Formandens beretning generalforsamlingen 2015

Læs formand Flemming Fuglede Jørgensens beretning fra Generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug onsdag d. 26. februar 2015

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

MAN SKAL IKKE SIGE: ”HVAD SAGDE VI? ” – DET GØR VI SÅ ALLIGEVEL – ”HVAD SAGDE BL? ”                                 

Jeg vil ikke love jer at årets beretning for 2014 bliver kortere end de 2 forrige år. Når vi har så omfangsrige beretninger, er det fordi der er så meget urimeligt vi skal berette om. Ligeledes er der så mange modstandere, for ikke at bruge ordet – landbrugsfjender, som vi også i bestyrelsen føler, skal tydeliggøres for vores medlemmer. 

I snart 5 år, har Bæredygtigt Landbrug (BL) sagt:

 ”Vandløb skal oprenses og vedligeholdes, ellers oversvømmes Danmarks landbrugsjord og byer i det åbne land”.

Styrelserne og kommunerne har sagt, at manglende vandløbsvedligehold, slyngninger og grus i vandløbene, ifølge deres beregninger, ikke mindsker vandførings evnen. Vrøvl og vås!! Hele landsbyer står under vand, hele landbrug står under vand, veje skylles væk  – vandet flyder alle vegne! 

I snart 5 år har vi i BL sagt:

”Nitrat er ikke problemet i det danske vandmiljø”

Det er ikke de danske landmænd der forurener de danske vandløb. Det er fagligt forkert og påstå, at danske landmænd skal redde det danske vandmiljø. I øvrigt er det noget vås og påstå, at det danske vandmiljø lider, når over 95 % af vandløbene har laksevands kvalitet. 

I snart 5 år har BL sagt:

”De danske gødningsregler er særregler uden faglig værdi”.

Danmarks landbrugsjord er udpint og kan ikke producere kvalitetsvarer mere. Danske landmænd taber 4-7 milliarder om året på gødningsreglerne og yderligere kan vi bevise, at de danske gødningsregler er lovstridige og værst af alt – de danske gødningsregler er uden miljømæssig værdi!                                                        

I snart 5 år har BL sagt:

”Landbrugets erhvervsforhold i DK er katastrofale”

Erhvervet med snart 370 milliarder i gæld, er totalt udsultet og bliver de danske regler ikke snart normaliserede, så der er enslydende med de lande vi måler os med, så kollapser landbruget og den danske samfundsøkonomi lider ubodelig skade.

 

L&F
I mens har vores kollegaorganisation, den førhen så magtfulde L&F, fremturet med en 60 millioner kroners kampagne, der siger, at ”…fremtiden ikke er så sort som den har været”

Og L&F´s højt profillerede direktør kom med denne forside i JP i juli måned – 2014:

”Gyldne tider for dansk landbrug”. 

Så sent som i september skrev et økonomiske orakel fra Skejby nogenlunde det samme. Når det gælder L&F og økonomi må vi også sige, Vrøvl og Vås!! Danske landbrugsfamilier er i den værste krise siden 30´erne 

Havde L&F, havde Skejby og havde lokale landboforenings økonomer holdt sig til sandheden, så havde kreditforeningerne og bankerne sagt stop for kreditterne langt tidligere og krisen havde været mere overskuelig. 

L&F har skadet erhvervet ubodeligt ved ikke at erkende situationens alvor! 

 

Danske ministre
Normalt skulle jeg i vores beretning have 2 punkter, hvori jeg beskrev samarbejde og relationer med de 2 vigtigste ministerier i forhold til landbrugserhvervet, Fødevareministeren og Miljøministeren. 

Jeg vil her behandle dem under et, idet de begge agerer som miljøministre. 

Fødevareministeren bruger hovedparten af sin tid på at profilere sig selv, han interesserer sig ikke for sit ressort område og han kan kun bruge 2 ord: Dyrevelfærd og Økologi. 

Når det gælder vores miljøminister har hun ingen forståelse for de forskellige problematikker. Ministeren læser kun op af de talepapirer, som hendes 2 topembedsmænd, Mads Leth Pedersen og Thomas Bruhn Jessen har forfattet.

Disse 2, Mads Leth Petersen og Thomas Bruhn Jessen, har vi taget gang på gang i usandheder! Disse formulerer plan efter plan, der begrænser erhvervet uden en eneste gang at have foretaget en konsekvensberegning, hvilket er lovstridigt.

Det var på tide at den gode Miljøminister fik udskiftet disse 2. 

De dage er talte, hvor en minister med et angreb på landbruget kan få os til at føle skyld.

Jeg konstaterer her på BL´s generalforsamling 2015, at både Fødevare- og Miljøministeren er landbrugsfjendske! Et samlet landbrug burde nægte at kommunikere med disse personer, niveauet er simpelthen for lavt. 

I over 20 år har magtfulde grønne organisationer og enkelt personer kriminaliseret danske landmandsfamilier så godt, at vi faktisk selv troede på det. 

De pegede fingre af os, og de sagde:

Skam jer, I lugter—, I er miljøsvin—, I piner dyrene— og fy skam jer, I lever på støtten. 

