Spildevand betyder spild af miljøkræfter

Store dele af Hovedstaden og Nordsjælland oplevede sidste weekend i august enorme mængder vand, der væltede ned fra oven. Skybrud; et fænomen, der ikke længere kun indtræffer hvert femte – 10. år, men nu langt oftere. Denne gang, ligesom tidligere, betyder de store regnskyl på kort tid, at kloaksystemet ikke kan klare vandmængderne

Af Bjarne Nigaard, Adm. direktør

Urenset spildevand ledes via overløb fra kloakker og rensningsanlæg direkte ud i vores vandmiljø. Miljøfremmede stoffer i havnebade, fjorde og vandløb. Kloakvand direkte ud i naturen.

Hvis det så blot var ved de helt særlige voldsomme regnskyl, at fænomenet opstod.

Men nej. Danske kommuner benytter i vid udstrækning deres kompetence til at bevilge sig selv og diverse rensningsanlæg, overløbsbygværker og pumpestationer dispensation til ’kontrollerede overløb’.

Logikken er, at når der udledes spildevand via overløb, så har det ingen betydning, hvis bare det fortyndes. Den lader vi lige stå et øjeblik…

Det taler vel for sig selv, at forurening er forurening. Uanset om man pøser meget eller lidt vand oven i lortet (ja, undskyld sproget, men det er jo det, det er), så hører det da stadigvæk ikke hjemme i vores vand.

Hvordan kan nogen som helst forsvare det?

Hvordan kan man tro, at diverse indsatser i vandløb og fjorde kan have effekt på vandmiljøet og give en bedre tilstand, når vi tømmer kloakkerne ud i det samme vand?

Sluseholmen oversigtsbillede IKKE TOP

Eksperter vurderer, at urenset spildevand er noget af det mest giftige for mennesker. Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU fortalte til TV2 Lorry, at der efter skybruddet i weekenden var ca. 1 procent kloakvand i Københavns Havn. Og at blot 1 ml. kloakvand, ca. 20 dråber, er sundhedsskadeligt.

Overlæge Tyra Grove Krause, Seruminstituttet, beskrev i et andet interview på TV2 Lorry, hvordan helt små mængder kloakvand i kontakt med huden kan betyde fatale infektioner for mennesker.

Se video: Badevandet er giftigt – fra TV2 Lorry

Se video: Kloakvandet er giftigt – fra TV Lorry

Ikke mærkeligt at fiskene omkring København vendte bugen i vejret i stor stil. Ikke mærkeligt at bunddyr og vandplanter bukker under. Ikke mærkeligt at vi vil opleve iltsvind i Øresund indenfor kort tid.

Ikke mærkeligt, at vandløb rundt om i landet med tilført urenset kloakvand fra spredt bebyggelse lider. 

Ikke mærkeligt at fjorde og indre farvande mister pusten og får iltsvind, når spildevandet har frit løb.

Død fisk aborre - sluseholmen

Men mærkeligt, at fokus på vores til tider dårlige vandmiljø til stadighed helt ensidigt er rettet mod dansk landbrug, der har halveret sin kvælstofudledning, og i øvrigt i dag kan påvise, via målinger, at udledningerne ligger under grænseværdierne.

Og mærkeligt, at Danmarks Naturfredningsforening mener, at denne type forurening ikke har betydning. Det er endda dem selv, der har lavet en kampagne for rent vand, der hedder ”Det er noget lort”. Det må man så bare give dem mere ret i, end jeg selv tror de har regnet ud…

”Kloakoverløb i København sker vel hvert 3. år cirka. Det er ikke er et problem for hverken Øresund eller Københavns Havn. Dertil er mængderne af nitrat, fosfor og oxigen alt for små set i forhold til vandgennemstrømningen og de øvrige kilder. Så i København er det kun et hygiejnisk problem.”

Citat Thyge Nygaard, agronom og landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Der findes i de danske vandløb mindst ti forurenende stoffer, som spildevandsrenseanlæggene ikke kan rense fra i en grad, så vandkvaliteten lever op til ’kvalitetskrav for vandmiljøet’, som det i 2010 blev formuleret i rapporten ”Forurenende stoffer fra overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder”.

Der findes altså minimum ti forurenende stoffer i vores vandløb over grænseværdierne. Men hvor de miljøskadelige stoffer forefindes, og i hvor store mængder, det ved ingen, for i Danmark har Naturstyrelsen bevidst valgt at undlade at tage de målinger, der kan give os alle vished om vandets kvalitet.

Var det mon en idé for politikere, miljøaktivister og almindelige folk med sund fornuft at begynde at stille krav om, at udledningerne af urenset spildevand bringes til ophør? At forureningen af vores alle sammens vand med vores alle sammens spildevand skal slutte? At vi får reelle målinger af hvor mange og hvilke miljøfremmede stoffer, der belaster vores vandløb, fjorde og farvande?

Det kunne jo faktisk være, at det giver den sidste effekt frem til et godt vandmiljø. I hvert tilfælde ved vi, der arbejder med dansk landbrug, at vi på vores egen front for længst har leveret.

Miljøaktivister i glashuse bør holde igen med at kaste brosten, før de får gjort noget ved deres eget lort.

Scroll to Top