Beviset: Dansk landbrug reguleres på falsk grundlag

Bæredygtigt Landbrugs direktør forlanger krav om efterafgrøder trukket tilbage, nu hvor EU åbenlyst har fået forelagt ukorrekte oplysninger

vandglas

Dansk landbrug er i årevis blevet reguleret på falske forudsætninger, fordi det danske miljøministerium har indrapporteret misvisende tal til EU.

Rimeligt at krav droppes

Det beviser et svar fra EU-kommissionen til Europa-parlamentariker Jørn Dohrmann (DF). Hvilket får Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup til at kræve alle de foranstaltninger trukket tilbage, der skulle bløde op på Landbrugspakkens påståede negative påvirkning af miljøet:

”Det er klart, at EU har forlangt ekstra efterafgrøder og lignende i stor stil, når man har fået et helt forkert billede forelagt. Nu er det rimeligt at droppe de krav igen”, siger Hans Aarestrup.

Virkeligheden er en anden

I EU-kommissionens svar til Jørn Dohrmann hedder det bl.a.: ”De data, der blev indrapporteret i henhold til artikel 10 i nitratdirektivet, viste, at 20 % af grundvandet havde et indhold af nitrater på over 50 mg/l”. Nitratdirektivet har til formål at beskytte vandkvaliteten i hele Europa, og de 50 mg/l er grænseværdien for nitrat i grundvandet.

Men virkeligheden er – som Bæredygtigt Landbrug har fremført adskillige gange – at der kun er målt i nitratholdige områder. Miljø- og Fødevareministeriet har selv bekræftet, at overvågningen var rettet mod de steder, hvor Naturstyrelsen har vurderet, at der fandtes mest forurening i grundvandet. EU-kommissionen har derfor et særdeles forvrænget billede af det danske grundvands tilstand.

”Vi ved fra de årlige rapporter fra den nationale grundvandsovervågning GRUMO, at dansk grundvand ikke er truet af nitrat. Under 1 % af vores drikkevand er over grænseværdierne, og intet af det, vi drikker, er i nærheden af at være sundhedsfarligt”, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen.

Alvorlig anklage mod dansk landbrug

Ifølge BL’s advokat Hans Sønderby Christensen bør de nye oplysninger helt åbenlyst have konsekvenser for reguleringen, også i relation til kravet om efterafgrøder:

”Det er ganske alvorlige anklager, som de danske landmænd i årevis har haft liggende mod sig hos EU-kommissionen”, siger Hans Sønderby Christensen.

Frygten er bekræftet

Direktør Hans Aarestrup glæder sig over, at DF-parlamentarikeren Jørn Dohrmann har gjort sig umage med at få sandheden frem. Men direktøren er samtidig rystet over de danske myndigheders ageren gennem årene:

”Skandalen bliver ikke mindre af, at vi i Bæredygtigt Landbrug gentagne gange har forsøgt at gøre bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet opmærksom på de forkert indberettede tal til EU – men er blevet mødt af det svar, at kommissionen var bekendt med de faktuelle forhold. Vores frygt er i dén grad blevet bekræftet af disse nye oplysninger”, siger Hans Aarestrup.

Læs svaret fra EU-kommissionen her.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top