Det er slut!  Vi skammer os ikke mere. BL har nu bevist, at vi har verdens reneste landbrug og vi har været offer for en manipulation af uhørte dimensioner. Vi er stolte over at være landmænd. Der var engang hvor den offentlige mening tyranniserede os. Det gør den ikke mere!

Vi skammer os ikke over et erhverv, som producerer 25 % af DK´s eksport. DK havde et handelsoverskud i 2013 på 70 milliarder. 66 milliarder af disse kommer fra dansk landbrugseksport, altså over 90 % af handelsoverskuddet, er lavet af jer. 

Fy skam jer – Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl. At slå politisk mønt på hårdtarbejdende samfundsborgere, er udemokratisk og til stor skade for det danske samfund—– FY SKAM jer begge!                 

 

Rammevilkårs indflydelse på økonomien
Som sagt i introduktionen er dansk landbrug i den værste krise siden 30erne. Desværre har BL`s forudsigelser, som startede da vi opstod, været al for korrekte når det gælder landbrugsfamiliernes økonomi. Man har igennem 20 år strammet regulerings- og lov skruen, således at kravene mod landbrugserhvervet nu er blevet ubærlige.

Lægger man skatter og afgifter sammen med de øvrige pålagte omkostningerne til erhvervet, og dertil lægger det mindre udkomme, der er af en Ha, som bliver udsultet, vil en:

 • Planteavlsejendom på 227 Ha jord lide et tab i forhold til det optimale på 1 million og 43.000.
 • En svineejendom på 166 Ha med 329 dyreenheder, et tab på 1 million og 141.000 og sluttelig en
 • Kvægejendom på 149 Ha med 294 dyreenheder, et tab på 949.000. 

Skræmmende store tal, der kan få det til at sortne for en hver revisors øjne. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabsstatistikken for 2013 fra den samme type ejendomme, som udviser flg. resultat:

 • Planteavlsejendom 227 Ha plus 196.200.
 • Svineejendom 166 Ha 329 dyreenheder minus 92.200
 • Kvægejendom, 149 Ha, 294 dyreenheder minus 17.800

Siden finanskrisen satte ind i 2008 er ovenstående byrdeomkostninger øget med 30 % og mine damer og herrer, det bliver meget værre endnu, hvis vi ikke får det stoppet.

Med forslaget til vandplan 2,0 og EU`s landbrugsbudget frem til 2021 kan det imødeses, at der sker en yderligere stigning i byrdeomkostningerne på samlet ca. 25 % de næste 6 år. Det kan ikke undre nogen at danske landmænd i hobetal, nu må smide håndklædet i ringen! 

Selv den mest flittige landbrugsfamilie, som hver arbejder 80-100 timer om ugen, kan ikke klare dette pres. 

BL er af den opfattelse at man med vilje, fra grønne organisationer og interessegrupper, har dette klare mål: Væk med landbruget, de er i vejen! 

BL vil gerne appellere til Finans -og erhvervsministerierne om at træde i karakter: 

 • Landbruget står for 25 % af eksporten samt fortsat liv og velstand i landområdet.
 • Danske landmænd er garanter for at landdistrikterne ikke affolkes yderligere og bunden ikke falder helt ud af huspriserne. 

Associated professor ved CBS, Troels Troelsen, har beregnet at det samlede fald på huspriserne i landområder nemt kan falde yderligere 100 milliarder kroner – hvis katastroferne ikke stoppes! 

Finansministeriet og erhvervsministeriet må træde i karakter og stoppe den vanvidskurs som Fødevare- og Miljøministeriet sammen kører.

 

Vandplan l
I sidste sekund fik miljøministeriet vedtaget Vandplan 1. 

I tusindvis af indsigelser var sendt fra erhvervsorganisationer og privatpersoner. Rigtig mange af BL`s medlemmer sendte klager efter at have sat sig grundigt ind i indgrebene på deres ejendomme. Det var utroligt vanskeligt for den enkelte at finde rundt i de mange kort, som styrelserne havde lagt på nettet. 

Man kan få den grimme tanke at det var lavet uoverskueligt med vilje. Desværre var ændringerne få, på trods af, at vi fra erhvervet har kunne påvise at miljøvirkningerne er minimale og omkostningerne enorme.

I BL har vi den holdning, at vandløb er til for at vand skal løbe i dem, der af navnet…. 

BL´s stævning mod staten står ved magt. Vores 1600 siders stævning holder vand i ordets egentlige betydning. Vi vinder vores vandplansag, det offentlige har manipuleret med sandheden så mange gange at nu må retfærdigheden ske fyldest.

Vi vil naturligvis derefter placere ansvaret ved de rette personer. 

Nu har man så barslet med vandområdeplan ll, som er nøjagtig ligeså uspiselig som den første. Den skal også fjernes! Alene optakten med forkert kortmateriale og løbende ændringer i teksten samt instruktioner, fjerner al tillid til embedsmandsværket.

Man kan ikke med beregninger gøre dansk landbrugsjord værdiløs, det skal vi have rettens ord for.

Få nu målt på det vandløbsvand, få nu lavet de konsekvensberegninger, ellers er Grundloven er i fare! 

