Vandløbsregulativet er vandløbets lov

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder regulativets bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse

Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver

Vandløbsregulativet indeholder en betegnelse af vandløbet, og vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Regulativet beskriver ligeledes omfanget af vandløbets vedligeholdelse, som kan bestå af bl.a. grødeskæring og fjernelse af aflejringer (opgravning). 

Til regulativerne er der udarbejdet en redegørelse om grundlaget for og konsekvenserne af regulativet.  

Ændring af vedligeholdelsespraksis

Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at overholde regulativerne, både for så vidt angår den fysiske tilstand og vedligeholdelsen.  

Såfremt der opstår ønsker om eller behov for en ændret vedligeholdelsespraksis, skal vandløbsmyndigheden forinden have vedtaget en sådan ændring.  

Denne foregår ved revision af regulativet eller udarbejdelse af et tillægsregulativ efter reglerne om tilvejebringelse af regulativer, herunder om offentlighedens inddragelse mv. Dette gælder, uanset om der er tale om mere eller mindre hyppig vedligeholdelse.  

Det kan ikke siges bedre
Ovenstående er taget fra Randers Kommunes hjemmeside.[1] Jeg har valgt at bruge teksten ordret, fordi det kan ikke formuleres bedre.

Alligevel overtræder kommunerne regulativerne gang på gang. Igen i dette efterår oplever vi at vandløbsvedligeholdelsen er mangelfuld: for sent, for dårlig, for overfladisk og i strid med regulativerne.

Gældende regulativer skal overholdes, så længe der ikke er vedtaget nye. Når de nye vandplanerne er endeligt vedtaget (hvis nogensinde), beslutter den enkelte kommune vandhandleplaner, der skal implementere vandplanerne i det enkelte vandområde. Til sidst vedtager kommunalbestyrelsen nye vandløbsregulativer for hvert enkelt offentligt vandløb. Hvis der er lavet ændringer i forhold til nuværende regulativer, skal disse indgå i de nye regulativer og vedtages for hvert vandløb.

I denne forbindelse har vi endnu en stor opgave i at sikre at der ikke sker en overimplementering i forhold til vandhandleplanerne.

Vandløbsregulativerne bør ligge på kommunens hjemmeside

Vi slås med nogle kommuner, der ikke vil lægge regulativerne på hjemmesiden. ’Jamen, der kommer snart nogle nye’. Men det er ikke noget argument. Der kan gå flere år, inder der er vedtaget nye regulativer og det kan da ikke ta så lang tid at scanne regulativerne ind. Jeg vil gerne anmode alle om at tjekke kommunens hjemmeside, for at sikre at regulativerne er tilgængelige på hjemmesiden. Hvis de endnu ikke er det (for eksempel i Odense Kommune), bør der rettes en henvendelse til teknik

Vandrådene skal sikre borgerinddragelse
Der er nedsat 23 vandråd over hele landet, der hver dækker et vandopland[2]. De arbejder blandt andet med virkemidler, der skal være med til at skabe et vandmiljø med bedre økologisk tilstand.

På møderne i flere af vandrådene, bliver deltagerne fortalt at virkemidlerne og det som man vedtager står over regulativerne. Det er jeg nødt til at korrigere. Regulativet er vandløbets lov. Der er intet over det. Regulativerne forpligter. Når først regulativerne er vedtaget, er der ingen vej tilbage. Så det gælder for vandrådsmedlemmerne om at være vågne. Og det gælder for vores medlemmer om at være vågne, når regulativerne skal vedtages.[3]


Scroll to Top