BL til DN: Fakta skal på bordet

I Bæredygtigt Landbrug forstår man ikke, hvorfor Danmarks Naturfredningsforening nu igen, helt udokumenteret, anklager landbruget for at være årsag til lukkede drikkevandsboringer, når retten har anført, at det ikke kan bevises. Og det skuffer formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, at DN ikke vil forholde sig til fakta

Den 19. november blev det af Østre Landsret slået fast, at DNs tidligere direktør, René La Cour Sell, havde ret til at fremkomme med udokumenterede påstande om landbruget i forbindelse med lovlig brug af godkendte pesticider, og allerede samme dag var DN igen ude med udokumenterede påstande i stil med dem, der i 2010 førte til, at Bæredygtigt Landbrug anlagde sag mod Danmarks Naturfredningsforening.

Direktør for Miljø & Klima i DN, Susanne Herfelt, skrev den 19. november i en pressemeddelelse, at landbruget: ’er skyld i at hundredvis af drikkevandsboringer forurenes og må lukkes.’ Og det selvom de seneste bekræftede data viser, at der blot blev lukket fire boringer om året på grund af pesticider i 2009, og at lukningerne, ud fra datamaterialet i et ministersvar fra 2011, ikke kunne tilskrives landbruget.   

”Østre Landsret fastslog den 19. november, at tidligere direktør i DN, René La Cour Sell, ikke kunne føre bevis for sin påstand om, at landbrugets brug af pesticider var skyld i lukningen af drikkevandsboringer. Alligevel kan man samme dag se, at DN fastholder sine udokumenterede påstande,” siger Flemming Fuglede Jørgensen, og opfordrer nu til, at DN fremlægger dokumentation for sine udsagn.

FAKTA:
Antallet af lukkede boringer frem til 2009

Der er godt 10.000 drikkevandsboringer i Danmark. Og ser man på Karen Ellemanns svar til Mette Gjerskov fra 2011, og specifikt på årene fra 2006 til 2009, er antallet af lukkede boringer, hvor pesticider var angivet som årsag til lukningen henholdsvis én i 2006, seks i 2007, ni i 2008 og fire i 2009.

Desuden havde GEUS ikke viden om, hvorvidt pesticiderne overhovedet stammede fra landbrugsområder.

”Dansk landbrug benytter udelukkende pesticider, der er godkendt til planteavl i Danmark. Og for at et pesticid kan blive godkendt, kræver det, at Miljøstyrelsen har sagt god for, at landmanden må benytte pesticidet, og at det ikke udgør en risiko for miljøet og folkesundheden. Som landmand må man derfor gå ud fra, at de midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen må benyttes uden skade for grundvandet,” siger formand i Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen, og fortsætter:

”Konkret er der intet bevis for, at korrekt brug af pesticider fra landbruget er årsag til lukning af danske drikkevandsboringer. Naturfredningsforeningens udsagn er med til at opbygge et indtryk af, at landbruget sviner og forgifter rundt om sig, helt uden tanke på andre. Intet er mere forkert.”

I juli 2011 svarede tidligere miljøminister Karen Ellemann (V) på spørgsmål fra daværende medlem af miljøudvalget Mette Gjerskov (S), da socialdemokratenes miljøordfører ville have svar på, hvor mange vandboringer, der blev lukket på grund af pesticider.

Ministersvar fra Karen Ellemann til Mette Gjerskov , juli 2011

Antal lukkede boringer ministersvar

Ministersvaret fra Karen Ellemannnn lød, med henvisning til data fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), at der i perioden 2002 til 2009 blev lukket 149 boring pga. pesticider over den tilladte grænseværdi. Af GEUS’ svar fremgik det ikke, om boringerne var lukket på grund af pesticider brugt i landbruget, eller om der var tale om pesticider benyttet på kildepladser, langs jernbaner og veje eller på befæstede arealer.  I flere af årene var tallene meget usikre, men i det seneste år, 2009, havde 87 af de 98 danske kommune foretaget indberetning. Da tallene ikke sagde noget om, hvor de forurenende pesticider stammer fra, bad Karen Ellemann Naturstyrelsen, i samarbejde med Miljøstyrelsen, kontakte GEUS for i fællesskab at belyse, hvorfor vandboringer lukkes, og hvor mange det drejer sig om.

Rapporten skulle ligge klar i efteråret 2011, men den endelig rapport lader i november 2013 stadig vente på sig.

Grundvandet er godt beskyttet
Den 18. november 2013 udkom den seneste VAP-rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand. Og grundvandet i Danmark er generelt godt beskyttet, lyder vurderingen fra Miljøstyrelsen, der har nærlæst rapporten. Ifølge Miljøstyrelsen er det kun rester af et nu forbudt svampemiddel, Metalaxyl-M, der siver gennem testmarker ned til grundvandet i uacceptable mængder, og pesticidet, der er nu blevet forbudt.

 

FAKTA:
Hvad er VAP? 

VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider anvendt i landbrug under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug og dosering – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsen) procedurer for regulering af godkendte sprøjtemidler. Udvaskningsrisikoen for 50 pesticider samt 50 nedbrydningsprodukter er således op til i dag undersøgt på fem marker, der har en størrelse på mellem 1,2 og 2,4 ha.

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk og JTI, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.