Kvælstof-kapitel skal fjernes fra vandplanerne

Kvælstofbegrænsningens effekt skal evalueres før Folketinget drukner dansk landbrug i vandplaner, hvis effekt på miljøet ikke er dokumenteret. Det siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

OVERSVOEMMELSE500_200

Kvælstofbegrænsningens effekt skal evalueres før
Folketinget drukner dansk landbrug i vandplaner, hvis effekt
på miljøet ikke er dokumenteret. Det siger Vagn Lundsteen, direktør
i Bæredygtigt Landbrug.

“Regeringen har besluttet, at inden årsskiftet skal Danmark
indsende sine vandplaner til EU for at leve op til EU´s
vandrammedirektiv. Planer, der bestemmer hvordan Danmark skal agere
på vandmiljøområdet frem til slutningen af 2015, og planer, der kan
få store økonomiske konsekvenser for dansk landbrugsproduktion.
Konsekvenserne af kvælstofbegrænsningen er imidlertid aldrig blevet
evalueret grundigt, og derfor mener Bæredygtigt Landbrug, at
kvælstofkapitlet skal fjernes fra de aktuelle vandplaner”, siger
Vagn Lundsteen.

“Da der hersker så stor usikkerhed omkring, hvor langt vi er
nået i begrænsningen af kvælstof til de indre danske farvande, og
da vi er usikre på om effekten af at begrænse kvælstof afstedkommer
nogen kvalitetsforbedringer i forhold til vandmiljøet, mener vi, at
kvælstof skal trækkes ud af den vandmiljøplan, som skal sendes til
EU inden årsskiftet”, lyder det fra Vagn Lundsteen.

 Udledningen af kvælstof fra de danske landbrugsjorde er
mere end halveret siden vandmiljøplanerne blev implementeret i
1987, og i de vandmiljøplaner, som nu ligger klar til afsendelse i
miljøministeriet, fremgår det, at dansk landbrug frem til december
2015 yderligere skal reducere kvælstofudledningen med mindst 9.000
tons.

 Men, selv om der ikke er tvivl om, at landbruget har
reduceret udledningen af kvælstof markant, så mangler der fortsat
dokumentation for, at den begrænsede udledning overhovedet har haft
en positiv effekt på vandmiljøet, og derfor mener Bæredygtigt
Landbrug, at effekten af kvælstofudledningen skal evalueres og
dokumenteres før landbruget påføres yderligere restriktioner.

Medlemslande opstiller egne mål

Det er op til de enkelte EU-medlemslande at forebygge
forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand, og hvor
skaderne på vandmiljøet allerede er sket, skal der foretages
forbedringer, så vandmiljøet inden 2015 har opnået betegnelsen “God
tilstand”. Det er overordnet set de rammer, som EU har sat for
forbedringen af vandmiljøet inden for EU, men hvordan de enkelte
lande vil føre EU´s målsætning ud i livet, det er op til det
enkelte medlemsland.

I Danmark har skiftende regeringer igennem 25 år valgt at sætte
hårdt ind over for kvælstofudledningen fra landbruget, og det vil
man fortsætte med, selvom effekten aldrig er blevet dokumenteret,
og det selv om lignende reduktioner ikke er på dagsordenen i andre
medlemslande, som eksempelvis Tyskland.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer til, at miljøminister Ida Auken
(SF) igangsætter en tilbundsgående evaluering af
kvælstofreduktionernes effekt på de indre danske farvande, inden
man hovedløst sætter flere restriktioner op for
landbrugsproduktionen i Danmark.

Ved at fjerne kvælstofkapitlet fra den nuværende vandplan vil
Miljøministeriet få ro til at evaluere effekten af den reducerede
kvælstofudledning, så påvirkningen på vandmiljøet kan blive
dokumenteret før næste vandplan skal sendes til EU forud for
implementeringen af den næste fase i EU´s vandhandlingsplan.

“Hvis kvælstofreduktionen fjernes fra vandmiljøudspillet, giver
det os seks år til at få styr på effekten af kvælstofpåvirkningen,
og hvis der – mod forventning – skulle være en effekt på
vandmiljøet, kan kvælstof indgå i vandplanerne fra næste periode
fra 2015 til 2021”, siger Vagn Lundsteen.

 Miljøminister, Ida Auken (SF), var torsdag den 17.
november kaldt i samråd i Folketingets Miljøudvalg, og her kunne
ministeren ikke svare på, om bordet fanger, så medlemslandene ikke
senere hen kan lempe på målsætningerne, når vandplanerne først er
EU i hænde.

Danmark risikerer altså, at forhastede stramninger i
vandplanerne kommer til at koste landbruget dyrt, selvom der aldrig
er blevet påvist, at de vil føre til forbedringer for
vandmiljøet.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Scroll to Top