 

Randzoner
Hvis vi i vandplanssagen var forvirrede over alle de kort der var på nettet, så blev det absolut ikke mindre da randzonekortene indfandt sig. Randzonerne strakte sig kilometer vidt på kryds og tværs af det danske landskab. I Fødevareministeriets regi – med Mette Gjerskov som chef – havde man anmodet et indisk firma om at lave disse kort. Så vidt jeg husker fik inderne 70 millioner for udarbejdelsen af kortet og inderne må have fået præstationsløn, idet der var randzoner de mærkeligste steder. Vejgrøfter, grøblerender, småsøer, fiskedamme, nedlagte granhække, ja selv min kones havesø omkranset af græsplæne måtte lide den tort, at få en randzone på sig.

Vi har på vores gård klaget over alt det vi kunne, og de 31 km randzoner vi i første omgang skulle lave, er nu pludselig decimeret til 1500 meter. Så fejlprocenten er godt og vel over 90! De små indere har virkelig hængt i….

Fornuftige landmænd nægtede selvfølgelig at følge et sådan indgreb i ejendomsretten, Yderligere har vi jo bevist, at indgrebet ingen miljømæssig værdi har.

BL har valgt at køre en prøvesag hos Poul Blak Bojer i Thy. Desværre måtte sagen udsættes da vores advokat med kort varsel måtte melde af pga. sygdom. Sagen er nu berammet til d. 15. og 16. april.

Overordnet set er randzoner et alvorligt angreb på den ukrænkelige ejendomsret § 73 i Grundloven og i vores store randzonesag er dette altafgørende. Det er muligt, at vi i byretten kun vinder på teknikaliteter, men jeg gentager: Det er grundlovsstridigt at forlange randzoner og det vil BL bevise.

 

Gødningssagen
Som før beskrevet er manglende gødning en afgørende årsag til økonomien er så dårlig i vores erhverv. Der er ført et utal af beviser på, hvor dyrt det er at undergødske vores planter.

Med den nuværende rentefod er følgende bevist, at for hver 1000 kr. der fjernes fra dækningsbidraget pr. Ha, så falder jordprisen med 30.000 kr. Ingen betvivler, at det som minimum koster os 2000 pr. ha. Mange beskriver, som os i BL, langt højere beløb, men vi holder os til de 2000. Alene her ligger således over 100 milliarder i ejendomsværdi.

I en tid hvor antallet af insolvente landmænd stiger dramatisk, ville det på enhver landbrugsejendom betyde en voldsom stigning i ejendomsværdien og naturligvis en større indtægt i det daglige og dermed en bedre likviditet.

Man taler så meget om den øjeblikkelige Ruslands krise, som koster landbruget 4 milliarder kr. Gødningsreglerne er en årlig tilbagevendende Ruslandskrise der har varet i 20 år. 4 milliarder om året er som minimum trukket ud af erhvervet og hvad koster det ikke med rente og renters rente? Man tør slet ikke tænke tanken til ende….

Jeg har før haft et skema oppe hvad det koster totalt set i dansk landbrug – jeg vil ikke gentage tallene!

Nu har BL i snart 3 år søgt at få vores gødningssag frem til retten, hvor vi kan bevise at den faglige miljøværdi ikke er til stede og at gødningsreglerne er ulovlige i forhold til gældende EU lov. Kammeradvokaten, som jo skulle være befolkningens advokat, er i stedet blevet styrelsernes advokat og gør sit yderste for at forhindre BL når sit mål.

Det er fuldkomment utilstedeligt at en landbrugsorganisation skal bevise over for kammeradvokaten at hver enkelt landmand har retslig interesse i at få gødning til sin jord. Jeg siger det igen- retslig interesse:

 • Vi har skullet finde cvr numre på hver enkelt af jer og kæde det sammen med gødningsregistret for at bevise I har brug for gødning.
 • Man har forlangt kortmateriale for hver enkelt af medlemmerne.
 • Man har stillet spørgsmål ved drikkevandskvalitet.

Kammeradvokaten har kort sagt gjort alt for sinke gødningssagen og kravet om opsættende virkning på gødningsreglerne. Det har kostet os tusindvis af arbejdstimer og millionvis af kroner. Det er utilstedeligt at dem der skulle beskytte demokratiet, i stedet hindrer demokratiet i at fungere.

Kunne BL for 2 år siden have fået lov til at bevise i retssalene, at gødningslovene er ulovlige, kunne vi have formindsket landbrugets krise.

Der er ydet en kolossal indsats for at italesætte, hvor fagligt forkerte gødningsreglerne er.

BL`s medlemmer på alle niveauer, har gang på gang, argumenteret og skrevet. Og det har virket!

Da vi startede gødningssagen, var gødning gift. De som havde brugt for meget gødning var af L&F benævnt som gødningsbanditter og de formastelige skulle ekskluderes (det siger man ikke mere, L&F kan nok ikke undvære flere medlemmer). 

Nu siger den offentlige mening, at det er forfærdeligt vi ikke kan lave kvalitetsvarer på den danske landbrugsjord – og selv ind i Folketinget har det bredt sig. Blå blok har erkendt, at vi skal have mere gødning. Kunne man håbe på al den viden og selverkendelse kan brede sig ind i Naturstyrelsens mørke gange, så den negative påvirkning af kammeradvokaten stopper.

Nu må Kammeradvokaten holde op med indsigelser så retfærdigheden kan ske fyldest. Ellers vil vores demokrati lide!

