Vandmiljøplanerne skal evalueres

100 milliarder kroner. Så mange penge har det danske samfund spildt på 25 års kamp mod naturens orden - nu skal der saglighed ind i planerne.

Det Store Bedrag500_200 Bæredygtigt Landbrug
har i dag startet en kampagne, der skal sætte spørgsmålstegn ved de
sidste 25 års vandmiljøplaner. Landbruget har formået at reducere
udvaskning af kvælstof til vandmiljøet med 50 %. Det har kostet
landbruget ca. 100 milliarder kroner og svækket konkurrenceevnen i
forhold til vore naboer. Det kunne også forklares og begrundes,
hvis der i løbet af perioden havde været en effekt af de mange
investeringer.

Derfor har Bæredygtigt Landbrug gennem en længere periode
arbejdet med at få konstateret, om der har været en effekt.

“Vi har arbejdet med analyser og set på iltindhold og iltsvind i
fjordene. Vi kan ikke se at der har været den effekt på
vandmiljøet, som forskerne forudså for 25 år siden. Faktisk kan vi
ikke finde bare ét sted, hvor det at landbrugets kvælstof er blevet
begrænset, har givet et bedre vandmiljø,” siger Vagn Lundsteen,
Direktør i Bæredygtigt Landbrug, og han fortsætter:

“I bedste fald har der ingen effekt været. I værste fald er
vandmiljøet faktisk blevet ringere af at kvælstof er blevet
begrænset. Vi har mindre ålegræs, lavere iltindhold i fjordene og
oftere iltsvind end for 25 år siden.”

“Strategien har været forfejlet. Pengene er spildt, landbrugets
gæld er steget og konkurrenceevnen er væsentligt ringere end for 25
år siden. De mange konkurser og den høje gældsætning er
konsekvenser af planerne,” siger Vagn Lundsteen.

Bæredygtigt landbrug har lavet en seks punkts-plan, som skal
fremlægge for politikerne:

 1. Evaluering af 25 års vandmiljøplaner
 2. International evaluering af Danmarks Miljøundersøgelser
  (DMU)
 3. Revurdering af kvælstofs rolle i vandmiljøet
 4. Forbud mod udledning af miljøfremmede stoffer, medicin,
  tungmetaller og organisk materiale til vandmiljøet
 5. Handlingsplan til imødegåelse af oversvømmelser og udledninger
  af urenset spildevand til vandmiljøet
 6. Krav om at alle nye miljøtiltag skal være fagligt begrundede og
  bevist gennem fuldskalaforsøg

Bæredygtigt landbrug vil gerne hjælpe til at vi i Danmark får
verdens reneste vandmiljø. Det vil ovenstående seks punkter
medvirke til. I fremtiden skal det være fagligheden der styrer
politikken og ikke omvendt.

Af Vagn Lundsteen, Direktør i Bæredygtigt Landbrug

vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top