Sandhedens Time – formandens tale

Læs Flemming Fuglede Jørgensens oplæg ved stormødet "Sandhedens time" den 2. november på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.

flemming-paa-talerstol

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Efter 5 års intenst arbejde i vores forening – skal vi i dag have tid til sammen at evaluere, hvor langt vi er kommet. Vi skal have tid til at glæde os over, alt det der er lykkes. Og tid til at debattere de kæmpe udfordringer, der stadig ligger foran os. Hvad gør vi fremadrettet? Det er også et af dette mødes store emner.

Udviklingen i landbruget har været enorm i de fem år vores forening har eksisteret. Vi har ydet vores – jeg tør slet ikke at tænke på, hvor erhvervet var, hvis ikke vi havde været med på banen.

Det aller vigtigste, vi har opnået, er efter mening, at vi har klædt hinanden på med den aller nyeste viden. En viden, der ikke tidligere har været tilgængelig. Med den viden har vi landmænd igen kunnet rette ryggen og se os selv i øjnene.Det er ikke os, der forurenede. Det er ikke os, der var skyld i fiskedød.

Ulovlige regler har kostet os milliarder af kroner – penge vi kunne have brugt til at videreudvikle erhvervet og konsolidere vore bedrifter. Penge vore konkurrenter i udlandet ikke er blevet frataget.

Udviklingen er nu så fatal – at en hurtig indsats er nødvendig. Vi vil fremadrettet arbejde benhårdt på, at være med til at redde flest mulig landbrug.

Men Hvis ikke samfundet ændrer retning i den dødsspiral, vi kører i i øjeblikket – vil landbrugsproduktionen blive halveret i løbet af de næste tre år. Det kan hverken samfundet, erhvervet eller landmanden være tjent med. Det er barsk, at stå her og tale om en dødsspiral – men situationen er så alvorlig – og der skal handling til. Nu.

Vi er allerede inde i konstruktive samtaler med vores Fødevareminister – en minister, der ved, der skal handlig til meget snart.

Nu står vi så her – efter kun 5 år – og kan præsentere en perlerække af resultater, af viden, vi har samlet op – og som for alvor har rokket ved fundamentet af den måde vores erhverv reguleres på, ja hele måden nationen behandler os på.

Vi står i en situation, hvor vi har bragt fakta på banen. Da vi begyndte – så mange skævt til os – vi startede med at blive betragtet som en flok banditter – så at sige – med rygmærker på.

Randzonesagen var den første sag, der virkelig skabte respekt. Vi anlagde sammen med et af vore mange modige medlemmer en straffesag.Vi beviste ved domstolenes hjælp, at selv ministeren var kommet med usandheder. Loven var uklar – det hjalp os. Men det blev slået fast, at Man kan ikke blot tage folks jord – uden det er til almenvellets gavn – Ejendomsretten er ukrænkelig – grundlovens § 73 skal tages alvorligt. Og man kan slet ikke tilrane sig andres ejendom uden at betale erstatning.

Med gødningssagen er det anderledes – der er ikke de samme typer af fejl i gødningslovgivningen. Der må vi igennem principsagen. Men gennem for-sagen om opsættende virkning, kom vi igennem med 4 helt centrale vidneudsagn – der rystede systemet – ja rystede os alle sammen:

1 Jørgen E. Olesen fra Århus Universitet måtte under vidneudsagn redegøre for, at de modelberegninger, man havde lagt til grund for reguleringen af landbrugets kvælstof, byggede på forældede målinger, der ikke gælder for situationen i dag.

2. Brian Jacobsen fra IFRO måtte indrømme, at de økonomiske konsekvensberegninger, man havde foretaget på baggrund af de kvælstofmodeller, også var forfejlede – for tabet af protein er på hele 27 procent.

De økonomiske tab var således snarere mellem 2,2 og 5 milliarder kroner om året og ikke som hævdet 162 millioner kr. årligt. Det er dog en væsentlig forskel.

3. GRUMO målingerne ( grunvandovervågningen) kom også for skud Her var påstanden jo at 17 % af det danske drikkevand var forurenet med Nitrat. – og her spurgte dommeren forbløffet – vil det sige, at man næsten selv kan bestemme hvor meget nitrat man finder, alt efter hvor dybt man leder? Svaret var ja.

