Åbent brev til Esben Lunde Larsen

Indsatskravene for vandområde 156 er ikke i overensstemmelse med vandrammedirektivet, mener formanden for Jammerbugt Vandløbslaug, der efterlyser svar fra miljø- og fødevareministeren

carsten-søborg-til-hjemmeside

Af Carsten Søborg, formand for Jammerbugt Vandløbslaug (og medlem af Bæredygtigt Landbrug), Tranumvej 22, Aabybro

Kære miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

På Landbrug & Fødevarers regionsmøde i Aabybro den 5. september stillede jeg dig et spørgsmål om indsatsbehovet i Limfjordens vandområde 156, når indsatsbehovet til Limfjordens vandområde 157 implementeres.

Ministeren kunne ikke svare på spørgsmålet, men du lovede, at jeg ville få et skriftligt svar. Nu her to og en halv måned senere har jeg ikke modtaget noget svar.

Det er vigtigt, at ministeren tager hånd om mit spørgsmål til vandområde 156, da der tydeligvis er lavet en alvorlig fejl i vandplanen for Limfjorden fra 2016 til 2021.

I notatet fra DCE – Statistiske modeller og metoder til bestemmelse af indsatsbehov – dateret 28. april 2015 fremgår det af fodnoten på side 22, at når indsatskravet til vandområde 157 implementeres, kan de %-satser, der står i parentes på side 22, anvendes for vandområde 156.

Indsatskravet for vandområde 156 er i vandplanen fastsat til 2.122 tons TN frem til 2027. Med mit kendskab til TN-udledningen til de enkelte deloplande skønnes indsatskravet for vandområde 156 ved brug af fodnoten at udgøre cirka 300 til 400 tons TN, altså en overimplementering på cirka 1.700 til 1.800 tons TN.

Ifølge vandrammedirektivet skal medlemslandene bruge de mest omkostningseffektive løsninger til at opnå god økologisk tilstand. Indsatskravene for vandområde 156 er, som jeg ser det, ikke i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

I håb om et svar på ministerens indstilling til ovenstående problem.

Scroll to Top