Topmødet på Agerskov Kro

På det fire timer lange møde på Agerskov Kro blev der sat fokus på landmændenes betingelser, eller mangel på samme, i det danske samfund, og der var blandt talerne bred enighed om, at der skal gøres noget markant ved landbrugets trange rammebetingelser, men midlet til at nå målet var der langt fra enighed om.

Toppen af Landbrug &
Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug var samlet, da Agerskovgruppen
havde indkaldt til en diskussion af fremtidsudsigterne for
erhvervet på Agerskov Kro den 17. januar. Fra talerstolen fik de
mere end 250 tilhørere en udlægning af landbrugets retslige
tilstand fra landets tre fremmeste jurister på landbrugsområdet:
Håkon Djurhus (L&F), Hans Sønderby (BL) og professor dr. Jur.
Peter Pagh.

Peter Pagh, der er ekspert i EU /
miljølovgivning gav en meget grundig gennemgang af det responsum,
som han i 2005 havde udarbejdet for Dansk Landbrug. Endvidere gav
juraprofessoren en gennemgang af det øvrige lovgrundlag med EU
direktiver, der er gældende for alle landmænd, men i særdeleshed
også for politikere og embedsmænd. Bl.a. kom han ind på det
anderledes gødningsforbrug, der er i Danmark i forhold til vore
kollegaer i alle andre EU lande. Det fremgik meget klart, hvilket
retsgrundlag myndighederne var forpligtiget til at følge, og på
hvilke områder de havde givet EU, politikere og samfund direkte
vildledende og usande oplysninger.

Ulovligheder i embedsværket

Efter Peter Pagh kom L&Fs advokat Håkon Djurhus med et lige
så klart indlæg om hans store tilbundsgående arbejde gennem de
sidste halvanden år, hvor tiden er brugt på at klarlægge forløbet
om vandplanerne og randzoneloven. Også Håkon Djurhus gav meget
klare eksempler på, hvad han har fundet ud af omkring
embedsmændenes ulovligheder. Håkon Djurhus fortalte, hvordan der i
starten af september måned 2012 blev afholdt et hemmeligt møde –
uden referat – imellem Natur og Miljøklagenævnet og Naturstyrelsen,
der er landbrugets modpart i retssagerne mod staten.

To veje til målet

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, indtog
herefter talerstolen med et indlæg om, hvorledes han ser fremtiden
for dansk landbrug og hvilken strategi, man har for det fremtidige
politiske arbejde. Han pointerede klart, at strategien var 3-delt,
fagligt, politisk og juridisk. På den politiske front vil man
forfølge tidligere tiders linje med at være med alle vegne for at
få politisk indflydelse.

Det kom til en direkte konfrontation med formand for Bæredygtigt
Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, efter et krav fra
BL-formanden om, at Merrild skulle skrive under på et dokument, der
skulle give de to organisationer en fælles stemme i kampen for at
opnå retfærdighed for landbrugserhvervet.

“Tiden er ikke til mere snak. Tiden er til aktion, Martin
Merrild, og det er det, vi gerne vil,” lød det fra Flemming Fuglede
Jørgensen.

Underskriften ville Martin Merrild ikke sætte, men formanden for
L&F svarede, at det handlede om, at man nu når til enighed om,
at begge parter kæmper for at bedre forholdene for dansk landbrug.
Herefter gjorde Flemming Fuglede Jørgensen det klart, at Landbrug
& Fødevarer ikke har mandat til at forhandle for det samlede
danske landbrug.

“Jeg fordrer, at du ikke forhandler på Bæredygtigt Landbrugs
vegne. Du kontakter os inden du foretager dig noget,” lød kravet
fra Flemming Fuglede Jørgensen.

Landbruget skal levere beviserne

BLs advokat, Hans Sønderby Christensen, kom også med en
gennemgang af Bæredygtigt Landbrugs retssager, og advokaten havde
godt nyt med til tilhørerne, da EU i indeværende uge har dømt
opsættende virkning i Belgien i en sag, der kan sammenlignes med de
danske søgsmål. Hans Sønderby fortalte, at der var grund til
optimisme, men at det nu er helt essentielt, at medlemmerne af
Bæredygtigt Landbrug tager sig tid til at udfylde
medlemskartotekskortet, så konsekvenserne af vandplaner og
randzonelov kan blive fremført så markant som muligt.

“I skal vise sandheden. Får I den sandhed frem – det kræver
noget af jer. Nu har I fået historien ud, men kan I også vise det,
så kan I få opsættende virkning på det. Og opsættende virkning –
hvis jeg havde den dokumentation i dag (medlemskartotekskortet.red)
– så ville det tage seks måneder,” sluttede Hans Sønderby sin
opløftende beretning.

Afslutningsvis kom direktør Vagn Lundsteen med et indlæg om
dokumenteret brug af næringsstoffer i Danmark og Tyskland, og om
indholdet af kvælstof i vandløbene. En gennemgang, hvor
talmateriale udtaget og registreret i offentlige systemer klart
underbygger advokaternes gennemgang af de ulovligheder
embedsmændene gennem 25 år har begået.  

Vagn Lundsteen fremviste også materiale brugt ved
miljøministerens præsentation af vandplanerne i 2011, der med
miljøministeriets egne tal beviste, at udvaskningen af kvælstof fra
landbruget siden 2007 er faldet med mindst 12.000 tons, og at målet
om at nedbringe kvælstofmængden med 9.000 tons altså er nået, og at
der på den baggrund ikke er belæg for at bebyrde landbruget med
randzoner, efterafgrøder, minivådområder og øvrige tiltag, der har
til formål at begrænse kvælstoftilgangen til vandløb og indre
danske farvande.

Af Erik Ugilt Hansen og Jakob Tilma

Scroll to Top