Muldvarpen fra Jordrup fylder 50 år

Næstformand i Bæredygtigt Landbrug Peter Rosendal, Jordrup ved Kolding fylder den 18. september 50 år.

peter-rosendal-juli-2015

Bestyrelsen for Bæredygtigt Landbrug er sammensat af meget forskellige profiler, der med fokus på faglighed, gensidig respekt og arbejdsdeling står tæt sammen om de fælles mål.

Den faglige næstformands speciale er vandmiljøet; der er stort set ingen i landet, der ved mere om vandmiljøet end Peter Rosendal, og han kan blive ved med at fortælle, lyder det fra mange sider, når talen falder på dagens 50 års fødselar.

Peter Rosendal er simpelthen den faglige nørd på vandmiljøområdet i Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse. Med en utrættelig vedholdenhed graver han faglige fakta frem i lyset – fakta, der understøtter landmændenes kamp for landbrugserhvervet.

Formand Flemming Fuglede er fuld af lovord, når talen falder på den faglige næstformand: ”Peter Rosendal er seriøs, hårdtarbejdende og loyal. Han giver aldrig op og han er 100 procent landmand. Det gør ham til en fantastisk næstformand,” lyder formands ordene ledsaget af en stor lykønskning.

Peter Rosendals vugge stod på Fyn, han voksede op i Assens, hvor faderen var gartner; efter 3½ år i livgarden, som både menig, sergent og officer samt en uddannelse som landmand, købte han og hustruen farmaceut Mette Rosendal gården i Jordrup på 150 ha agerjord samt 30 ha skov. Det var en uge inden den store 1999 storm gjorde dybt indhug i områdets skove.

De første ti år herefter koncentrerede Peter Rosendal sig om gårdens drift med korn, frøavl og græsafgrøder, ligesom han fik en vindmølle. Men han blev urolig for sit erhvervs fremtid. Han måtte indse, at uden næringsstoffer kunne hverken hans afgrøder, han selv eller hans erhverv, som han holdt så meget af, klare sig fremover. Der måtte handling til. Men han havde svært ved at finde nogen, der ville kæmpe hans sag. Han kontaktede Landbrug og Fødevarer for at høre, hvad deres bud var på fagligt at hjælpe det betrængte landbrug. Han blev meget skuffet over den respons, han fik.

Den oplevelse fik ham til at indse, at skulle der ske noget, han måtte gøre en indsats selv. Og han blev en af de mange, der sluttede sig til Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, hvor han kunne være med til at gøre en faglig indsats for sit erhverv – og hvor han i dag er en højt værdsat faglig næstformand.

Peter Rosendal har tilegnet sig en meget stor faglig viden på hele vandmiljøområdet. På den baggrund understreger han, at kvælstof ikke er problemet i danske vandløb. De måleresultater der er, viser ingen overskridelser i vandløb og kystvande.

Men den faglige næstformand advarer meget kraftigt mod de miljøfremmede stoffer, der ødelægger livet i vandløbene. Han slår fast, at det ifølge EU’s Vandplaner, er nødvendigt at måle for disse stoffer – specielt, når man er klar over, at der er en risiko for, at de findes. Men man måler ikke i Danmark selv ikke på de stoffer, man har kendskab til. Efter næstformandens mening er der mindst 10 problematiske stoffer, der overskrider grænseværdierne.

Gode vandløb er afhængige af rent vand. Og derfor har dagens fødselar også været med til at tage fat i de forurenende kilder. Det gælder blandt andet overløb, der kan ske fra de 18.828 steder i landet, hvor der kan forekomme regnbetingede udløb af urenset spildevand. Han spørger: ”Tilsidesætter hele samfundet med denne stiltiende accept af vandværkernes spildevandsoverløb ikke Vandrammedirektivets og alles ønske om rene vandløb og rent grundvand? Vandrammedirektivet påpeger, at hvor man ved, der er problemer, skal der måles. Men den danske miljøadministration har valgt at lukke øjnene for disse overløb og stirre sig blind på landbruget. Og hvad man ikke vil se – eller vil måle – findes som bekendt ikke i et skrivebordsregulativ. Men det findes ude i naturen, hvor vi andre færdes.”

Peter Rosendal understreger, at hvis landmandens adfærd skal reguleres, skal det ske på baggrund af målinger, men der skal måles alle steder, hvor der er kendskab til problemer, og han understreger, at det danske datagrundlag simpelthen ikke er godt nok.

Peter Rosendal kan tale sig varm og insisterende – men hele tiden på grundlag af en dyb faglig indsigt, der overalt, også hos hans modstandere, skaber stor respekt for dagens 50-års fødselar.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top