Ny status over lukkede vandboringer

En ny statusoversigt over antallet af lukkede boringer blev offentliggjort kort før jul. Af de godt hundrede boringer, der var lukket ved årsskiftet 2012, er der ikke noget, der peger på landbrugets nuværende brug af pesticider som årsag til lukkede boringer

Det har tidligere været så som så med overblikket over, hvor mange vandboringer, der årligt lukkes i Danmark. Lige som det har været uklart, hvad lukningerne skyldes. Er det landbrugets brug af pesticider og nærringsstoffer, der er grund til lukningerne? Er det miljøfremmede stoffer eller måske helt andre årsager, der er årsag til lukningerne?  

For at bedre overblikket udstedte miljøminister Ida Auken (SF) i efteråret ’12 en bekendtgørelse med krav til alle almene vandforsyninger om indberetning i forbindelse med lukkede boringer. Med andre ord; samtlige af Danmarks cirka 2.500 almene vandforsyninger blev med bekendtgørelsen pålagt én gang om året at indberette, hvor mange boringer, der er lukket ved årets udgang. Og ikke mindst; af hvilken årsag, de er lukket.

Ny statusoversigt
Umiddelbart før jul kom så endelig den første status, hvor Naturstyrelsen på baggrund af tal fra Jupiterdatabasen hos GEUS kunne offentliggøre, at der i 2012 var foretaget i alt 110 lukninger. Heraf er 22 boringer lukket med indhold af pesticider, fortæller Robert Jensen, fuldmægtig i Naturstyrelsen.

”Der er 22 lukkede med indhold af pesticider. Det er altså der, hvor vandværket selv har angivet, at pesticider er årsagen til, at man har lukket boringen. Heraf er der 16, hvor det indhold, man har fundet, allerede er forbudt eller underlagt restriktion i forhold til brug. Og så er der de sidste seks stykker, som vi faktisk ikke har kunnet fastslå, ” siger Robert Jensen.

Med de netop offentliggjorte tal er der ikke noget, der entydigt peger på, at landbrugets brug af pesticider anno 2014 er lig med lukkede boringer i den første overvågningsperiode. Men derimod, at det overvejende er tidligere tids brug af pesticider, der optræder i statistikken. I Naturstyrelsen afholder man sig dog fra at tolke på den nye status og de lukkede boringer.  

”Vi har bevidst undladt at begynde at anlægge nogen vurdering af tallene, ” siger Robert Jensen og tilføjer:

”Vi er ikke begyndt at ekstrapolere eller fortolke, for vi ved jo heller ikke noget om de sidste 25 procent. Vi kan jo ikke sige noget om, at der er forholdsmæssigt lige så mange lukkede boringer. Det kan vi bare ikke. Så derfor har vi simpelthen sagt; ’ok, vi siger, det vi kan sige, uden at sige for meget’, ” siger Robert Jensen og pointerer, at opgørelsen ikke nødvendigvis er udtryk for et års lukninger.

”Vi har bare lavet en offentliggørelse, som viser vores måling. Men det, der også er vigtigt at forstå, er, at de (boringer, red.), der er lukkede pr. 31.12, jo ikke nødvendigvis er lukket i løbet af 2012. De kan jo godt være lukkede tidligere end 2012. Vi ved bare, at pr. d. 31.12. var de lukkede. Så det giver en lidt anderledes statistiktænkning, end hvis man snakker om, hvad der er lukket i løbet af året.”

Ikke alle har indberettet
Der er i alt ca. 11.600 boringer i Danmark. Med den nye opgørelse er der foretaget indberetninger for 75 procent af boringerne, mens de små vandværkers indberetninger til Jupiterdatabasen har været en anelse mindre.

”Foreløbig er det 75 procent af boringerne, mens det er noget mindre, når vi kigger på, hvor mange vandværker; der har indberettet. Her er det måske 60 procent, som har indberettet. Og der kan vi så konkludere, at der er en del af de små vandværker, som ikke har indberettet, som de skulle, ”fortæller Robert Jensen og medgiver, at det har været lidt af en udfordring at få et nogenlunde overblik over lukningerne.   

”Jeg har så også i det her arbejde fundet ud af, at det er en større udfordring at finde sandheden, end man sådan lige umiddelbart skulle tro. Man tænker ’hvor svært kan det være?’ Men det er ikke så nemt, som man skulle tro. Der er altså rigtig mange vandværker, og nogle af dem er svære at nå. Faktisk er der 300 af de helt små vandværker, som slet ikke har nogen e-mail. Og dem har vi forsøgt at skrive ud til i den udstrækning, vi kunne finde deres adresser. Så det er lidt svært at være helt sikker på de her tal, ” siger Robert Jensen, der håber, antallet af indberetninger vil være større, når vandværkerne og brøndboere inden 1. februar 2014 igen skal indberette.

Lukkede versus sløjfede boringer
Ifølge Robert Jensen er det værd at bemærke sondringen mellem lukkede og sløjfede boringer. Blot fordi en boring i dag fremstår som lukket, betyder det langt fra, at boringen vil være lukket permanent. Det er først, når en boring fremtræder som sløjfet, at boringen er udsat for permanent lukning. Derfor kan kategoriseringen af lukkede versus sløjfede boringer, ifølge Robert Jensen, fremstå forvirrende.

”Det er svært at sammenligne lukkede og sløjfede boringer, da de lukkede boringer kan blive brugt igen på et senere tidspunkt, mens de sløjfede boringer er fyldt op med beton eller andet, og aldrig kan bruges igen. Antallet af lukkede boringer giver et øjebliksbillede pr. 31. december 2012. Antallet af sløjfede boringer angiver en optælling af, hvor mange boringer, der er sløjfet i en bestemt periode.”

Indtil der foreligger indberetninger for en længere årrække, giver de nuværende tal ifølge Robert Jensen et godt, men ikke et fuldkomment, overblik.

”Man kan sige, det vores foreløbige måling viser, er et øjebliksbillede. Og det er det, der gør det vanskeligt at bruge tallene lige her i første omgang, fordi vi ved ikke, hvordan udviklingen er. Men vi kan bare konstatere, at der per den dato var lukket så og så mange boringer. Og hvad der ligger i det, vil vi her i første omgang gerne undlade at udtale os om, ” siger Robert Jensen.

”Man kan sige; giver det hele sandheden? Nej, det gør det ikke. Men det giver en brik i puslespillet. Hverken mere eller mindre, uden vi skal tage stilling til, hvordan det ser ud i forhold til det samlede billede,” slutter Robert Jensen.

Læs også: Et faktuelt indsprøjt fra Bæredygtigt Landbrug

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top