Bæredygtigt Landbrug: Kvaliteten af danske fødevarer truet af spildevand

I Danmark er der registreret tusindvis af steder, hvor der udledes urenset kloakvand ved kraftige regnskyl, men indsatsen for at komme de mange overløb til livs står ikke mål med problemets omfang. Det kan landbruget ikke længere leve med, lyder det nu fra Bæredygtigt Landbrug, der frygter, at kvaliteten af danske fødevarer trues af spildevand

spildevand-på-mark-hvor-køer-normalt-græsser

Over hele landet udledes der hvert år store mængder urenset spildevand direkte ud i det danske vandmiljø, og der er mere end 18.000 steder i Danmark, hvor spildevandet kan fosse ud. Det kan man ved selvsyn se ved at kigge på Miljøministeriets kort Miljø-GIS, og her kan man også se, at der i de forestående Vandområdeplaner blot er lagt an til, at der skal ske en indsats for at ”…reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene…”, som det hedder, 357 steder.

Men det er slet ikke tilstrækkeligt lyder det fra formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen. Han mener, at den manglende indsats i forhold til udledning af urenset spildevand fører til store værditab ligesom fødevaresikkerheden trues af miljøfremmede stoffer, der oversvømmer marker og enge.

 ”Vi kan som landmænd jo ikke leve med, at vi ofrer store summer på at så og behandle Danmarks jord, og når vi så skal til at høste afgrøderne, så oversvømmes jorden, så store værdier går tabt. Til skade for både erhvervet og for samfundet, ” siger Flemming Fuglede Jørgensen, der mener at der er alt for lidt fokus på eftervirkningerne af de oversvømmelser, der i stigende omfang ødelægger de danske marker.

”Der var i 2015 tusindvis af spildevandsoverløb i Danmark, som blandt andet oversvømmer græsmarker, hvor kreaturerne går. Vi har tilfælde, hvor kreaturer er døde af at have ædt græs, der har været forurenet af kloakvand. Men hvad så med alle de dyr, der æder græsset, men som ikke dør af det, som bærer rundt på miljøfremmede stoffer, hormoner og hvad ved jeg, og derefter bliver solgt som fødevarer til danskerne? Det kan vi simpelthen ikke acceptere, ” lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen, som frygter, at kvaliteten af de danske fødevarer sættes på spil, hvis ikke der gøres noget.

”Vi har et meget højt kvalitetsniveau i dansk landbrug, og vi kan ikke acceptere, at vi skal sælge kød, der kan indeholde medicinrester, fordi dyrene har ædt det her kloakslam. ”

Dokumentér oversvømmelser
Når spildevandet fosser ud på markerne flere gange om året, så skal der mere drastiske midler i brug for at råbe de ansvarlige op og få dem til at gøre noget ved problemet. Derfor opfordrer Bæredygtigt Landbrug til, at landmænd og lodsejere nøje dokumenterer, når vandløbsnære arealer oversvømmes med spildevand.

”Det er erstatningspådragende ikke at opfylde vandløbslovens krav, og med ministerens hyrdebrev står forpligtelsen klokkeklar, ” lyder det fra jurist Maiken Bak Jensen. Hun opfordrer derfor til allerede nu at forberede en eventuel vandløbssag vedrørende oversvømmelser, der kan ende ved domstolene med krav om erstatning.

”Det er efter almindelige erstatningsretlige principper den erstatningssøgende, der har bevisbyrden. Det er derfor vigtigt at have dokumentationen i orden inden en erstatningssag indledes, ” forklarer Maiken Bak Jensen.

Hvis man som landmand eller lodsejer har problemer med afvandingen til et offentligt vandløb, hvor kommunen ikke har foretaget den pligtige vedligeholdelse, lyder opfordringen fra juristen, at man skal indsamle dokumentation for kommunens manglende vandløbsvedligeholdelse allerede inden man overvejer at søge erstatning.

I 2015 sendte landmanden Jens Lauritz Jørgensen fra Tårs i Nordjylland en regning til Hjørring Vandselskab, hvor de udgifter, han havde haft i forbindelse med spildevandsudslip, var listet op. På regningen var der blandt andet udgifter til tre døde køer, vægttab på 14 køer og udgifter til foder til køer, der måtte tages hjem i stalden på grund af spildevandet på marken. Landmanden endte med at få 60.000 kroner i erstatning for de gener, han havde kunnet dokumentere i forbindelse med oversvømmelserne. 

Fakta:
Om overløb forklarer Naturstyrelsen på sin hjemmeside:

”… Selv om kommunerne anlægger overløbsbassiner til at aflaste kloakkerne ved kraftige regnskyl, er regnmængderne blevet så voldsomme, at det ikke altid er nok. Regnvandet fylder kloakledningerne, blandes med spildevandet og ledes til et overløbsbygværk. Når det er fyldt, bliver vandet ført direkte ud i vandmiljøet, f.eks. i en bæk eller en å, hvorefter det ender i havet. Spildevandet bliver altså ikke renset, men det bliver selvfølgelig fortyndet af regnvandet. …”
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/badevand/spildevand-i-badevandet/

Regnbetingede udløb i Danmark:

Antal punkter, hvor der kan forekomme regnbetingede udløb:

Fælleskloakerede oplande m. bassin

 

1179

Fælleskloakerede oplande u. bassin

 

3679

Separatkloakerede oplande m. bassin

 

2611

Separatkloakerede oplande u. bassin

 

10226

Ikke oplyst

 

1133

Totalt

 

18828

Kilde: MiljøGis – træk foretaget 6. august 2015

 

 

Indsatser for at reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene

Udbygninger af bassiner

 

357 indsatser

Forbedret rensning af spildevand i fælles renseanlæg

 

14 indsatser

Kilde: Udkast til Vandområdeplan 2015-2021

 

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top