimagas-udledningen, kan staten jo opkøbe og annullere CO2-kvoter.

Scroll to Top