Slagteriarbejdere må se langt efter svin

Vagn Lundsteen opfordrer slagteriarbejderne til at beholde pengene i lommen, og i stedet bruge kræfterne på at støtte landbrugets kamp mod uvirksomme miljøregler og konkurrenceskadelige afgifter. Forværres de nuværende rammer for produktionen, så frygter Vagn Lundsteen, at slagteriarbejderne må hente svin til slagtelinjerne i udlandet.

Nærings og Nydelsesmiddelforbundet NNF vil de næste fire år bruge 600 millioner kroner af medlemmernes penge på at skaffe mere end tre millioner flere svin til de danske slagtelinjer. Men får Naturstyrelsen sin vilje med vandplanerne, vil det medføre yderligere stramninger af de danske kvælstofregler, og så skal slagteriarbejderne måske helt til Tyskland for at hente svin til slagtningerne. Og det er især det nordjyske område, der med Naturstyrelsens modelberegninger står til at få udraderet svineproduktionen.

Udsigten til at udflage slagtesvinsproduktionen fra Nordjylland får nu direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, til at opfordre de patriotiske slagteriarbejdere til at beholde pengene i lommen, og i stedet stå side om side med landmændene i kampen for at opnå bedre produktionsvilkår for landbruget i Danmark, og det gøres først og fremmest ved at kæmpe for bedre konkurrencevilkår for det danske landbrug. 

Vagn i Randzone juli 2013

”Det hedder sig, at der for øjeblikket bliver forhandlet om at tillægge gyllen en afgift på 25 kroner pr. tons.Et sådan forslag sender et signal til danske svineproducenter om, at man ønsker at fortsætte afgiftsbelastningen af dansk landbrug. Derfor vil vi anbefale slagteriarbejderne at beholde pengene i lommen og i stedet hjælpe landbrugserhvervet med at få rammevilkår som i Tyskland. Det er den bedste og billigste måde at holde grisene hjemme og bevare arbejdspladserne på de danske slagterier,” lyder opfordringen fra Vagn Lundsteen.

Fra 11 til 1,9 mg N per liter drænvand
I fremtiden vil Naturstyrelsen have sænket udledningen fra landbrugslandets dræn i limfjordsoplandet fra de nuværende cirka 11 mg N per liter og helt ned til 1,9 mg N per liter, og dermed vil det være slut med svineproduktion i store dele af det nordjyske område. Til sammenligning med de 1,9 mg N per liter, der i fremtiden ifølge Naturstyrelsen må udledes fra landbruget, så bidrager naturarealerne i området i dag med cirka 3,5 mg N per liter – altså langt over den tilførsel, man teoretisk regner med at landbruget i fremtiden kan bidrage med. Vagn Lundsteen sender derfor en opfordring til miljøministeren om at sætte ind overfor Naturstyrelsens urealistiske miljømål,  der er i færd med at spænde ben for regeringens mange væksttiltag. 

”Vi vil opfordre regeringen til at holde Naturstyrelsen i kort snor, og så skal det indskærpes over for styrelsen, at det skal være slut med at fremkomme med urealistiske mål, der ikke vil gavne miljøet, men i stedet flytter endnu flere arbejdspladser til udlandet. Samtlige ministerier kæmper for at skabe vækst og beskæftigelse, mens Ida Aukens ministerium gør hvad de kan, for at skade Danmarks vigtigste eksporterhverv.” 

 I et notat fra DCE fra 2010 står der, at man vil forsøge at sænke indholdet af kvælstof i Limfjorden fra 0,9 mg N til 0,49 mg N per liter, og det vil i praksis betyde en ende på produktion af slagtesvin i hele limfjordsoplandet, da det ikke er realistiske at kunne producere slagtesvin, hvis der bliver krav om, at der må komme mindre udledning af kvælstof fra landbrugsjord end for naturområder. 

Rapport der henvises til:

http://www2.blst.dk/Publikationer/haraldsgade/Baggrundsnotat%20-%20Limfjorden.pdf

Uddrag fra rapportens side 167:

Beregning af målbelastning for kvælstof ud fra målkoncentration:

1. Ved en iterativ proces findes Målpåvirkningen, dvs. den tilførsel af kvælstof for hele Limfjorden, der ved de empiriske modeller for de fem delområder for Limfjorden giver en koncen-tration på 494 μg N/l 

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top