Et selvmål af de store

Det udråb passer desværre helt perfekt til det nye ’partnerskab’, der i den forgangne uge blev skudt i gang med at lave en anden regulering af dansk landbrug

.Af Peter Rosendal, næstformand Bæredygtigt Landbrug

Jeg kan passende indlede som Jan Gintberg engang i en efterårsferie råbte i en megafon fra DR´s bygning : ”Kammerater, så er den gal igen!”

Nu vil man igen regulere landbrugets benyttelse af kvælstof med modelberegninger, altså ingen regulære målinger, man vælger kun at gå ud fra en teoretisk model.

I Natur- og landbrugskommissionens (NLK) anbefaling står det ellers klart, at målet er at benytte sig af målinger. Der er i vandrammedirektivet krav til, at der udtages målinger som kontrol af overfladevandets tilstand, og de selvsamme målinger giver viden om, hvorvidt målet er nået eller om der er et problem.

Citat fra slutrapporten s. 42:

Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof. Reguleringen skal fastsætte kvælstofnormen for den enkelte landbrugsbedrift differentieret efter forskellige landbrugsarealers evne til at tilbageholde kvælstof, afgrødens betydning for kvælstofudvaskningen og sårbarheden for det pågældende vandområde.

I den nye regulering skal der indarbejdes valgmuligheder, så den enkelte landmand enten kan opfylde kravene i den nye regulering ved en simpel overholdelse af kvælstofnormen for sine arealer eller opnå fleksibilitet ved, efter eget valg, at anvende dokumenterede virke midler til reduktion af kvælstofudledningen. …

Det bør være målet, at den ændrede kvælstofregulering hurtigst muligt baserer sig på målte udledninger af næringsstoffer fra dyrkningsarealerne. Det forudsætter, at teknologien hertil udvikles yderligere. På kort sigt vil reguleringen derfor skulle baseres på beregnede normer:
Citat slut.

 

Vi har ved selvsyn konstateret, at der ikke er sket overskridelser af de af EU fastsatte krav til vandets kvalitet, og vi skal selvfølgelig behandles ens og ordentligt som EU-borgere.  Så det, at man ikke medtager målinger forringer dansk landbrugs rammevilkår.

Jeg kan ikke forstå, at dele af landbrugets organisationer arbejder for, at jeg som landmand skal have ringere konkurrenceforhold, end jeg har i dag, og samtidig modarbejder, at der kommer virkelighed ind i den danske model. De, der aktivt arbejder for, at danske landmænd stilles ringere end direktiverne giver mulighed for, burde fratages deres taletid.

Kammerat, den er helt gal med teorien; lyt til virkeligheden.

Vandprøve Tempelvej juni 2013

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top