Splinten i din broders øje

Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, kritiserer i et debatindlæg direktør i Naturstyrlsen, Mads Leth-Pedersen, for at have forkert fokus i debatten om det danske vandmiljø. Bragt første gang i Nordjyske den 1. januar 2014.

Mads Leth-Pedersen, konstitueret direktør i Naturstyrelsen skriver i Nordjyske 28. december, at for meget kvælstof kvæler livet. Det behøver man ikke være uddannet cand.agro eller biolog for at udtale. ’For lidt og for meget er lige slemt’, siger et gammelt mundheld. Desværre for danske landbrugsfamilier, er situationen den stik modsatte af den af MLP opstillede. Danske landmænd bruger i gennemsnit 37 % mindre kvælstof end afgrøderne og mikroorganismer skal bruge for at være i ligevægt (input = output). Resultatet er faldende udbytter, nedsat kvalitet, mindre indhold af kulstof i jorden, en udpining af jorden og en udsultning af de livsvigtige mikroorganismer, der lige som alle andre levende organismer skal bruge næring for at leve.

Vagn nytårstale 2013-14

Situationen er jo den, at landbruget, i modsætning til alle vore nabolande, har mere end halveret udvaskningen af kvælstof over de sidste 27 år. Er det så noget, man kan se effekten af nogen steder? Nej ikke et eneste sted, kan man dokumentere, at det at landbruget har halveret kvælstof, har haft nogen som helst effekt på vandmiljøet. Tværtimod. Iltindholdet i vandet er faldet og der er blevet færre fisk. I 2013 var der mere iltsvind end i mange år. Jeg modtager gerne beviser fra direktørens side på det modsatte. Ikke de sædvanlige postulater, – beviser!

Det er rigtigt, at vi deltog i Natur- og Landbrugskommissionens kvælstofarbejdsgruppe. Vi havde en god debat. Der blev flyttet grænser. Konklusionen var, at ikke kun kvælstof, men blandt andet fosfor og organisk materiale, kunne medføre iltsvind. Det hedder i konklusionen, ’at der bør være fokus på reduktion af både kvælstof og fosfor’.  Men udvalgsarbejdet var reelt et skindemokrati. Hver gang vi i udvalget ville beskæftige os med andet end kvælstof, blev vi sat på plads og mindet om, at det var ikke udvalgets responsum. Vi blev narret til at deltage i et udvalgsarbejde, hvor konklusionen var besluttet på forhånd. Endnu et eksempel på det embedsmandsvælde, vi har i Danmark.

Det er rigtigt, at vandet er renene end det var for 30 år siden. Der er kommet mere styr på spildevandet, herunder det organiske og iltforbrugende kvælstof fra spildevandet. Men de seneste år, er der ikke sket en positiv udvikling på dette område. Der er meget at samle op på. 360.000 husstande i det åbne land, der udleder urenset spildevand til vandmiljøet, samt flere end 100.000 årlige overløb fra rensningsanlæg, som direktørens ministerium har givet tilladelser til. Skulle vi ikke plukke de laveste frugter først? Der venter en stor opgave for den konstituerede direktør i Naturstyrelsen, Mads Leth-Pedersen.

Jeg tillader mig at erindre direktøren om lignelsen i Lukas-evangeliet 6,36-42 hvor Jesus siger: hvorfor ser du splinten i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget’.

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top