Urimelige dyrknings- og rammevilkår for dansk landbrug koster mange arbejdspladser i hele fødevaresektoren

En rapport fra CBS i København viser, at dansk landbrug bliver ramt hårdt af afgifter og restriktioner i forhold til konkurrerende landes landbrug. I den forbindelse har de udsendt en pressemeddelelse, som du kan læse her.

mejetaersker_raps

I dag kommer første delrapport i et forskningsprojekt, der beskriver vore nabolandes rammevilkår for at dyrke landbrug samt indsatser for at nedbringe udvaskning af kvælstof som følge af EU-vandrammedirektiv. Rapporten viser, at nabolandenes rammevilkår er uden de gødningsrestriktioner, skatter og særafgifter, som har belastet dansk landbrug.

Nabolandenes landbrug har samme udvaskning af kvælstof som de danske, og de formår samtidig at tjene penge grundet de bedre rammevilkår. De mange beregninger og delanalyser kan sammenfattes således:
Landbrugsregnskabernes toplinje og dækningsbidrag er så pressede af de ringe rammevilkår i Danmark, at der ikke er indtægter til at dække alle lønninger, faste udgifter og renter. Derfor er investeringer og vedligeholdelse i tilbagegang.
Årligt har en dansk planteavlsejendom i gennemsnit mistet 473.000 kr., svineejendommene 936.000 og malkekvægsejendommene 223.000 kr. i forhold til nabolandet med de næst ringeste rammevilkår.
I hele perioden 1997-2016 mangler en dansk planteavlsejendom således 10,5 mio. kr., en svineejendom 12,3 mio. kr. og en malkekvægejendom 7,8 mio. kr. i indtjening i forhold nabolandene.
Den omfattende analyse bliver i dag præsenteret af Associate professor Troels Troelsen, cand.oecon., som første del af et større forskningsprojekt støttet af Promilleafgiftsfonden.
Analysen sammenligner rammevilkårene for danske landmænd med deres konkurrenter i Sydsverige, Nordtyskland og England. Præsentationen på Copenhagen Business School, CBS, sker for en bred kreds af landmænd, organisationsfolk, politikere og forskere. Institut for Produktions- og Erhvervsøkonomi på CBS støttet af Promilleafgiftsfonden har beregnet de økonomiske konsekvenser af de danske rammevilkår til projektet.
– Den manglende indtjening i dansk landbrug har over de seneste 10 år medført eskalering af landbrugets gæld. Erhvervet er truet og bliver yderligere presset, hvis de i juni 2016 vedtagne vandplaner gennemføres, siger Associate professor Troels Troelsen, og fortsætter:
– Analysen kortlægger en manglende indtjening over mange år grundet dårlige rammevilkår, hvis man sammenligner med nabolandene. Det har ramt i form af stigende gæld og flere konkurser. Dyre bankfinansieringer som en følge af manglende driftsindtægter har sammen med de forringede rammevilkår skabt en ond cirkel for alt for mange landbrug og de mange følgeindustrier. Dermed spilles højt spil med omkring 170.000 danske arbejdsplader i fødevareklyngen.
På det seneste har flere banker valgt at stoppe långivningen til gårde med positiv egenkapital, hvis de kan se, at de løbende indtægter ikke kan betale renter på gælden. På den måde kan bankerne måske få deres penge hjem inden det er for sent.
Analysen har også beregnet virkningen af den seneste landbrugspakke.
Metode
Metoden har med en ny forskningsvinkel beregnet tab grundet danske rammevilkår for gennemsnitlige danske helårsbrug for plante-, svine- og malkekvægbrug ved at sammenligne med faktiske vilkår i nabolandene. Det er kortlagt, hvad der aktuelt betales i afgifter og skatter på gårde i ind- og udland samt hvilke begrænsninger, der er i dyrkning og husdyrhold. De danske gødningsrestriktioner sammenlignes efter case-metoden med høstresultater og kvælstofforbrug over 6 år fra 53 case-landbrug i fire lande under sammenlignelige vilkår. Metoden giver på denne måde et billede af de danske rammevilkårs påvirkning af det enkelte landbrug.

Sammenligning på gårdniveau Gennemsnitsejendommene er ud fra landbrugsstatistikkerne som følger (seneste tal fra 2014):
Planteavlsejendomme (konventionel) med et gennemsnit på 243 ha jord, Svineejendomme (konventionel) med 332 dyreenheder(ca. 12.000 store og små grise/år) og 169 ha jord og Malkekvægejendomme (konventionel) med 292 dyreenheder (ca. 200 køer på stald med opdræt) og 150 hektar jord.
I alt dækker disse 8.344 heltidsejendomme 1,552 mio. ha svarende til ca. 65 % af de dyrkede arealer i Danmark og ca. 80 % af husdyrholdet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top