 

Retentionskortene
Det seneste tiltag i reguleringsvanviddet er retentionskortene, som har været under udvikling i flere år. Naturstyrelsen og Århus Universitet samt desværre Skejby (der nu kalder sig SEGES) har produceret dette misfoster. Misfostret vil, hvis det bliver gennemført, i praksis næsten umuliggøre at gøde 1/3 af Danmarks landbrugsjord.

Retentionskortene er skabt i en forskerboble, hvor beregninger på beregninger har afstedkommet en fejlprocent på op til 95.

En offentliggørelse af retentionskortene vil lamme hele markedet på landbrugsejendomme. Tusindvis af ejendomme vil blive brændemærket som værende uden nogen nævneværdig landbrugsmæssig værdi og dermed usælgelige. Hvem tør købe en ejendom, når man risikerer at forskerne med en opdatering af retentionskortet kan gøre ejendommen værdiløs. 

BL har sagt det igen og igen: ALT SKAL MÅLES, som forudsat i EU´s direktiver. Beregninger skaber umuligheder, fjern det retentionskort. Retentionskortet er kun en dyr legestue til flere milliarder for virkelighedsfjerne forskere i en osteklokke.

  

Lovforslag og gode politiske relationer
Når man bor i provinsen eller længere ude kan der være langt til Christiansborg og oftest tænker man den tanke:

 • ”Nytter det overhovedet at tale med politikerne? ”
 • ”Nytter det overhovedet noget at skrive til politikerne? ”
 • ”Nytter det overhovedet noget at invitere politikerne? ”

Er de politikere ikke så verdensfjerne og taler de ikke bare hele tiden om sig selv og deres fortræffeligheder for at blive valgt en gang mere?

Selvfølgelig er det uendelig vigtigt, at have et godt forhold til politikerne og derfor er det også fantastisk at vi har en medlemsskare, der hele tiden søger at informere og påvirke politikerne.

Det er også af stor nødvendighed, at vi har en stabsfunktion der både har viljen og evnen til at oprette og vedligeholde tætte politiske relationer.

Vi har fra LA´s start haft et tæt forhold til de forskellige i ledelsen. Ikke mindst Mette Bock, som gør et fantastisk flot arbejde på tinget. LA har – iblandt mange gode tiltag – senest fremsat et lovforslag om en normalisering af gødningsreglerne i DK, således de svarer til Nitratdirektivet.

Venstre har BL ligeledes et udmærket forhold til, ikke mindst pga. Jens Peter Aggesen og Agerskovgruppen, som flere gange har bragt H.C. Schmidt, Erling Bonnesen samt andre MFere til fællesmøder, hvor vi har kunne argumentere for vore synspunkter.

I november blev BL bedt om at orientere blå stue om, hvad der var op og ned på de danske gødningsregler og udledning, samt nedsivning af næringsstoffer.

Det var en fornøjelse at opleve 26 interesserede politikere, heraf 5 forhenværende ministre, spørge helt ind til benet samt anmode om, at vi blev der yderligere tid, så der ikke var nogen misforståelse.

På trods af at tidligere Fødevareminister – Henrik Høgh – gjorde hvad han kunne for at fastholde gamle dogmer fra hans tid som minister – og fra hans tid som medlem af L&F´s formandskab – lykkedes det Jørgen Evald Jensen, Vagn Lundsten og Bjarne Nigaard at fremføre så meget fakta, at det efterfølgende gav flere opringninger til mig med ros for vores optræden, som både var uimponeret og fagligt særdeles velfunderet.

Senest er der ud over LA`s forslag kommet et positivt lovforslag fra resten af de borgerlige partier. Det vil vi holde dem op på når de kommer til magten. 

 

Er forskere og embedsmænd onde?
Som I husker fra sidste års beretning, har vi dette skema om hele den kødrand der gerne vil påvirke beslutningsprocessen. Her er mange gengangere på begge sider af ministrene. For os almindelige mennesker er det svært at se hvorledes de stakkels ministre kan træffe den rigtigt afgørelse. 

Demokrati er en sær størrelse. Bliver man først valgt til noget, så skal man derefter sikre sig, at man ikke kan bebrejdes en evt. beslutning.

Er man i toppen, f.eks. minister, så spørger man altid en ekspert, for så kan man jo i givet fald altid retfærdiggøre sine udtalelser. Nu er jeg jo ikke ekspert i eksperter, men for mig at se, så har vi i DK skabt en gruppe af mennesker, der lever i en osteklokke, hvor man hele tiden støtter hinanden i de særeste udtalelser. I denne osteklokke skaber man problemer, således at man kan søge bevillinger og holde sig selv aflønnet og forhåbentlig ansætte medarbejdere, det er godt for karrieren (det hedder et forskermiljø). 

Tag nu Københavns Universitet. Her opholder mange professorer sig med lange uddannelser og store ambitioner og tænker de mærkeligste tanker. Vi ser GEUS opholder sig der. Efter sigende skal de holde øje med de danske grundvandsreserver.

Fakta er, at GEUS smider prøver væk, hvis de ikke passer ind i deres kram. Det gælder både ikke eksisterende bekæmpelsesmidler og nitratdata fra prøver der ikke indeholder nitrat. For at være helt sikker, så måler man flere gange, hvor der findes nitrat.

