Fra sjusk til fusk – og noget mere alvorligt

Når det postuleres, at "Naturstyrelsen har holdt sig til EU's vejledninger, og vejledninger og Naturstyrelsen siger det samme om dræn", så er det direkte usandt.

Naturstyrelsen under Miljøministeriet har overordentligt travlt
ved håndvasken for tiden. De kæmper ikke for at forklare, men
derimod for at bortforklare baggrunden for vandplanerne.

Et af redskaberne er en lille rubrik på Naturstyrelsens
hjemmeside, der hedder “Fup og Fakta om vandplanerne”. Heri
forsøger man at forklare, hvorfor man har ret, mens alle kritikerne
af vandplanerne ikke har det. Principielt er et sådant initiativ
naturligvis helt i orden. Men i dette tilfælde, hvor styrelsen
leverer mere fup end fakta, kan det kun tolkes som bevidst, grov
vildledning med milliard-store konsekvenser for landets
økonomi.

 Fup uden fakta

Blandt Naturstyrelsens flere problematiske fremstillinger af fup
og fakta skal på dette sted kun behandles ét emne, nemlig
spørgsmålet om Danmarks kategorisering af vandløb. Herom fremsætter
styrelsen følgende påstand, som den forsøger at gendrive:

 Naturstyrelsen fortolker strengere, end EU kræver,
bl.a. fordi Naturstyrelsens retningslinjer ikke tillader, at dræn
er nok til, at et vandløb er “stærkt modificeret”.

Naturstyrelsen har holdt sig til EU’s vejledninger, og
vejledninger og Naturstyrelsen siger det samme om dræn. Nemlig, at
dræning alene ikke gør et vandløb “stærkt modificeret”. Der skal
også være foretaget væsentlige fysiske ændringer af vandløbet, fx
kanalisering eller opstemning, og det skal have betydelig negativ
indvirkning på dræningen at opfylde målet om god økologisk
tilstand.

 

Klar tekst i EU’s vejledning fra 2003

Når det her postuleres, at “Naturstyrelsen har holdt sig til
EU’s vejledninger, og Naturstyrelsen siger det samme om dræn”, så
er det direkte usandt.

I EU’s vejledning, “Guidance Document No 4. Identification and
Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodie” fra
2003, omtales eksplicitdræningi forbindelse med
såvellandbrugsområdersom byområder. Se følgende tabeludsnit,
næstsidste linje:

  Direktiv

 Fordrejet dansk vejledning fra 2008

I den danske vejledning, “Retningslinjer for definition og
udpegning af stærkt modificerede vandområder” fra By- og
Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet, Marts 2008, er formuleringen
følgende:

 De betingelser som skal være opfyldt for, at et
medlemsland kan udpege et vandområde som stærkt modificeret,
fremgår herefter af direktivets artikel 4, stk. 3. Denne artikels
tekst er næsten ordret gengivet i miljømålslovens § 15.

Miljømålslovens § 15 lyder: “Et vandområde kan udpeges som
stærkt modificeret, hvis de ændringer af områdets fysiske
udformning, som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand,
vil have betydelige negative indvirkninger på

1) miljøet generelt,

2) sejlads, herunder havnefaciliteter, eller rekreative
aktiviteter,

3) aktiviteter, der er årsag til oplagring af vand,

4) vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller
dræning eller

5) andre, lige så vigtige, bæredygtige menneskelige
udviklingsaktiviteter”.

 

Men herefter sætter vejledningen ind med misinformation, fordi
den udelukker hensyn til landbrugets dræning ved alene at henvise
til byområder:

 Ad 4. Vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse
eller dræning, henviser til regulering af vandløb i byområder,
diger og pumpestationer etableret til sikring af bebyggelser mod
oversvømmelse m.v.

 

Bevidst vildledning

Der er altså beviseligt tale om en forkert oversættelse af
implementeringsvejledningen til Vandrammedirektivet. Man kan næppe
forestille sig, at det skyldes tidspres, eftersom der er brugt 5 år
til at få en dansk vejledning nørklet på plads. Så kunne man tro,
at det drejede sig om en banal sjuskefejl. Men denne mulighed er
ikke længere eksisterende efter den fortsatte vildledning år efter
år – og nu altså senest på Naturstyrelsens hjemmeside. Så
konklusionen er, at vi er på vej mod en mere alvorlig sag. Det
ligner embedsværkets bevidste fejlinformation og direkte
vildledning af folketinget og befolkningen resulterende i
milliardstore konsekvenser for dansk økonomi.

 Poul Vejby-Sørensen, pvs@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top