Landmænd bøder for manglende vandløbsvedligeholdelse

I Holbæk Kommune har landmand John Olsen fået frataget landbrugsstøtte til vandløbsnære arealer, da kravene om plantedække ikke kunne overholdes på grund af høj vandstand i Åmose Å. I juni måned blev Holbæk Kommune af Natur- og Miljøklagenævnet tvunget til at oprense åen, men hos Bæredygtigt Landbrug er man stærkt utilfredse med, at NaturErhvervstyrelsen ikke

img_4240

I efteråret 2014 fik landmand John Olsen kontrolbesøg af NaturErhvervstyrelsen. Kontrollen resulterede i, at betydelige vandløbsnære landbrugsarealer blev underkendt, fordi de ikke overholdt de daværende GLM-krav om bl.a. vedligeholdelse af plantedække. Oven i hatten fik John Olsen et KO-træk for selv samme forhold, men efterfølgende har Natur- og Miljøklagenævnet gjort det klart, at årsagen til John Olsens jorde har været vandlidende er, at Holbæk Kommune ikke i tilstrækkelig grad har fulgt vandløbsregulativet for Åmose Å.

Overfor Bæredygtigtlandbrug.dk bekræfter John Olsen, at hans arealer langs Åmose Å er så vandlidende, at han ikke kan færdes på dem halvdelen af året, og landmanden finder det mærkværdigt, at NaturErhvervstyrelsen pludselig vælger at fjerne støtten til landbrugsarealerne.

”Det virker mærkeligt, at man direkte kan fjerne hektarstøtten til noget, vi har fået i mange år, fordi en dame har stået og kigget ud over arealet. De har bare overruled vores holdninger fuldstændig, ” lyder det fra landmanden, der får juridisk bistand til den principielle sag af Bæredygtigt Landbrug.

Den 3. juni 2015 er der kommet en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der angår manglende vandløbsvedligeholdelse i netop Åmose Å, der er beliggende i Holbæk Kommune. De lokale landmænd anførte i klagen, der ligger til grund for nævnets afgørelse, at Holbæk Kommune var forpligtet til at oprense og vedligeholde Åmose Å, og den nuværende tilstand ikke er i overensstemmelse med vandløbsregulativet.

Klagenævnet gav ubetinget medhold til landmændene, og ophævede Holbæk Kommunes afgørelse om, at vandløbet var blevet vedligeholdt korrekt. Konklusionen er med andre ord, at Holbæk Kommune skal oprense Åmose Å som angivet i vandløbsregulativet.

Vandløbsregulativet skal overholdes
Afgørelsen understreger ifølge jurist i Bæredygtigt Landbrug Maiken Bak Jensen, der også har kørt sagen for John Olsen, at kommunerne død og pine skal lægge vandløbsregulativerne til grund, og kommunerne skal holde sig fra at finde på kreative fortolkninger om, hvornår vandløbsregulativerne er overholdt.

”Faktum er, at arealerne er våde og utilgængelige, fordi Holbæk Kommune ikke har foretaget den nødvendige vandløbsvedligeholdelse i Åmose Å. Det er dog landmanden, der i denne sag kommer til at bære byrden. Først og fremmest mister landmanden vigtige indtægter på den oversvømmede jord. Her ud over straffes landmanden med arealtræk og KO-træk, ” siger Maiken Bak Jensen, og hun finder det helt urimeligt, at de vandlidende lodsejere skal bøde for, at kommunen ikke har haft styr på regulativerne.

”Synspunktet er tilsyneladende, at landmanden skal kunne forudsige, hvornår og i hvilket omfang arealerne er oversvømmede på tidspunktet, hvor han anmelder sine arealer som støtteberettigede. Det er selvsagt absurd og juridisk uholdbart. ”

Bæredygtigt Landbrug har påklaget NaturErhvervstyrelsens afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter, og Maiken Bak Jensen håber og forventer, at Klagecenteret vil se det komplet absurde i sagens behandling og udfald.

”Bæredygtigt Landbrug har i klagen gjort opmærksom på, at det er Holbæk Kommune, der er ansvarlig for vandløbsvedligeholdelsen, men det er åbenbart ikke faldet NaturErhvervstyrelsen ind, at inddrage kommunens manglende vandløbsvedligeholdelse og holde Holbæk Kommune som ansvarlig, ” lyder det fra Maiken Bak Jensen.

Ifølge juristen viser John Olsens sag med al tydelighed, hvor alvorlige konsekvenser manglende vandløbsvedligeholdelse har for dansk landbrug. For ikke alene taber landmanden penge, han skal også straffes med areal- og KO-træk. Her ud over er der alle de tavse landmænd, der ikke påklager eller reagerer, når deres arealer er oversvømmet, og dem opfordrer Maiken Bak Jensen nu til at træde frem med baggrund i afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Landmænd magter ikke at tage kampen op
John Olsen har kørt sagen for fortsat at have ret til at benytte sin jord til landbrugsdrift, og han finder det meget problematisk, at regningerne til advokater og konsulenter ofte ender med at blive højere end prisen på den jord, staten vil tvinge ham til at give afkald på.

”Det, der er det mest kriminaliserende i det, er at rigtig mange ikke magter at tage kampen op, og vil ikke tage kampen op, for det kommer til at koste, så jorden ryster, at køre sagen igennem. De (NAER.red) vinder uden kamp. Det er det, der er det mest enerverende i det. Så længe de blot stjæler to hektar af gangen, så magter de færreste økonomisk at tage kampen op, ” fortæller John Olsen, hvis sag om KO-træk lige nu behandles af Fødevareministeriets Klagecenter.

Oversvømmelser og forsumpning er ifølge Bæredygtigt Landbrug et meget alvorligt problem, der rammer tilfældigt og med store økonomiske konsekvenser, og derfor opfordrer Maiken Bak Jensen Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) til sikre landmændenes retssikkerhed.

”Vi opfordrer den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen til at sikre lang større retssikkerhed for, hvornår der kan foretages KO-træk og hvornår der skal ske arealreduktioner. Og vi må anmode om, at de landbrug, der lider under forsumpning og oversvømmelser selv får muligheden for at oprense, når kommunen ikke selv gør det, og det naturligvis for kommunens regning.”

Ifølge Bæredygtigt Landbrug skal der ske en tilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse, der som minimum lever op til vandløbsregulativerne, og her ud over skal det være slut med KO-træk i en situation, hvor det ikke er muligt for landmanden at overholde reglerne på grund af eksterne faktorer.

 

FAKTA:

KO-træk: Træk efter reglerne om Krydsoverensstemmelse. En strafbetaling for ikke at leve op til EU’s regler om godt landmandsskab. Reglerne fortolkes forskelligt fra land til land.
John Olsens sag drejer sig om to arealer på hhv. 1,89 ha og 1,96 ha.

Åmose Å er beliggende mellem Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommune. Det er Holbæk Kommune, der har forpligtelsen til at vedligeholde vandløbet.
Kontrollen der medførte arealreduktion blev foretaget den 24. oktober 2014.

Den 27. februar 2015 kom KO-trækket på 3 %

Begrundelsen var, at arealerne ikke overholdt reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), daværende krav 4.5 (vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer) og daværende krav 4.12 (vedligeholdelses af plantedækket på græsarealer i omdrift).

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top