Som eksempel kan nævnes, Sydjylland ved Grindsted. I en boring her er der højt nitratindhold. Her måler GEUS ikke mindre end 23 steder, med en intern afstand på en meter. Det er næsten halvdelen af de målesteder der er i hele Sydjylland. Så kan man jo frisk benævne Sydjylland, som nitratfølsomt område.

HVAD ER DET DA FOR NOGET

Jeg har kun et ord for den slags: svindel!

Man arbejder tæt sammen med Naturstyrelsen og har Naturstyrelsen behov for et bevis, således man kan indføre en restriktion, så producerer GEUS selvfølgelig dette bevis. Desværre ser vi at Skejby (Seges-VFL) er en villig partner – blot man kan få nogle forskerkroner.

Her en livsfarlig konstellation, hvis en styrelse, af mere eller mindre fordækt årsag, ønsker et indgreb, produceres dette. Ministeren kan udtale de bevingede ord….

”Mine eksperter siger, at det er bydende nødvendigt at indføre dette for miljøets skyld, og vi har drøftet det med erhvervet repræsentanter og vi skal tænke på vores efterkommere”.

Vi har i BL igennem årene sagt, at mange af de indgreb, der var indført imod landbruget ikke havde nogen miljømæssig værdi.  Argumenterne man brugte var producerede og var kort sagt vrøvl. Nu siger vi det ikke alene længere!

Journalisten Jesper Tynell har skrevet en pragtfuld bog der hedder Mørkelygten. Den handler om hvorledes embedsmænd på ministerens befalinger manipulerer groft med fakta, undlader sandheder og direkte lyver for at tilfredsstille en tilfældig politisk ambition.

Claus Hansen, tidligere ansat i Naturstyrelsen, beretter om hvorledes styrelsen arbejder i det daglige. Sandheden er ikke for små børn og befolkningen, dvs. os, betaler prisen for disse grove manipulationer.

I får senere fornøjelsen af at høre Claus Hansen her.

 

Hvor er kontoret for over implementering?
Vores nuværende regering indførte på opfordring et kontor for overimplementering i Finansministeriets regi. Jeg er beundrer af Bjarne Corydon – vores finansminister, han står fast på sine synspunkter, på trods af at han ligesom BL ofte får drøje hug!

Finansministeriet er et kæmpe ministerium med et stort arbejdsområde. Det er vel forståeligt, at ministeren ikke hver dag kan komme ud i alle hjørner. I et eller andet hjørne er der en dør hvorpå der står: Kontoret for overimplementering.

Jeg vil gerne opfordre Bjarne Corydon til at åbne døren øjeblikkelig, der er rigeligt at tage fat på!

Har Corydon ikke tid påtager jeg mig gerne opgaven – jeg skal snart få dem loppet op.

 

Vi har gode allierede
Når BL har flyttet så meget på så kort tid, skyldes det, at vi har gode allierede og stærke medlemmer, som ikke er bange for at udføre et stykke arbejde og ikke er bange for at gå i front. Ingen nævnt og ingen glemt, alligevel vil jeg som sidste år trække enkelte frem.

Her kan nævnes:

 • Agerskovgruppen, anført af Aggesen. Holder velbesatte møder gang efter gang.
 • 4 gruppen i Nordjylland anført af Bent Hjort Knudsen og Erik Ugilt, som fører en vældig kamp i alle medier
 • Dertil kommer Carsten Søborg, Kristian Østergård og Bjarne Brønserud som graver i rapporter og finder kæmpe fejl

Mange flere kunne nævnes. Ikke mindst forfatterne af de mange fine kronikker og artikler som er i aviserne.

Som foreningsallierede og biintervenienter i vores retssager har vi:

 • Landsforeningerne danske svineproducenter og
 • Landsforeningen Danske kvægproducenter.

Jeg vil gerne rette en personlig tak for godt samarbejde til formændene, Henrik Mortensen og Kjartan Poulsen.

Flere landboforeninger fører også en individuel kamp som mere eller mindre er på linje med BL. Her kan nævnes: 

 • Østlige Øer
 • LandboSyd og
 • Nordsjælland landboforening
 • AgriNord

 

Økonomi
Senere i dag vil direktøren fremlægge regnskabet – som i øvrigt er udsendt inden generalforsamlingen. 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg IKKE kunne lide vi fremlagde et regnskab sidste år, som viste et betragteligt underskud.  BL har nu ved hård økonomisk styring fået styr på økonomien! 

For det første er der et driftsmæssigt overskud og for det andet er det lykkedes os, at få en gruppe forsikringsselskaber til at yde retshjælpsforsikring med et anseeligt millionbeløb. 

Jeg vil her gerne sige tak til de involverede forsikringsselskaber, Alm. Brand, Tryg, Gensidige og TopDanmark, der har vist stor forståelse og vilje til at løse denne komplekse opgave! 

 

Sekterisk økologi
BL er ikke imod økologi. Vi har gode økologiske medlemmer, men man skal være ærlig omkring økologi.

Vi danske fødevareproducenter har altid været stolte af de gode kvaliteter af fødevarer vi producerer! 