Og med hensyn til de såkaldte LOOP målinger blev det af Gitte Bicher Matiesen var Århus Universitet slået fast at de slet ikke er egnet til opskalering til landplan.

Det har aldrig været meningen i EU, at man skulle lede efter nitrat i 1 til 5 meters dybde, man skal helt ned i det iltfrie grundvand – det har en af vore stærke støtter, Carsten Søborg, påvist gang på gang. (Og nu tør selv Landbrugsavisen, citere ham for det)

4. At en direktør i DLG fortalte, at Danish var excluded på de asiatiske markeder gjorde ondt – langt ind i sjælen – men så langt var det kommet – uden nogen havde gjort opmærksom på det –

Det var en øjenåbner af rang. Vi havde ret i vores argumentation – og retssagens 10.000 siders dokumentation støttede os og viste for alvor sin værdi.

Under den socialdemokratiske regering havde vi med skiftende ministre ekstremt svære tider. Ministrene havde ikke opfattet landbrugets vigtighed – de regulerede os på et usandfærdigt grundlag – og kaldte os lovbrydere.

Nu har vi fået en anden regering. Vi har fået anerkendelse for vore faglige fakta – arbejdet har båret frugt.

Vores retssag om vandplansagen er stillet i bero – den er ikke aflyst, men stillet i bero. Vi fører i øjeblikket nogle meget faglige drøftelser med Kammeradvokaturen – og hvis vi får landet reguleringen af vandløb på et fagligt grundlag og til vores tilfredshed – gennem forhandling – så er der ingen grund til at føre en dyr retssag. Vi har de dygtigste folk ved forhandlingsbordet nemlig Jan Hjeds og Jørgen Evald. Måtte de atter få vandet til at risle i vore vandløb og få vandet væk fra markerne.

Vores opfattelse af den siddende regering er positiv – vi har en god kommunikation med ikke blot vores fødevareminister Eva Kjer Hansen, men også med erhvervsminister Troels Lund Poulsen. Men de har en kæmpeopgave foran sig. –

Vores opfattelse er, at regeringen har forstået de yderst alvorlige forhold landbruget står i og vil søge at afhjælpe disse.

Fremtiden er sort, hvis vi ikke reagerer, men det gør vi og hr. og fru Danmark er også ved at få øjnene op for, at landbrugserhvervet er en nødvendighed og en nyttig del af det danske samfund og den danske økonomi.

Men jeg kan godt blive bekymret og få sved på overlæben – over, hvordan en Venstre mindretalsregering med en dagsorden om at hjælpe landbruget, kan komme igennem med forlig i det kludetæppe af et Folketing, bestående af så mange partier, som tilfældet er. Måtte alle partier hjælpe positivt med – og tak for at I medlemmer er med til at i talesætte den alvorlige situation med alle de kontakter I har i hele det politiske spekter.

Alvoren er kontant: Selvom der eksempelvis bliver fjernet 18 mia. kr. i gæld skal den årlige indtjening i erhvervet stige med 5 mia. kr. Det bliver en hård kamp at finde dem.

Men det skal lykkes – og vi vil fortsat præge debatten – internt og eksternt – med de mange fakta, vi har gravet frem af gemmerne.

Det er fakta ingen – jeg siger ingen – hverken i erhvervet eller i ministeriet har fundet frem tidligere. Det vil sige at forældede og forkerte oplysninger har været med til at danne grundlag for de forkerte og katastrofale beslutninger, der er taget de sidste 20 år.

Det har været en hård kamp at få de rigtige fakta gravet frem, Og at få anerkendelse for og accept af dem. Men det har været al arbejdet værd –

jeg gad nok vide, hvordan dansk landbrug havde set ud her i 2015, hvis ikke Bæredygtigt Landbrug, havde været der.

I dag har I hørt en håndfuld af vores stærke støtter – der er heldigvis mange flere – ligesom den opbakning I kommer med ved at møde op her i dag er helt utrolig vigtig. Og jeg kan garantere jer for – at vi i bestyrelsen og alle vore ansatte fortsat er 100 procent med i kampen for et juridisk og fagligt korrekt reguleret landbrug.

Den kamp er vi godt i gang med – vi bliver ved til sejren er i hus.

Scroll to Top