Bæredygtigt Landbrug lægger pres på landets 98 kommuner i vandplansag

Bæredygtigt Landbrug har sendt brev ud til samtlige kommuner om vandplaner, grødeskæringsinstruks og ministerens hyrdebrev. Hyrdebrevet betyder ændring af kommunernes pligter. Fremover skal vandløb kunne lede vand væk og kommunerne er erstatningspligtige, hvis der sker skade på landmandens marker som følge af oversvømmelse eller forsumpning.

st_vning_bogen500

Bæredygtigt Landbrug har sendt brev til landets 98 borgmestre og formænd for Tekniske Udvalg, for endnu en gang at gøre dem opmærksom på vigtigheden af at påbegynde en øget oprensning af vandløb. Det sker efter Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen tidligere på måneden udsendte et hyrdebrev om administration af vandløbsloven. Bæredygtigt Landbrug vil være helt sikker på, at ingen kommuner overser hyrdebrevet.

”For os i Bæredygtigt Landbrug er det hyrdebrev en uhyre vigtig milepæl. Det er den største sejr til dato for vores retssagsspor, fordi det var det vedvarende pres fra vores side om en retssag, der fik os til forhandlingsbordet. Og det var ved det forhandlingsbord, hyrdebrevet udsprang. Vi har lov til at glædes,” siger formand Flemming Fuglede Jørgensen og henviser til ministerens ord:

”Kommunerne vil normalt være erstatningspligtige over for landmænd og andre lodsejere, der lider tab på grund af oversvømmelse, hvis kommunerne forsømmer deres ansvar for grødeskæring i vandløb.” Så klart udtrykte Eva Kjer Hansen sig nemlig i forbindelse med udsendelsen af sit hyrdebrev.

I selve hyrdebrevet hedder det: ”Det skal sikres, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i regulativet for det enkelte vandløb for at forebygge, at der sker oversvømmelse af vandløbsnære arealer med risiko for afgrødetab. Det har lodsejerne et retskrav på.” 

At Bæredygtigt Landbrug nu udsender et brev til kommunerne følger i naturlig forlængelse af, at foreningen i forsommeren 2012 var på besøg hos samtlige borgmestre over hele landet for at gøre kommunerne opmærksomme på deres ansvar i forhold til oversvømmelser af landbrugsjorden. 

Dengang i 2012 afleverede repræsentanter for Bæredygtigt Landbrug deres stævning af de danske vandplaner til kommunerne (1600 siders dokumentation). En del af de vandplaner, nemlig bilag 7, indeholdt Miljøstyrelsens grødeskæringsinstruks. Denne instruks blev opretholdt på trods af, at vandplanerne blev kendt ugyldige. Bæredygtigt Landbrug fastholdt derfor stævningen, idet grødeskæringsinstruksen havde fatale konsekvenser for vandløbsvedligeholdet. 

Kammeradvokaten har så i dette efterår ønsket at skabe forlig ved et forhandlingsbord. Derfor kom det ikke til egentlige retsforhandlinger. Men hyrdebrevet blev udsendt til samtlige kommuner, hvori det blev præciseret at kommunerne skulle holde de danske vandløb veloprensede. Og samtidigt blev det understreget, at kommunerne er erstatningspligtige, hvis der sker skader på landmændenes marker ved forsumpning eller oversvømmelse. 

Det er det, brevet fra Bæredygtigt Landbrug til kommunerne understreger. Og årsagen til Bæredygtigt Landbrug sender brevet er, at det siges, at nogle kommuner gerne vil fortsætte med den såkaldt ”skånsomme oprensning.” 

Hvis vandløb fortsat ikke renses ordentlig op, må landmanden klage skriftligt til eller anlægge en erstatningssag mod kommunen. Kommer der oversvømmelser, så tag billeder der kan bevidne situationen og send gerne billederne til BL. Bæredygtigt Landbrug gør samtidig opmærksom på, at Lodsejere kan søge erstatning.

Miljø- og Fødevareministeriet har oplyst til Bæredygtigt Landbrug, at lodsejere, der er berørt af oversvømmelser forsaget af mangelfuld vandløbsvedligeholdelse kan søge erstatning efter Vandløbslovens §73, der fastslår, at Taksationsmyndighederne kan fastsætte erstatning, hvis kravene i loven ikke er opfyldt. 

Uddrag fra Vandløbsloven:

§ 73. Taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje fastsætter erstatning efter § 23, § 28, § 37, stk. 4, § 38, jf. § 45, § 45 og § 51 samt for mangelfuld opfyldelse af forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af vandløb. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne gælder § 67 a i lov om offentlige veje.

Stk. 2. Sagen indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende.

Stk. 3. Taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra vederlag til formænd og sekretærer betales forlods af vandløbsmyndigheden.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top