Som bekendt eksporterer vi langt hovedparten af vores landbrugsproduktion til kvalitetsbeviste markeder verden over. Vi producerer måske ikke specialiteter i den udstrækning vi gerne ville, men vi producerer med vel nok verdens højeste sundhedsstatus. 

Derfor er det også utroligt usmageligt at opleve de økologiske producenter i DK nedgøre de konventionelle producenters produkter. Denne negative anprisning har økologerne kunne foretage sig omkostningsfrit og uimodsagt.

Det er da fantastisk at kunne læse i en annonce:

 • ”Hvis du spiser en økologisk bøf, så sparer du 750 l grundvand for sprøjtegifte” 

Eller læse på Arla´s mælkekartoner:

 • ”Drikker du 1 l økologisk mælk, så skåner du 200 l grundvand for forurening af sprøjtegifte”. 

Det er da helt utroligt, at de mennesker der skulle være vores kollegaer uhindret sviner os andre til. Landbrugsejede selskaber sviner landmænd til. ??? Hvorfor finder vi os i det???? 

Der bliver i DK skabt en offentlig mening om, at al økologisk er godt og al konventionelt er dårligt. Senest har vores Fødevareminister – med sædvanlig inkompetence – lavet en handlingsplan, hvor regeringen støtter økologi massivt på bekostning af den konventionelle produktion. Denne gang er det så skoler, daginstitutioner, plejehjem og nu forsvaret, der kun må spise økologi. 

 • Man vil lave opsøgende arbejde for at få økologer til at forpagte statens arealer,
 • Der skal afsættes yderligere midler til en i forvejen stærkt støttet økologisk produktion.
 • Det skal gøres nemmere at blive økolog.

Og værst af alt:

 • Viden om økologi begynder i skolerne. NU SKAL BØRNENE ALTSÅ INDOKTRINERES.

Nu har man fra div. regeringer uhindret taget kæmpe beløb fra os konventionelle landmænd og givet disse til økologien. Desværre har man fremmet økologien uden at fortælle fakta. Nemlig at økologisk produktion er umulig uden kæmpemæssig støtte!

 • Økologisk produktion er umulig uden der bliver tilført gødningsstoffer fra konventionel produktion. 
 • Økologisk produktion er umulig uden at øge risikoen for udsivning og nedsivning af næringsstoffer, idet dyrkningen af kvælstoffikserende afgrøder er nødvendig. 
 • Økologisk produktion er umulig uden at acceptere at der er langt flere toksiner i fødevarerne fra naturligt produceret svampegifte. 
 • Økologisk produktion er umulig uden at erkende en langt mindre verdensproduktion og dermed acceptere stigende hungersnød. 
 • Økologiske fødevarer er ikke beviseligt sundere end konventionelle.

Forbrugerne kan spise hvad de ønsker, blot de vil betale prisen. Vi andre skal ikke betale for at Dan Jørgensen og hans frelste sjæle skal have billige økologiske fødevarer!

Og EN ting er 100 % sikkert – Økologiske fødevareproducenter skal øjeblikkelig holde op med at nedgøre konventionelle produkter!!

Og husk Økologiske produkter skaber ingen samfundsmæssig værdi, idet eksporten kun er en økonomisk parentes. 

 • BL forlanger, at forbrugerne bliver ærligt og redeligt orienteret om det de spiser og
 • BL forlanger, at forbrugerne betaler den reelle pris for de fødevarer de køber. 

 

Nu til årets gang i organisationen
Ugen efter sidste års generalforsamling meddelte vores daværende dir. Vagn Lundsten, at han ønskede og fratræde som direktør, da han havde fået andre store arbejdsopgaver. Det er indiskutabelt, at Vagn har betydet kolossalt for vores unge organisations kraftige vækst. Vagn stoppede dog ikke sin arbejdsindsats helt d. 1/7 idet han fortsatte som faglig rådgiver indtil årsskiftet.

Vagns oratoriske evner har virkelig fået folk til at lytte og forstå. Hans udadvendthed og faglighed har sat sig spor alle vegne! 

Heldigvis er hjælpen nærmest når nøden er størst, idet vores chefjurist erklærede sig villig til at påtage sig opgaven som dir. for BL.

Bestyrelsen er ikke blevet skuffede og vi har ved ansættelsen af dig, Bjarne Nigaard, som direktør fået en klar juridisk hjerne i front og i tilgift en dir. med et charmerende væsen og store kommunikationsevner. Samtidig har du Bjarne en politisk fortid –

Bestyrelsen ønsker Bjarne Nigaard tillykke med jobbet som direktør.

Vibeke Lundsten, BL´s venlige stemme i telefonen og blæksprutte i det daglige stoppede sidst på året. Heldigvis er blevet beriget med en ny blæksprutte Gitte Worm som hurtigt har sat sig ind i opgaven.

BL er en faglig organisation, som skal have sit faglige niveau på højeste plan. Det var derfor en glæde, at BL kunne meddele, at Jørgen Evald Jensen – en mand i top 3 når det gælder faglig landbrugsviden i DK – havde sagt ja tak til at blive ansat som faglig chef i BL.

Jeg behøver ikke i denne kreds, at præsentere Jørgen Evald yderligere. Kun sige, at jeg personligt er utrolig glad for at skulle samarbejde med en mand med så store faglige og menneskelige kvalifikationer som Jørgen Evald!

