Mere fnidder med husdyrgodkendelser

Høringsfristen på ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er netop passeret. Bæredygtigt Landbrug har gjort opmærksom på, at bekendtgørelsen bør give mulighed for målinger allerede nu, og opfordrer Miljøstyrelsen til at lægge alle deres mange anmeldelsesordninger i graven

Bæredygtigt Landbrug har i et høringssvar i forbindelse med ændringsbekendtgørelsen gjort opmærksom på, at EU-retten og det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip dikterer, at myndighederne skal bruge seneste videnskabelige viden. 

Hvis der i et konkret tilfælde eksisterer nyere målinger, og dette udgør et bedre videngrundlag end modelberegningerne, så er myndigheden forpligtet til at bruge dette grundlag frem for normtal og modelberegninger allerede i dag. Det mener jurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz.

”Hvis en landmand har målere på sine dræn eller på sin stald, og målingerne videnskabeligt er lige så gode som de generelle normtal, så skal myndigheden naturligvis lægge målingerne til grund i sin afgørelse, uanset om det er opførelse af en ny gyllebeholder eller det handler om et helt husdyrbrug, der skal miljøgodkendes,” siger Nikolaj Schulz.

Man har i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udstedt en lang række anmeldelsesordninger, så landbruget ikke skal miljøgodkendes ved den mindste lille ændring. Dette er velmenende, men har ført til en lang og uoverskuelig bekendtgørelse, og derfor mener Nikolaj Schulz, at anmeldelsesordningerne skal fjernes, hvilket Bæredygtigt Landbrug har opfordret til sker så snart som muligt, så en regulering efter de rammer, der blev udformet af Natur- og Landbrugskommissionen, kan blive sat i kraft snarest muligt.

”Vi har opfordret til at skrotte alle anmeldelsesordningerne og erstatte dem med én ordning. Denne ene ordning bør fastlægge, at myndigheden kan tillade ændringer, der ikke giver anledning til forøget forurening eller kun giver anledning til ubetydelig forøget forurening. Denne vurdering skal foretages konkret af myndigheden, og myndigheden skal lægge målinger til grund, hvis de er til stede,” lyder det fra Nikolaj Schulz.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at myndighederne bør forholde sig seriøst til den nye aktuelle problemstilling. At myndighederne snarest skal indføre målinger som redskab i godkendelsesprocedurer på en lang række områder, hvor det allerede er en mulighed.

”Vi er uenige i, at man skal lægge normtal til grund, hvis der foreligger målinger. I de tilfælde, hvor man så alligevel vælger at bruge normtal, så må det være et minimumskrav, at man bruger de seneste tal. Vi har gjort opmærksom på, at bekendtgørelsen er fyldt med tilsyneladende ældre normtal, og vi ser frem til at få en redegørelse for dette i høringsnotatet,” siger Nikolaj Schulz.

Ændringsbekendtgørelsen indeholder forskellige præciseringer for bl.a. anmeldelsesordninger, revurdering, ammoniakfølsom skov, offentliggørelse af data om husdyrholdet, samt andre tekniske ændringer.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Klik her for at læse Bæredygtigt Landbrugs høringssvar vedr. ændringsbekendtgørelsen

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top