Miljøministeren vildleder om kvælstof

Den 18/11 havde miljøminister Kirsten Brosbøl et debatindlæg i Jyllands-Posten, hvor hun gav et tvivlsomt svar på to relevante spørgsmål: Er kvælstof overhovedet er et problem for det danske vandmiljø? Kan ministeren nævne et sted i Danmark, hvor reduceret kvælstofmængde har givet bedre vandmiljø?

Af cand. agro. Poul Vejby-Sørensen 

Miljøministeren beskylder straks ”dele af landbruget” for at have en ”holdning” omkring kvælstof, som ”intet har med fakta at gøre”. Hun kommer ikke nærmere ind på ”fakta”.

Poul Vejby Sørensen

Derimod fremsætter hun hele trosbekendelsen, som den har lydt i 3 årtier: ”Udledning af kvælstof giver problemer med iltsvind i indre farvande og kystnære områder, og en fortsat reduktion af kvælstof er afgørende for at opnå et bedre vandmiljø, hvor fisk, smådyr og planter kan leve. At der er en sammenhæng mellem kvælstof i havmiljøet og miljøtilstanden, er dokumenteret gang på gang i utallige rapporter og redegørelser fra universiteter og forskningsinstitutioner de seneste 30 år”.

Uden den mindste konkrete dokumentation tilføjer hun: ”Uanset hvor mange gange man giver udtryk for det modsatte, bliver det altså ikke sandt”. – En underlig arrogant og upræcis måde at argumentere på – ikke mindst for en minister.

Ministeren glæder sig over den store reduktion af kvælstofudledningen med over 50 pct. siden 1990, men undgår at nævne prisen på langt over 100 mia. kroner.

Roskilde Fjord har fået det bedre på grund af alt andet end kvælstofreduktion
Ministeren dumper imidlertid i med begge ben, når hun foreslår Roskilde Fjord som et eksempel på, at vandmiljøet har fået det bedre som følge af kvælstofreduktion. Hun bør straks sige farvel til den medarbejder, der har bundet hende den historie på ærmet. Det er en and!

Roskilde Fjord har fået det bedre, på grund af alt andet end kvælstofreduktion! For 30 år siden var Roskilde Fjord ekstremt fosforbelastet – mindst 3 gange så belastet som andre danske fjorde, hvorimod der ikke var ret meget kvælstof. N/P-forholdet var nede under 2, hvor det burde være over 7. Et så lavt forhold giver altid problemer!

Hvad der forbedrede fjordens tilstand var derimod forbedret rensning af spildevand for især organiske forbindelser og fosfor – og endvidere noget udefineret miljøfjendsk ”hospitalssnavs”. Herved blev N/P-forholdet bragt op på et mere bedre niveau.

Forklaringen er altså den modsatte af, hvad ministeren er blevet bundet på ærmet. Kvælstofreduktion har netop ikke været forklaringen på, at fjorden har fået det bedre. Og når ministeren pludselig påstår, at ”en stor del af de danske fjorde og kystvande har fået det bedre” med henvisning til ”de årlige NOVANA-rapporter fra Aarhus Universitet”, så er det endnu en and – endda en vildand!

NOVANA-rapporterne, f.eks. Vandmiljø og Natur 2011 og 2012, udgivet af Aarhus Universitet/DCE, GEUS og Miljøministeriet/Naturstyrelsen siger det modsatte af ministeren, nemlig at en halvering af kvælstof intet har betydet. Dette ses af følgende budskaber fra rapporterne:

Om halveringen af kvælstof: Kvælstofkoncentrationen er faldet signifikant siden 1990. Kvælstofniveauet er faldet 50-60 % i forhold til niveauet i 1989-2002. Kvælstofniveauet i 2012 var det hidtil laveste. Reduktionen er især sket omkring og efter midten af 1990’erne, og med et mindre fald siden ca. 2002. Reduktionen skyldes primært, at udvaskningen fra dyrkede arealer er mindsket.

Om resultaterne for sigtedybde: I perioden 1989-2012 er der ikke nogen signifikant udvikling i sigtedybden. Vandet er altså ikke blevet mere klart.

Om resultater for ilt: Iltforholdene i bundvandet for de åbne farvande, som er målt siden midten af 1960’erne, viser ligefrem en signifikant negativ udvikling. Iltkoncentrationen lå i 2011 og 2012 på linje med de forudgående 8-10 år. Der er ingen tydelig udvikling i iltindhold i fjorde og kystnære områder i perioden 1981-2012.

Om resultater for ålegræs: En analyse af det samlede datamateriale for perioden 1989-2012 viser, at der generelt ikke har været en signifikant udvikling i ålegræssets maksimale udbredelse eller hovedudbredelse.

Kvælstofreduktionen er korrekt, men resultaterne er udeblevet. Det betyder, at ministerens påståede sammenhæng ikke findes: Reduceret kvælstofudledning har ikke givet forbedringer af vandmiljøet. – Uanset hvor ofte ministeren gentager det.

Måske tænker ministeren på små vækstforsøg i laboratoriet, hvor væksten kan begrænses med næringsmangel. Men det har af mange årsager intet med fuldskala-økosystemet at gøre!

For nogle år siden efterlystes world wide i videnskabelige kredse eksempler på ministerens postulerede ”sammenhæng mellem kvælstof i havmiljøet og miljøtilstanden”. Der kom ingen eksempler – heller ingen danske.

Og Roskilde Fjord er helt ved siden af skiven!

Scroll to Top