Bestyrelsen ønsker Jørgen Evald Jensen tillykke med jobbet som faglig chef.

Her sidst på året måtte vi erkende, at BL var ved at vokse ud af sine lokaler på Tempelvej. Vi er mellem jul og nytår flyttet, og har nu adresse på Ledreborg Alle´ ved Roskilde. Det ligger mere centralt på Sjælland.

Vi synes i ledelsen, at vi har fået rigtig gode rammer og er i gang med at sætte et rigtig godt hold op omkring foreningen.

Jeg vil godt her fra bestyrelsen sige tak til de ansatte for den store indsats de yder i hverdagen. Med en bestyrelse som vores, er det jo ikke et 8-4 job. Der kan komme telefonopkald på de mærkeligste tider af døgnet.

I øvrigt har BL udvidet sine tilbud til medlemmerne – udover politisk, fagligt og juridisk service – BL har etableret en gruppelivsforsikring og pensionsordning for sine medlemmer via Alm. Brand. Dette har været et længe næret ønske af medlemmerne. Der er mulighed for at høre mere om tilbuddet, Alm Brand har en stand her i dag.

 

Bestyrelsen
Jeg er formand for verdens bedste bestyrelse. Vi har et fremragende samarbejde, hvor der er fuld tillid os imellem. Foreningen er meget speciel, idet bestyrelsens arbejdsindsats er kolossal stor. 

For at det ikke skal blive et fuldtidsarbejde for hver især, så prøver jeg at uddelegere arbejdet. Alligevel krydser vi meget ind over hinanden, hvilket naturligt gør at bestyrelsens basisviden efterhånden er kolossal stor.

Uden at fremhæve nogen, så vil jeg dog nævne næstformand Peter Rosendal, som har overordnet ansvar for alt med vand og vandkvaliteter, samt love og restriktioner desangående. Peter, du har tilegnet dig en fantastisk viden om dette store emne, og uanset hvor vi kommer, er der stor respekt omkring din person. Tak fordi du har orket at bruge tusindvis af timer i papirer og foran computeren. Som næstformand Peter, er du uforlignelig! En kæmpe dynamo, der altid kører på fulde omdrejninger. Vi 2 har store telefonregninger!!!

I erkendelse af at der er så meget arbejde i bestyrelsen i BL, så vil vi gerne fra bestyrelsens side opfordre generalforsamlingen til at tage velvilligt imod et forslag, som vil komme senere. Forslaget går ud på, at vælge op til 3 suppleanter, der vil blive knyttet fuldkommen tæt til bestyrelsen. Dels for at dele viden ud til disse personer, og dels for at drage nytte af deres arbejdskraft.

Jeg har forstået, at der faktisk er et par bestyrelsesmedlemmer, som vil rykke over blandt suppleanterne for at knytte nye personer så tæt til ledelsen som muligt.

I BL løber man nemlig ikke fra hverken ansvar eller arbejde, Næh man trækker flere personer ind for at deles om arbejdet og for at brede viden ud!

Bestyrelsen har faktisk flottet sig i afvigte år, og har taget en studietur i bus over den tyske grænse. Denne flothed skyldes, at vi ville se og høre hvorledes den tyske pendant til Naturstyrelsen administrerede tilsynet med det Schleswig Holstenske landbrug.

Vil blev glædeligt chokerede!

Slesvig Holstenske Landwirdshaft ved doktor Rasmus Thamsen havde nemlig den opfattelse, at man var til for at hjælpe landbruget, således man kunne drive erhvervet maksimalt – under gældende regler. Med tysk ordentlighed blev det præciseret, at regler naturligvis skulle følges, men man slavisk fulgte Nitratdirektivet, ikke overimplementerede og naturligvis (nu kommer chokket: målte alt og beregnede intet) Jeg gentager i Tyskland MÅLER man alt og beregner intet.

Altså, mine damer og herrer, man forholdte sig kun til fakta! Hvor var det befriende at høre og hvor var det befriende at køre i Nordtyskland og se gårde der var vel vedligeholdte og i fuld drift. Ikke som i DK gårde der lider under manglende vedligehold, – ja direkte forfald.

Ak ja, vi er mange gange blevet lovet fra forskellig side, at vi skal have lavet et nabotjek, Dette nabotjek tog bestyrelsen i BL en torsdag eftermiddag. 

At lave nabotjek og konstatere, at de grønne organisationer samt Naturstyrelsen har haft et helt ta-selv bord og reguleret dansk landbrug til en katastrofe forretning. Godt hjulpet af en nidkær NaturErhvervsstyrelses hær af kontrollanter, der skaber rædsel hvor de kommer frem, med deres krydsoverensstemmelser, bøder, inddragelser, politianmeldelser og røde og gule kort.

Bestyrelsen har nu ved selvsyn konstateret, at DK overimplementerer i hidtil uhørt dimension. Vi var inden Tysklands turen besluttet på at få vristet magten ud af hænderne på grønne fanatikere – efter turen var vi endnu mere dedikerede!

Jeg vil gerne her takke alle i bestyrelsen og tæt omkring bestyrelsen for et fantastisk samarbejde byggende på fuld tillid!!

 

Hjælp til økonomisk trængte landmænd
Krisen i Dansk landbrug strammede hårdt til som året skred frem. Så her sidst på året så BL sig nødsaget til at række en hånd ud til de økonomisk svageste i Dansk landbrug.  Det nemmeste ville have været at sige:

Den ringeste 1/3 bare skulle ud af erhvervet.  

Men hvorfor er de blevet svage? 

I BL´s bestyrelse var det vigtigt for os at lade de økonomisk trængte landbofamilier forstå, at de ikke er alene. Som kollegaer konkurrerer vi på mange parametre, sådan er det i ethvert erhverv. Men når urimeligheder er skyld i at landbofamilier må lide, så skal der også være plads til at vise forståelse, medmenneskelighed og række en hånd frem til de der trænger til det. 

Det var vigtigt for os at fortælle ingen blev puttet ind i en database og at ingen blev trukket frem i offentlighedens lys. Derfor udførte vi også dette arbejde på bestyrelsesniveau og for det meste over telefon.

Vi startede mellem jul og nytår med at sende en mail ud til samtlige af vores medlemmer, med tilbud om assistance. For derefter den første lørdag i 2015 at sætte en helsides annonce i Effektivt Landbrug, idet vi ville give tilbuddet til alle kriseramte landmænd, ikke kun til vore medlemmer.

Mange trængte landmandsfamilier har henvendt sig. Til vores store overraskelse har flere, der har villet stille deres arbejdskraft til rådighed- ganske gratis, meldt sig. 2 særdeles erfarne revisorer er på banen, et økonomisk rådgivningskontor og sågar advokater.

4 af disse personer er tilstede her i dag, vil I venligst rejse jer: Svend Jørgen Jensen, Karl Damgaard, Henrik Ifersen og Henning Kjeldsen. Tak fordi I så uegennyttige har stillet jeres arbejdskraft til rådighed.

Krisen er nu så slem i erhvervet, at ikke alle kan reddes. Men skal man stoppe som landmand pga. rammevilkårene og dermed tidens ugunst, så skal det være på ordentlig vis. En landmand skal ikke presses fra gården med urimelige høje renter og bidrag, fordi pengeinstituttet lige skal vride de sidste kroner ud af familien.

Det er jo normalt, at jo højere risiko et pengeinstitut har, jo højere rente tager de. Men i en situation hvor 25 procent af erhvervet er ved at lide kvælningsdøden skal der ikke være et modsætningsforhold imellem långiver og låntager, her må man samarbejde.

De landbrug der kan overleve, skal have en lav rente og der hvor landbrugsfamilierne må gi fortabt, skal der tages en beslutning og familien skal have løn, mens de passer gården indtil den er solgt, hvorefter familien skal have en saldokvittering således de ikke skal slæbes igennem en konkurs. 

Nu hvor vi er kommet tættere på disse ulykkelige forhold viser det sig faktisk, at flere pengeinstitutter gerne vil hjælpe, men ikke har råd til det idet finanstilsynet stiller helt urimelige krav over for pengeinstitutterne. Man forlanger ekstraordinære afskrivninger på de forskellige landbrugsejendomme i helt uhørt grad, således at antallet af insolvente brug forøges kraftigt, hvilket så igen afstedkommer at pengeinstituttet skal hensætte lige så store beløb som de låner landmændene.

I BL er vi overbevist om, at Finanstilsynet vil have nedbragt antallet af pengeinstitutter i DK. Ved at øge kravene omkring landbruget, vil mange mindre pengeinstitutter baseret på en stor del landbrugskunder, løbe tør økonomisk og derved være tvunget til at smide håndklædet i ringen. 

Finanstilsynet får derved deres vilje med færre pengeinstitutter.

Ofrene bliver landbrugsfamilierne og samfundsøkonomien vil lide ubodelig skade, da det er produktions-landbrugene der er hårdest ramt.

Det er skræmmende, at taktiske økonomiske dispositioner på den måde agerer og dermed regerer.

BL må kræve, at Erhverv og vækstministeriet stopper finanstilsynets fremfærd og øjeblikkeligt behandler landbruget med samme vilkår som resten af erhvervslivet.

 

 

Hvad er løsningen her og nu
BL ser løsningen ligge lige for. På den lange bane:

RAMMEBETINGELSERNE FOR DANSKE LANDMÆND SKAL VÆRE SOM HOS VORE KONKURENTER og kollegaer omkring os

 • FJERN SÆRBYRDER
 • FJERN SÆRREGLER
 • REGULER OS FAGLIG T KORREKT.

Få frigjort de 30 milliarder kapital, der er i danske andelsselskaber, send pengene ud til landmændene. Sæt andelsselskaberne på aktier.

På den korte bane eller for at sige det klart, Her og nu:

LAD DANSKE LANDMÆND GØDE EFTER LIGEVÆGTSPRINCIPPET, OGSÅ HER I VÆKSTSÆSONEN 2015 og

Stop Finanstilsynets nedvurdering af dansk landbrug, så pengeinstitutterne har mulighed for at hjælpe med driftskapital og sluttelig se i øjnene, at et dansk velværds samfund ikke kan fungere uden et velfungerende landbrug!

Det haster

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top